Ogłoszenie o naborze – komisje konkursowe

OGŁOSZENIE
o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2022 roku

Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) i § 12 Uchwały Nr XXXV/173/2021 Rady Gminy Karczmiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r. poz. 5422).

Wójt Gminy Karczmiska ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2022 roku.