XXVII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 1000 w Zespole Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska na lata 2021-2026”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na realizację zadań z zakresu oświetlenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Karczmiska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Rady Gminy Karczmiska w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

13. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2021:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej gminy Karczmiska na 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Karczmiska na 2021 r. w kwocie 2 250 803,00 zł,
c) przedstawienie wniosków i opinii,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

14. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i komunikaty.
17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek