Ogłoszenie – Pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach informuje,

iż osoby najbardziej potrzebujące z terenu gminy Karczmiska mogą zgłaszać się w terminie od 04 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w celu weryfikacji uprawnień i uzyskania „Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej należy przedłożyć dokumenty o dochodach osoby lub rodziny  (dochody za październik 2020 r. w przypadku ubiegania się o skierowanie w miesiącu listopadzie 2020r. ).

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej proszone są o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem pod numerem telefonu: (81) 828 70 76 wew. 23 lub 22.