Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych można złożyć
w Urzędzie Gminy Karczmiska we wtorki w godz. 8-16 oraz w czwartki w godz. 7-15 w pok. 38.

W pozostałe dni  możliwość złożenia wniosku po wcześniejszym
umówieniu telefonicznym pod nr. tel. 81 828 70 26 wew.113

Możliwe jest również złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć skany wymaganych dokumentów.

Zwrot 23 proc. VAT-u od ceny gazu obowiązuje przez cały rok, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2023. O refundację można wnioskować po uzyskaniu i opłaceniu pierwszej faktury za gaz w tym roku.

Wniosek o refundację podatku VAT  należy złożyć w urzędzie gminy (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania) wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, do 29 lutego 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioskodawcą wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych musi być odbiorca paliw gazowych, tj. osoba, która ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem energetycznym.

Warunki otrzymania zwrotu:

 1. Podstawowe źródło ogrzewania w domu jest zasilane gazem. Refundacja nie przysługuje osobom, które mają w domu wyłącznie kuchenki gazowe czy wykorzystują to paliwo jedynie do podniesienia temperatury wody.
 2. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy
  tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.
 3. Gospodarstwo domowego spełnia wymóg kryterium dochodowego  (analogicznie jak w przypadku m.in. dodatku osłonowego):
  a) 2100 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym;
  b) 1500 zł na osobę w rodzinie, w gospodarstwie wieloosobowym.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

 1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  – oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  – w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 4. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:
  – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy,
  – umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  – umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Przyznanie przez refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji urzędu.

Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa  domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz warunków przyznania zwrotu podatku VAT można uzyskać pod nr tel. 81 828 70 26 wew. 113

Wniosek o refundację podatku VAT
Klauzula informacyjna