Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu internetowego Gminy Karczmiska

Urząd Gminy Karczmiska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.karczmiska.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Karczmiska.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia

 • Niektóre treści zostały opublikowane przed 23 września 2018 r.
 • Prezentowane treści są udostępnione przez podmiot zewnętrzny i zostały przekazane w formie uniemożliwiającej ich dostępność cyfrową.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiadają:

W zakresie Dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

 • Magdalena Piłat
 • E-mail: m.pilat@poczta.karczmiska.pl
 • Telefon: 818287026 wew. 117

W zakresie Dostępności cyfrowej

 • Marcin Dyka
 • E-mail: m.dyka@poczta.karczmiska.pl
 • Telefon: 818287026 wew. 115

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Karczmiska
 • Adres: Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska
 • E-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 • Telefon: 818287026

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, Karczmiska Pierwsze, 24-310 Karczmiska.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne od strony ul. Centralnej (parter), drugie wejście od strony ul. Słonecznej (na piętro). Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Przed budynkiem od strony wejścia głównego wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Punkt obsługi klienta znajduje się na wprost wejścia głównego do budynku.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia na parterze.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Do budynku i do jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W urzędzie nie ma pętli edukacyjnych.

W urzędzie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W urzędzie nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia, z wyjątkiem sytuacji nagłych.

W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:

 • PJM (polski język migowy),
 • SJM (system językowo-migowy),
 • SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podany poniżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail.

Może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Kontakt z Urzędem Gminy Karczmiska możliwy jest w szczególności poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej- e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl,
 • telefonicznie na numer telefonu:  81 828 70 26, 81 828 70 40, 81 828 70 59,
 • przesyłanie faksów na numer 81 828 70 26 wewn. 25,
 • korespondencję pisemną na adres: Urząd Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, Karczmiska Pierwsze, 24-310 Karczmiska.

Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.