Ogłoszenie

INFORMACJA
o przystąpieniu do prac nad opracowaniem
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Informuję o rozpoczęciu prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska.

Opracowanie i wdrożenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska na lata 2021 – 2026 będzie miało na celu sprecyzowanie i zweryfikowanie najważniejszych problemów społecznych w Gminie, a także określenie sposobów ich rozwiązania. Dokument składać się będzie z syntetycznej diagnozy stanu istniejącego, analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz celów strategicznych.

Główne etapy prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Karczmiska:

  1. Zebranie danych o sytuacji w Gminie (diagnoza).
  2. Analiza zebranych danych i informacji.
  3. Opracowanie i zredagowanie tekstu strategii.
  4. Konsultacje społeczne strategii.
  5. Uchwalenie strategii.

Na podstawie Zarządzenia Nr 35/2020 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 22 lipca 2020 r. został powołany Zespół ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026.

Niniejszym pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Karczmiska do włączenia się w prace nad Strategią poprzez m.in. zgłaszanie propozycji przez cały okres prac nad dokumentem drogą elektroniczną na adres e-mail: karczmiskaops@onet.eu bądź drogą korespondencyjną na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach,
ul. Opolska 33,
24-310 Karczmiska.
(zgłoszenia przyjmujemy do dnia 06.11.2020 r.).

Osobami upoważnionymi do udzielania szczegółowych informacji na temat strategii są: Justyna Fiodor-Socha – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczmiskach (tel. 81 828 70 76 wew. 25) oraz Pani Agnieszka Doraczyńska – Asystent Rodziny, Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach (tel. 81 828 70 76 wew. 24).

                                                                                                      Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                        (-) Justyna Fiodor-Socha