Ogłoszenie – otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

WÓJT GMINY KARCZMISKA
ogłasza
otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) Uchwały Nr XXXV/173/2021 Rady Gminy Karczmiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r., poz. 5422),

Wójt Gminy Karczmiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022 i zaprasza do składania ofert.