Gospodarka odpadami

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dotycząca odbioru odpadów komunalnych od miesiąca września 2020 r.

Informujemy, iż dnia 12 czerwca 2020 r. została przez Radę Gminy Karczmiska podjęta Uchwała Nr XIX/109/2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/215/2017 Rady Gminy Karczmiska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3390). Zgodnie z tą Uchwałą od dnia 1 września 2020 r. wszystkie nieruchomości niezamieszkane (tzn. takie, na których nikt nie zamieszkuje, ale w wyniku prowadzonej działalności powstają odpady komunalne, m.in.: sklepy, punkty usługowe, instytucje) nie będą objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Oznacza to, iż od tego dnia właściciele tych nieruchomości nie będą zobowiązani do uiszczania opłaty za odbiór odpadów na rzecz Gminy Karczmiska a odpady komunalne nie będą odbierane z tych nieruchomości przez podmiot, z którym Gmina Karczmiska zawarła umowę na realizację tej usługi.

Jednocześnie do dnia 1 września 2020 r. w/w podmioty zobowiązane są do:

1) złożenia do Wójta Gminy Karczmiska korekty deklaracji o wysokości opłaty za odpady,

2) podpisania z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Karczmiska indywidualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie powstających w wyniku prowadzenia działalności odpadów.

Załączniki:
uchwała Rady Gminy Karczmiska
wykaz podmiotów