XXX sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godzinie 830 w Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy Karczmiska z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Karczmiska na rok szkolny 2021/2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i komunikaty.
 12. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                           Jacek Nowaczek