Informacja o realizacji projektu

Gmina Karczmiska realizuje projekt pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Karczmiska,” który jest dofinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Projekt zawiera w sobie dwa zadania inwestycyjne:
1) Karczmiska Drugie – Wymysłów budowa kanalizacji sanitarnej oraz
2) Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Lubelskiej.

Sieć kanalizacyjna o długości 9,05 km będzie przebiegała od końca istniejącego odcinka tj. od ul. Wschodniej w m. Karczmiska Drugie do ostatnich zabudowań m. Wymysłów. Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz możliwości techniczne sieć została zaprojektowana jako grawitacyjno – ciśnieniowa. Swym zasięgiem obejmie 245 osób w obydwu miejscowościach.

Sieć wodociągowa wzdłuż ul. Lubelskiej będzie stanowić uzupełnienie wodociągu w m. Karczmiska Drugie. Długość tego odcinka wyniesie 626 m. i będzie obejmować 7 gospodarstw, tj. 22 osoby.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków środowiska naturalnego gminy w efekcie zmniejszenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do gleby i wód. Jednocześnie realizacja projektu przyczyni się do wyrównywania różnic pomiędzy miejscowościami już posiadającymi wodociąg i kanalizację oraz do poprawy warunków życia mieszkańców. Dodatkowe wyposażenie w infrastrukturę techniczną to również wzrost wartości nieruchomości.

Łączna wartość projektu po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wynosi 3 671 930,19 zł. Dofinansowaniem w wysokości 85% objęte są koszty kwalifikowalne, tj. koszty netto, których wysokość wynosi 2 927 732,80 zł. Oznacza to, że dofinansowanie środkami zewnętrznymi wyniesie 2 488 572,88 zł. Wkład Gminy Karczmiska w projekt to wydatek 1 183 357,31 zł.

Jest to znaczna pomoc, bez której tego typu inwestycja nie byłaby zrealizowana.

 

zdjęcie budowy sieci wodnokanalizacyjnej

zdjęcie budowy sieci wodnokanalizacyjnej

zdjęcie budowy sieci wodnokanalizacyjnej

zdjęcie budowy sieci wodnokanalizacyjnej