Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2021 roku

Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) i § 12 Załącznika do Uchwały Nr XXVI/124/2020 Rady Gminy Karczmiska z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 6353) – Wójt Gminy Karczmiska ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2021 roku.

Pełna treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.