ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

Informujemy, iż dnia 2 grudnia 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2227).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Ustawa wprowadza zmiany w wysokości limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów oraz limitu zużycia oleju napędowego  w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła z 30 do 40 litrów.

Według nowych regulacji roczny limit ustala się jako sumę:

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Następuje również zmiana terminu wypłaty zwrotu podatku w przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu z 14 dni do 2 miesięcy od dnia, gdy decyzja przyznająca zwrot podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu stała się ostateczna.

Ponadto zgodnie z ww. ustawą minister właściwy do spraw rozwoju wsi monitoruje przekroczenie limitu wydatków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i w razie potrzeby wdraża mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w następnym roku.

Odnośnik do ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000222701.pdf