Informacja

Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych informuję, że wpłat II raty należności za korzystanie z zezwoleń należy dokonywać na rachunek bankowy
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska nr 52 8734 0008 0040 0299 2000 0010 Gminy.

Informacje o wysokości należnej raty można uzyskać pod nr telefonu 81 8287026 wew. 120