XXXVII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 25 lutego 2022 r. (piątek) o godzinie 1000 w Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Karczmiska w 2021 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy Karczmiska oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Karczmiska na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Karczmiska, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Karczmiska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaka ratownika OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Karczmiska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie petycji Fundacji im. Nikoli Tesli dotyczącej kwestii szkodliwości maseczek i rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosa.
 14. Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zniesienia urzędowej nazwy części miejscowości Słotwiny tj. Słotwiny-Lipki-Kolonia (rodzaj: część wsi Słotwiny) i nadania jej nazwy Lipki (rodzaj: wieś).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Karczmiska na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia tego handlu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczmiska w roku 2022.
 18. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i komunikaty.
 21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Nowaczek