Dofinansowanie Polski Ład

W dniu 25.10.2021 r. na stronie internetowej programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu „Polski Ład” została opublikowana lista beneficjentów pierwszego, pilotażowego naboru wniosków.

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie każda jednostka samorządu mogła zgłosić maksymalnie trzy propozycje zadań.

Wnioskami złożonymi w dniu 27 lipca 2021 r. przez Gminę Karczmiska zostały objęte zadania:

  • Remont drogi gminnej nr 108030L w miejscowości Wolica Kolonia o długości 990 m – wnioskowana kwota dofinansowania 585 760,25 zł;
  • Przebudowa drogi gminnej nr 108027L (ul. Nadrzeczna w m. Karczmiska Pierwsze) –wnioskowana kwota dofinansowania 1 241 568,24 zł;
  • Przebudowa drogi gminnej nr 113494L w zakresie budowy chodnika z wjazdami od km 0+990 do km 2+525 – ul. Starowiejska w m. Karczmiska Drugie – wnioskowana kwota dofinansowania 1 099 643,10 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia naboru Gmina Karczmiska otrzymała dofinansowanie
w wysokości 1 099 643,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 113494L w zakresie budowy chodnika z wjazdami od km 0+990 do km 2+525- ul. Starowiejska w m. Karczmiska Drugie”. Przyznane wsparcie finansowe stanowi 95 % przewidywanej wartości robót budowlanych.