XIX Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 12 czerwca 2020 r. (piątek) o godzinie 1000 w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.
 8. Przyjęcie Planów Pracy Komisji Stałych Rady Gminy Karczmiska na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały XXXIX/215/2017 Rady Gminy Karczmiska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Karczmiskach, częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 14. Wolne wnioski i komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Nowaczek