Debata dotycząca wypracowania koncepcji „Programu Rozwoju Gminy Karczmiska” na lata 2022-2030

W dniu 20 lutego 2020 r. na hali sportowej w Karczmiskach Pierwszych (ul. Szkolna 1) odbyła się I debata dotycząca wypracowania nowej koncepcji Programu Rozwoju Gminy Karczmiska na nowy okres programowania środków z UE. Na hali sportowej zgromadziła się licznie społeczność lokalna Gminy w tym m.in.: władze samorządowe radni gminni i powiatowi z terenu Gminy, sołtysi, pracownicy jednostek organizacyjnych podległych Gminie, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i społecznych, młodzież szkolna ci mieszkańcy.

Spotkanie otworzył i prowadził Łukasz Grabczak dziennikarz i redaktor reprezentujący Polskie Radio Lublin. Powitał zebranych i przedstawił cel i przebieg spotkania oraz oddał głos P. Januszowi Goliszkowi – Wójtowi Gminy. Pan Wójt dokonał prezentacji i podsumował działalność Gminy w okresie ostatnich 20 lat (2000-2019). Przedstawił jednostki organizacyjne podległe Gminie, organizacje społeczne, omówił ich sukcesy gospodarcze i aktywność mieszkańców w różnorodnych dziedzinach społecznych (wartość wykonanych i zrealizowanych inwestycji w tym okresie to ponad 52 mln zł).

Następnie głos zabrała P. Katarzyna Socha, która w sposób syntetyczny w formie prezentacji przedstawiła analizy budżetów Gminy Karczmiska z ostatnich dwudziestu lat. Potencjał finansowy naszej Gminy nie odbiega w znaczący sposób od potencjałów innych, podobnych gmin wiejskich w kraju. Analiza danych na przestrzeni ostatnich 20 lat wykazuje, że budżet wzrósł z prawie 7 mln w 2000 roku do prawie 28 mln w 2019 r. Największą grupę wydatków stanowią dwa działy: oświata i wychowanie i wydatki na rodzinę i pomoc społeczną. Za 2019 r. w sumie to 70% wydatków: 40 % oświata, a 30 % rodzina i pomoc społeczna. Rozwój Gminy w ostatnich latach determinowały inwestycje i rosnące koszty utrzymania jednostek organizacyjnych. Brak dochodów własnych wymusza zaciąganie kredytów i pożyczek. Pomimo wzrostu zadłużenia od 289 tys. zł (2000 r.) do 7,865 mln zł (2019 r.) w tym czasie zrealizowano inwestycje za ponad 52 mln zł, co oznacza, że 1 zł nowego długu wygenerowała 7 zł inwestycji – jest to dobry wynik, wskazujący na wysoką efektywność zaciąganego długu. W podsumowaniu Pani Skarbnik wskazała, „Aby doceniać to, co zostało zrobione wcześniej i umiejętnie kształtować finanse Gminy dzisiaj, by wykorzystać w sposób najlepszy potencjał finansowy i inwestycyjny w najbliższej przyszłości”.

Prezentacje Wójta Gminy, Skarbnika Gminy i przeprowadzonej debaty były oddzielone piosenkami o Gminie Karczmiska: chóru „Dmuchawce” ze Szkoły Podstawowej w Karczmiskach, wychowanków Przedszkola w Karczmiskach i Chóru „Corda Cantando”.

Kolejnym elementem spotkania była debata dotycząca oceny życia i rozwoju mieszkańców w Gminie Karczmiska w okresie 2000-2019 r.  („blaski i cienie ostatnich 20 lat). Uczestnikami debaty byli: Agnieszka Siedliska (radna, WUP Lublin, zam. w Chodliku), Jacek Bojarski były radny, rolnik, członek LGD „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim, zam. Wolica), Barbara Rudnicka, działaczka społeczna reprezentująca Klub Seniora, zam. w Karczmiskach), Marcin Jarosz (W-ce Przewodniczący Rady Gminy Karczmiska zam. Uściąż), Natalia Sawicka (absolwentka Gimnazjum w Karczmiskach, uczennica XLI LO im. J. Lelewela w Warszawie). Debatę prowadził red. Grabczak. Sprawami poruszanymi podczas debaty były m.in.: cechy charakterystyczne rolnictwa i szanse jego rozwoju, oceny jakości życia i rozwoju mieszkańców i ich aktywności, w tym migracji ludzi młodych z Gminy, najważniejsze inwestycje w Gminie w ciągu 20 lat mające wpływ na rozwój społeczności czy „uśpionego” potencjału Gminy (grodzisko w Chodliku, Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa) w zakresie rozwoju turystyki i przyciągnięcia turystów np. z Kazimierza Dolnego.

W krótkim przerywniku po debacie zaprezentowały się we wspólnym występie artystycznym, połączone siły: przedszkolaków, chóru „Dmuchawce”, chóru „Corda Cantando” i zespołu śpiewaczego KGW Karczmiska „Ale Babki” w pieśni o Karczmiskach.

Z kolei P. Janusz Goliszek dokonał podsumowania Ankiety zamieszczonej przez ostatnie trzy tygodnie na stronie internetowej Urzędu Gminy. Ankieta zawierała 16 szczegółowych pytań dotyczących Gminy Karczmiska w ciągu ostatnich lat m.in.: ocen dotychczasowego rozwoju Gminy, planowanych kierunków rozwoju, najistotniejszych zrealizowanych inwestycji, oceny Gminy jako miejsca do życia, zorganizowanych imprez społeczno-kulturalnych, poziomu czystości i porządku, stanu bezpieczeństwa, infrastruktury nawierzchni dróg, wodociągów, kanalizacji, celów wydatkowanych środków w najbliższych latach, pierwszego skojarzenia, gdy usłyszymy słowa „Gmina Karczmiska”. W ankiecie uczestniczyło 348 osób, a udzielone odpowiedzi zostaną uwzględnione przy planowaniu i wytyczaniu kierunków rozwoju Gminy w najbliższym okresie. Choć odpowiedzi w większości pokrywały się z opiniami władz samorządowych, to niektóre bardzo zaskakiwały (żłobek najważniejsza inwestycja, czy niska ocena promocji w Gminie). Pomimo krótkiego okresu zbierania odpowiedzi aktywność mieszkańców w wypowiadaniu swoich opinii jest wysoka i za udziału w tym badaniu Wójt podziękował wszystkim uczestnikom.

W części artystycznej kończącej spotkanie zaprezentował się zespół śpiewaczy „Ale Babki” z KGW wraz z Kapelą Ludową „Karczmiaki” w nowym repertuarze, który zostanie pokazany w maju b.r. z okazji jubileuszu 90-lecia KGW Karczmiska.

Zakończenia debaty dokonał Ł. Grabczak i J. Goliszek. Pan Wójt podziękował za liczne przybycie mieszkańcom Gminy, uczestnikom debaty interesujących wypowiedzi oraz zaprosił na kolejne debaty, planowane w b.r. Podziękował paniom z KGW Karczmiska, KGW Słotwiny i stowarzyszenia „Bez Granic” działającego przy OSP Karczmiska za przygotowanie stoisk, na których można spróbować pączków, ciastek, napić się kawy i herbaty. Zachęcił również do wrzucenia pieniędzy do puszki na planowaną skomplikowana operację w USA dla małego, półrocznego Jasia Bednarza z Głuska.

Odsyłamy Państwa do obejrzenia zamieszonej poniżej galerii zdjęć oraz pełnego filmu z I debaty.