Informacja o budżecie gminy na rok 2020

Szanowni Państwo,

Projekt Budżetu Gminy na 2020 r, na podstawie materiałów prezentujących potrzeby jednostek jak co roku, przygotowała Skarbnik Gminy. Jest to najważniejszy dokument pozwalający na funkcjonowanie wszystkim instytucjom samorządu lokalnego jak również na wykonywanie wszelkich koniecznych do realizacji zadań na terenie gminy.

Rada Gminy w Karczmiskach w dniu 2 stycznia 2020 r. uchwaliła przedstawiony przez Wójta Gminy projekt budżetu Gminy Karczmiska na 2020 r. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie oraz wszystkie komisje Rady.

Tak jak w przypadku większości gmin wiejskich budżet Gminy Karczmiska uwarunkowany jest przede wszystkim dochodami pochodzącymi z subwencji i dotacji z budżetu państwa. Własny potencjał dochodowy gminy Karczmiska, typowy dla gminy rolniczej, oparty jest na dochodach pochodzących z podatku rolnego.

W budżecie Gminy na 2020 rok planuje się dochody w wysokości 27.504.517,51 zł

 • dochody bieżące: 961.880,52 zł
 • dochody majątkowe: 542.636,99 zł

ŁĄCZNIE: 27.504.517,51 zł

 

Przygotowana propozycja budżetu zabezpiecza obligatoryjne wydatki Gminy, co jednak ważne, ma również charakter proinwestycyjny, bowiem ponad 11 mln ogółu wydatków zaplanowane jest na inwestycje, co stanowi 34 % wszystkich wydatków budżetu.

Należy pamiętać, że w przypadku gmin wiejskich o ograniczonych możliwościach pozyskiwania dochodów własnych, każda inwestycja jest sfinansowana ze środków zewnętrznych (dofinansowanie + kredyt/pożyczka). W budżecie Gminy Karczmiska 2020 r. zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 5.800.000,00 zł

W budżecie Gminy na 2020 rok planuje się wydatki w wysokości 33 348 694,00 zł

 • wydatki bieżące: 21 978 860,38 zł
 • wydatki majątkowe: 11 369 834,13 zł

ŁĄCZNIE: 33 348 694,00 zł

 

Poniższy wykres przedstawia wydatki według przeznaczenia tych środków według działów klasyfikacji budżetowej. Klasyfikacja w poszczególnych działach budżetu umożliwia analizę oraz ocenę zaangażowania środków budżetowych w wykonywanie funkcji publicznych, społecznych i gospodarczych gminy.

Największa cześć budżetu to wydatki na wspieranie rodziny i pomoc społeczną (m. in. świadczenia społeczne, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki wychowawcze i rodzinne, świadczenie 500+, wydatki na żłobek, rodziny zastępcze oraz asystenta rodziny). Obejmują one 26,66 % ogółu wydatków, co daje prawie 9 mln.

Zaplanowane w budżecie wydatki determinują stałe elementy funkcjonowania Gminy Karczmiska (koszty utrzymania jednostek organizacyjnych, zadania zlecone). Tak ważny element każdego budżetu – INWESTYCJE, w przypadku gmin wiejskich o małych dochodach własnych, zawsze odbywa się kosztem zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 roku:

Drogi publiczne gminne 1 074 838,96
Fundusz Sołecki Głusko Duże i Kolonia Głusko Duże: Położenie asfaltu na drodze gminnej nr 360 Głusko Duże 19 000,00
Fundusz Sołecki Głusko Małe: Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Głusko Duże na działce nr 360 9 000,00
Fundusz Sołecki Karczmiska Pierwsze: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nadrzecznej w Karczmiskach Pierwszych. 13 000,00
Fundusz Sołecki Uściąż Kolonia: Dokończenie nawierzchni asfaltowej drogi o nr 413 10 203,87
Fundusz Sołecki Uściąż: Budowa drogi  etap II – położenie dywanika asfaltowego na dz. nr 1988 25 005,53
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gminie Karczmiska poprzez przebudowę drogi gminnej nr 113494 L, ul. Starowiejska w miejscowości Karczmiska Pierwsze i Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+000 do km 0+ 990, 998 629,56
Ochotnicze straże pożarne 35 890,61
Fundusz Sołecki Głusko Duże i Kolonia Głusko Duże: Ukończenie budowy garażu OSP w Głusku 5 000,00
Fundusz Sołecki Karczmiska Drugie: Zakup kontenerów na działkę nr 605 zgodnie z projektem z 2019 r. 22 500,00
Fundusz Sołecki Wymysłów: Wykonanie ogrzewania w budynku remizy strażackiej 8 390,61
Oświata i wychowanie 21 896,14
Fundusz Sołecki Słotwiny: Doposażenie placu zabaw 12 000,00
Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw na działce nr 298/2 wraz z wykonaniem. Zakup mapki do celów projektowych. 9 896,14
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 226 758,64
Budowa hali sportowej w Karczmiskach z wyposażeniem w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 853 656,64
B Budowa hali sportowej w Karczmiskach z wyposażeniem w formule partnerstwa publiczno-prywatnego- wyrok sądowy 4 373 102,00
Obiekty sportowe 12 000,00
Fundusz Sołecki Noworąblów: Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z projektem 12 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 998 449,78
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Karczmiska 4 998 449,78

Przy planowaniu zadań inwestycyjnych i remontowych na 2020 rok wzięte zostały pod uwagę następujące względy:

 • konieczność zabezpieczenia środków na zadania rozpoczęte w latach poprzednich i kontynuowane w bieżącym roku, które ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 • współfinansowanie zadań ze środków zewnętrznych,
 • w przypadku zadań rocznych przesłanką ich ujęcia w budżecie były istotne potrzeby Gminy, czyli zadania konieczne do rozpoczęcia i szczególnie ważne dla mieszkańców.

W tegorocznym budżecie największa część wydatków przypada na wspieranie rodziny i pomoc społeczną.

Jak zawsze znaczną część wydatków bieżących pochłania szeroko rozumiana oświata. W tym roku na oświatę zaplanowaliśmy wydatki na poziomie 7,576 mln zł., co stanowi 22,72 % wszystkich wydatków budżetu. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że subwencja oświatowa z budżetu państwa została przyznana Gminie Karczmiska w kwocie 4,572 mln zł. Różnicę musi pokryć z dochodów własnych.

Od 2013 r. systematycznie, coraz to wyższe kwoty dokładamy do gospodarki śmieciowej. Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę zostało uregulowane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z przepisami art.6r w/w ustawy system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednak w Gminie Karczmiska stawka za odpady uchwalona przez Radę Gminy nie jest na dostatecznym poziomie i w konsekwencji powyższego do tego systemu dopłacamy z własnych dochodów, kosztem realizacji innych zadań.

Brak samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

 • Planowane dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami – 662.078,00 zł
 • Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami – 893.728,00 zł

(środki z budżetu gminy) – 231.650,00 zł

 

Ze środków własnych Gminy zaplanowano dofinansowanie także zadań zleconych. Są to zadania, które nie polegają na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej – są to zadania ogólnopaństwowe wykonywane w terenie. Zamiast nadmiernie rozbudowywać administrację rządową, zlecono wykonanie części jej zadań samorządowi terytorialnemu. Zadania zlecone to zadania, które państwo powierza samorządowi ale dalej traktuje je jako zadania państwowe z określonymi tego konsekwencjami (finansowanie wykonania, ściślejszy nadzór). Aby prawidłowo zrealizować te zlecone zadania z budżetu gminy musimy dopłacić ponad 200 tys. zł.

Relacja dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

 • Dotacje z budżetu państwa – 824.122,00 zł
 • Wydatki na zadania zlecone – 7.024.972,12 zł

(środki z budżetu gminy) – 200.850,12 zł

 

Gmina Karczmiska po raz kolejny zdecydowała się na wyodrębnienie z budżetu gminy na 2020 r. funduszu sołeckiego, kierując środki finansowe bezpośrednio do dyspozycji sołectw.

 

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK – 363.830,45 zł

W tym miejscu należy zaznaczyć, że fundusz sołecki to swoisty fundusz obywatelski. To po prostu wyznaczona pula środków budżetowych gminy zarezerwowana dla sołectw. Sołectwa poprzez ustaloną procedurę (uchwała zebrania wiejskiego), składają do projektu budżetu propozycje zagospodarowania przyznanych środków, a następnie po uchwaleniu budżetu Gmina je realizuje. Fundusz sołecki podlega takim samym rygorom, określonym w ustawie o finansach publicznych, jakim podlega budżet gminy. Ich uruchomienie i wydatkowanie musi się przy tym odbywać według wymogów formalnych zawartych w ustawie o funduszu sołeckim, aby sołectwo i gmina mogły uzyskać korzyści, które daje funkcjonowanie u nich funduszu („premia” z budżetu państwa dla budżetu gminy w wysokości ok. 30%).

Mieszkańcy Sołectwa mają do dyspozycji określony budżet, w ramach którego mogą zrealizować każde działanie mieszczące się w puli zadań własnych gminy np. budowa chodnika przy drodze gminnej, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, budowa placu zabaw dla dzieci, oświetlenie drogi gminnej, remont wiaty przystankowej, sadzenie drzew lub krzewów itp.

Naliczenie Funduszu Sołeckiego na terenie gminy Karczmiska na rok 2020 r.

Nazwa Sołectwa Ilość mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na 30 czerwca 2019 r. Wysokość środków przeznaczona na poszczególne sołectwa
Bielsko 101 12 139,78
Chodlik 196 15 971,27
Głusko Duże Kolonia 553 30 369,62
Głusko Małe 158 14 438,68
Górki 69 10 849,17
Jaworce-Mieczysławka 76 11 131,49
Karczmiska Drugie 949 40 331,50
Karczmiska Pierwsze 1129 40 331,50
Karczmiska Pierwsze Kolonia 349 22 141,99
Noworąblów 163 14 640,33
Słotwiny 445 26 013,82
Słotwiny Czerwone Łąki 33 9 397,24
Uściąż 420 25 005,53
Uściąż Kolonia 53 10 203,87
Wolica 203 16 253,59
Wolica Kolonia 220 16 939,23
Wymysłów 194 15 890,61
Zaborze 298 20 085,09
Zagajdzie 90 11 696,14
RAZEM 5699 363 830,45

W tegorocznym budżecie zaplanowane są również rozchody w kwocie 555 tys. zł. Są to spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie inwestycji i deficytu budżetu gminy.

 

Szanowni Państwo,

Uchwalony przez Radę Gminy budżet Gminy Karczmiska w 2020 roku, z upływem czasu, będzie ulegał modyfikacji. Życie zapewne przyniesie nieprzewidywane wydatki (bądź dochody), które każdorazowo podlegają procedurze takiej, jak w przypadku podejmowania po raz pierwszy uchwały budżetowej.

Zaprezentowaliśmy Państwu w sposób bardzo skrótowy jak kształtuje się budżet Gminy Karczmiska na 2020 r. Mamy nadzieję, że przygotowany materiał w sposób zrozumiały pozwoli Państwu na zapoznanie się z gospodarką finansową naszej gminy i naszymi możliwościami finansowymi w bieżącym roku.

 

Budżet na rok 2020 [PDF]