Zmiany dotyczące dodatku węglowego

W związku z wejściem w życie z dniem 20 września 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz.1967) zostały wprowadzone następujące zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692) w zakresie dodatku węglowego:

1) dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, zgodnie z art. 27g ust. 1 tzn. w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

2) w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem;

3) w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż  jednego  gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.
Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania,

4) dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się w terminie do dnia 30 grudnia  2022 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przepisami w/w ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, bierze pod uwagę w szczególności:

  1. informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie: świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego,
  3. dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego.

Wójt Gminy Karczmiska informuje, iż z uwagi na to, że pomimo złożenia przez Gminę Karczmiska zapotrzebowania do Wojewody Lubelskiego na dzień dzisiejszy brak jest przekazanych środków finansowych na realizację dodatku węglowego z budżetu państwa, wypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po ich otrzymaniu.