Podsumowanie realizacji budżetu gminy Karczmiska w roku 2019

Szanowni Mieszkańcy Gminy Karczmiska,

Przełom starego i nowego roku to czas snucia planów na przyszłość, ale i czas podsumowań.
Czas płynie szybko i w pędzie dnia codziennego łatwo zapominamy o pewnych wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnim czasie.

Niedawno pożegnaliśmy rok 2019, więc możemy dokonać jego pierwszych podsumowań. Oczywiście na dokładne dane liczbowe oraz pełne sprawozdania finansowe za ten okres należy poczekać, jednak już dziś możemy stwierdzić, iż był to trudny, ale ciekawy rok.

Zacznijmy od analizy wykonania budżetu za 2019 rok.

Budżet Gminy Karczmiska na 2019 r. realizowany był w ramach podjętej przez Radę Gminy uchwały budżetowej Nr V/31/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku.

Realizacja ubiegłorocznego budżetu stanowi powód do satysfakcji. Planując budżet na rok 2019 założyliśmy nadwyżkę pierwotnie na poziomie 499 500 zł. Pragnę poinformować, że rok zakończyliśmy nadwyżką w wysokości 1 658 032 zł. Staramy się czynić oszczędności, dzięki którym będziemy mogli przeznaczyć więcej pieniędzy na inwestycje, a także przygotowujemy się na ewentualnego wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z powództwa PUHP WEGLOPOL Sp. z o. o. przeciwko Gminie Karczmiska o zapłatę roszczenia z tytułu wykonanych prac na Hali Sportowej.

Dochody budżetu gminy w 2019 r. zrealizowane zostały w kwocie 27 785 298 zł, z tego:

  • dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 24 965 761 zł,
  • dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 2 819 537 zł.

Wydatki budżetu gminy zrealizowane zostały w kwocie 26 127 266,05 zł, z tego:

  • wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 22 591 386,34 zł,
  • wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 3 535 879,71 zł.

Największa cześć budżetu to wydatki na szeroko rozumianą oświatę. W ubiegłym roku na oświatę i opiekę dzieci wydaliśmy 9 641 494 zł, co stanowi 36,90% wszystkich wydatków budżetu. Cześć oświatowa subwencji ogólnej otrzymana z budżetu państwa stanowi zaledwie 4 691 152 zł. Pozostałą kwotę Gmina musi pokryć z dochodów własnych, co powoduje, iż dofinansujemy do opieki i edukacji 4 950 342 zł.

Corocznie wzrastają też wydatki na wspieranie rodziny i pomoc społeczną (m. in. świadczenia społeczne, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki wychowawcze i rodzinne, świadczenie 500+, wydatki na żłobek, rodziny zastępcze oraz asystenta rodziny).
W 2019 r wynoszą 8 595 537 zł i obejmują one 32,90% ogółu wydatków.

Minione 12 miesięcy w gminie Karczmiska przebiegły pod znakiem kontynuacji zadań rozpoczętych wcześniej, jak i tych zupełnie nowych. Realizacja inwestycji sprawia, że Gmina zmienia się na bieżąco, starając się sprostać oczekiwaniom mieszkańców.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2019 roku:

Podpisaliśmy umowy na dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych zaplanowanych na najbliższe lata. Są to planowane inwestycje:

  1. Przebudowa drogi gminnej nr 113494 L, ul. Starowiejska w miejscowości Karczmiska Pierwsze i Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+000 do km 0+990 – planowana wartość inwestycji 998 629,56 zł,
  2. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Karczmiska – planowana wartość inwestycji 4 998 449,78 zł.

Zadłużenie gminy, które na koniec roku sprawozdawczego zmniejszyło się do kwoty 7 865 000 zł, co stanowi 28,31% dochodów ogółem.

W mijającym roku miały miejsce jeszcze inne ważne wydarzenia mające wpływ na funkcjonowanie Gminy Karczmiska.

W pierwszej kolejności początek roku 2019 obfitował w wyjątkowo duży ruch personalny Urzędu Gminy. Na emeryturę odeszli: sekretarz Gminy, Główna Księgowa Urzędu, Urzędnik obsługujący Radę Gminy. Zmieniła miejsce zatrudnienia Skarbnik Urzędu i Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Drogownictwa. Ponadto Wójt Gminy przebywał na półrocznym zwolnieniu szpitalnym.

Na przełomie stycznia i lutego odbyły się wybory sołtysów. Sześciu sołtysów ustąpiło ze stanowiska. Pierwsze swoje kadencje rozpoczęli: Pani Justyna Wciseł w Karczmiskach Pierwszych, Pan Michał Kozieł w Kolonii Karczmiska Pierwsze, Pani Barbara Karaś w Karczmiskach Drugich, Pani Kamila Ozierska w Zaborzu, Pan Sylwester Pastwa w Wymysłowie, Pani Agnieszka Panecka w Kolonii Uściąż. Bardzo dziękuję wszystkim sołtysom, którzy wnieśli ogromny wkład w rozwój swojego sołectwa jednocześnie życząc ogromnych pokładów cierpliwości i wytrwałości w realizacji zadań i planów.

Z funkcji radnego zrezygnowała Pani Jolanta Pajdowska, którą w wyniku wyborów uzupełniających do Rady Gminy Karczmiska w okręgu wyborczym nr 5 zastąpiła Pani Justyna Wciseł. Bardzo dziękuję Pani Jolancie Pajdowskiej za bardzo aktywne sprawowanie funkcji radnej. Nowo wybranej radnej Pani Justynie Wciseł życzę zrealizowania wyborczych zamierzeń.

W dniu 16 grudnia 2019 roku Sąd Apelacyjny w Lublinie po rozpoznaniu sprawy z powództwa PUHP WEGLOPOL Sp. z o. o. przeciwko Gminie Karczmiska o zapłatę roszczenia z tytułu wykonanych prac na hali sportowej na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 12 lutego 2018 r., zmienił częściowo zaskarżony wyrok w ten sposób, że obniżył zasądzoną w nim kwotę 6 065 049,09 zł do kwoty 2 879 230,86 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, a powództwo ponad tę kwotę oddalił. Sąd zniósł wzajemnie pomiędzy stronami koszty procesu a także obniżył nakazaną do ściągnięcia kwotę 88 486,95 zł do kwoty 46 898 zł. Zasądził od powoda PUHP WEGLOPOL Sp. z o. o. w Warszawie na rzecz pozwanej Gminy Karczmiska kwotę 17 025 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Gmina Karczmiska, licząc się z możliwością ogłoszenia wyroku skutkującego konsekwencjami finansowymi, przygotowywała się poprzez wprowadzenie w roku 2019 bardzo dużej dyscypliny w wydatkach budżetowych. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentów celem złożenia skargi kasacyjnej od wyroku. Został również złożony wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczenia do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej, który został rozpatrzony przez Sąd Apelacyjny pozytywnie. Należy zaznaczyć, iż dla finansów Gminy Karczmiska sytuacja jest trudna, ale nie dramatyczna i nie wpłynie na realizację bieżących zadań własnych.

Pomimo roku obfitującego w wiele różnych wydarzeń sprawy Gminy Karczmiska prowadzone były prawidłowo. Wszystkie Publiczne Instytucje Gminne zrealizowały swoje plany, a budżet gminy zamknął się nadwyżką, która to spowodowała zmniejszenie długu. Dwa duże projekty inwestycyjne z udziałem środków zewnętrznych na łączną kwotę ponad 6 mln zł zostały uruchomione podpisaniem stosownych umów z Wojewodą Lubelskim i z Marszałkiem Województwa Lubelskiego.

We wszystkie wyżej wymienione zadania i przedsięwzięcia zaangażowani są ludzie samorządu, społecznicy, sponsorzy i różne organizacje społeczne. Bardzo dziękuję wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy, Kierownikom jednostek organizacyjnych wraz z pracownikami za ciężką pracę, pomoc i poświęcenie w realizacji zamierzonych celów.

Dziękuję Radnym Rady Gminy, Sołtysom, Kierownikom oraz wszystkim Mieszkańcom naszej społeczności, którzy wspierają nas w tych działaniach.

Rozpoczynamy rok 2020 z nowymi planami i założeniami na przedsięwzięcia podnoszące warunki życia Mieszkańcom Gminy Karczmiska.

Życzmy sobie pełnej realizacji tych zamierzeń w roku 2020.

Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska