Obwieszczenie Wójta Gminy Karczmiska

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) – zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Karczmiska uchwał:

Nr XIX/111/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska,

Nr XXX/161/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/111/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska.

Granice terenów objętych zmianą planu przedstawione są na załącznikach graficznych do uchwały Nr XXX/161/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r., zamieszczonych wraz z treścią uchwały na BIP Urzędu Gminy Karczmiska: https://ugkarczmiska.bip.lubelskie.pl.

Wnioski dotyczące obszarów objętych zmianą planu mogą być składane w terminie 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Karczmiska w formie pisemnej na adres: 24-310 Karczmiska, ul. Centralna 17, z podaniem imienia i nazwiska, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej do Wójta Gminy Karczmiska, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Karczmiska, pokój nr 24 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@poczta.karczmiska.pl oraz na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: /gminakarczmiska/SkrytkaESP w terminie 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Karczmiska.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Karczmiska danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje osobie od której dane pozyskano, jeżeli nie wpływa na ochronę jej praw i wolności.

Wójt Gminy Karczmiska
/-/
Janusz Goliszek

Obwieszczenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.