XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 1000 na Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczmiska w roku 2020.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Wilków w zakresie działań związanych z monitoringiem składowiska odpadów w Rogowie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek