XXIX Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 30 marca 2021 r. (wtorek) o godzinie 1000 w Zespole Szkół w Karczmiskach (Hala Sportowa) ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczmiska w roku 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karczmiska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karczmiska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji-listu otwartego do Prezydenta RP. Członków Rządu RP, Posłów i Senatorów oraz Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i komunikaty.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek