XXXV Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 26 listopada 2021 r. (piątek) o godzinie 830 w Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Przedstawienie informacji Wójta Gminy Karczmiska o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Karczmiska za rok szkolny 2020/2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Karczmiska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na realizację zadań z zakresu oświetlenia.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Wilków w zakresie działań związanych z monitoringiem składowiska odpadów w Rogowie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat (działka nr 2135/1 Karczmiska Pierwsze).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat (działka nr 1661 Karczmiska Pierwsze).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, na okres 5 lat (działki nr: 3502/4, 1108/2, 1106 Karczmiska Pierwsze).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na rok 2022.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na 2022 rok.
 28. Przedstawienie uzasadnienia do określenia wysokości planowanych stawek podatku leśnego obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na rok 2022.
 29. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2020.
 30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 31. Sprawozdanie Wójta Gminy Karczmiska z działalności międzysesyjnej.
 32. Wolne wnioski i komunikaty.
 33. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek