Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że w związku z utrzymującym się stanem epidemii w kraju oraz obowiązującymi przepisami,  w 2020 r. nie będą ogłaszane w Gminie Karczmiska konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na zadania:

  1. organizacja wypoczynku i czasu wolnego (półkolonie) dla dzieci i młodzieży,
  2. imprezy społeczno-kulturalne promujące/popularyzujące programy profilaktyczne.

 

Wójt Gminy

(-) Janusz Goliszek