XXVIII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godzinie 830 w Zespole Szkół w Karczmiskach (sala gimnastyczna) ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Wójta Gminy Karczmiska w sprawie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Karczmiska za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy Karczmiska oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Karczmiska na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i tryby składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie instytucjonalizacji współdziałania gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Opole Lubelskie oraz przystąpienia do prac nad Planem Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Opole Lubelskie na lata 2021 – 2027.
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i komunikaty.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek