Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Sprawozdanie z konsultacji społecznych:

Projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
z dnia 03 października 2022 r.

Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Rady Gminy Karczmiska Nr IV/27/11 z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności i pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 44 poz. 984).

Osobami upoważnionymi do udziału w konsultacjach byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Gminy Karczmiska.
W dniu 03 października 2022 r. przeprowadzono w Urzędzie Gminy konsultacje: Projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Uchwały umieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Gminy Karczmiska, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz zostało wysłane do organizacji pozarządowych z terenu Gminy Karczmiska.
Formami konsultacji było:
spotkanie dyskusyjne w dniu 03 października 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Karczmiska oraz dodatkowo istniała możliwość wyrażania opinii i składania uwag do projektu w formie pisemnej. Do dnia spotkania do Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne uwagi w formie pisemnej oraz uwag nie zgłoszono podczas spotkania.

Niniejsze sprawozdanie zamieszcza się na:
– stronie internetowej Gminy Karczmiska,
– Biuletynie Informacji Publicznej,
– tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Karczmiska
oraz wysłano do przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy.

/-/
Sławomir Goliszek