XXVI sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 27 listopada 2020 r. (piątek) o godzinie 900 w Hali Sportowej w Karczmiskach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
6. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
7. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświaty w Gminie Karczmiska w roku szkolnym 2019/2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Wilków w zakresie działań związanych z monitoringiem składowiska odpadów w Rogowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Karczmiska na lata 2021-2025.
17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
18. Informacja o pozostawieniu na tym samym poziomie wysokości planowanych stawek podatku leśnego obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na rok 2021.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na rok 2021.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Karczmiska.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na 2021 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
24. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej zawartych i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.
25. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
26. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
28. Wolne wnioski i komunikaty.
29. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Nowaczek