Informacja w sprawie zwrotu zaliczek – Fotowoltaika

W związku z pytaniami o zwrot wpłaconej zaliczki w ramach projektu pn. „Wykorzystanie energii słonecznej w bilansie energetycznym Gminy Karczmiska poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych,” który został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w RPO WL na lata 2014-2020 informuję, iż od chwili uzyskania informacji o nieudzieleniu dofinansowania do wskazanego projektu czynimy starania o uzyskanie dofinansowania w innych możliwych źródłach zewnętrznych. Obecnie zakres objęty projektem został opisany we wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wniosek ten został przesłany do Wojewody Lubelskiego w dniu 25 września b.r., który miał termin do dnia 30 września na przekazanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ocena zostanie dokonana najprawdopodobniej na przełomie października i listopada b.r. W związku z powyższym wstrzymano proces zwrotu zaliczek do czasu rozstrzygnięcia konkursu rządowego.

Jeśli otrzymamy pozytywną decyzję, Urząd Gminy przystąpi do realizacji projektu.

Przy niekorzystnym rozstrzygnięciu nastąpi zwrot części zaliczki (po odliczeniu kwoty kosztów wykonania dokumentacji projektowej) i przekazanie dokumentacji poszczególnym właścicielom obiektów.