Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Karczmiska

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Karczmiska
Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska

z dopiskiem: “Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.”
(decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami w Biuletynie Informacji Publicznej [BIP]