Kotlina Chodelska – archeologiczna i turystyczna perła Lubelszczyzny

W dniu 04 września 2018 r. w pomieszczeniach Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach odbyła się konferencja i debata poświęcona dziedzictwu kulturowemu Kotliny Chodelskiej pt. „Kotlina Chodelska – archeologiczna i turystyczna perła Lubelszczyzny”. Konferencję zorganizowała Gmina Karczmiska we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii (IAiE) Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie, Nadleśnictwem Kraśnik, Gminną Biblioteką i Domem Kultury w Karczmiskach i Towarzystwem Starożytniczym w Chodliku.

Spotkanie otworzyli i powitali zaproszonych gości: Janusz Goliszek – Wójt Gminy Karczmiska i dr Łukasz Miechowicz z IAiE PAN – kierownik Misji Archeologicznej w Chodliku. Do Karczmisk przybyli m.in.: dh hab. Dariusz Główka Z-ca Dyrektora ds. naukowych IAiE PAN w Warszawie, Grzegorz Mączka z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, Zenon Rodzik – Starosta Opolski, Waldemar Kuśmierczyk – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kraśnik, Zbigniew Hałaczkiewicz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Puławy, Andrzej Pisula Burmistrz Kazimierza Dolnego, Roman Radzikowski – Wójt Gminy Łaziska, kierownicy jednostek z terenu Gminy, regionaliści, przedstawiciele stowarzyszeń i mediów lokalnych.

Konferencję rozpoczął Janusz Goliszek, który zaprezentował Gminę Karczmiska. Przedstawił osiągnięcia i elementy charakterystyczne dla Gminy oraz omówił zadania realizowane w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w ostatnich latach. Ukazał współpracę Gminy z podmiotami i instytucjami tj.: w organizacji Majówek Archeologicznych (1999-2009), warsztatów, pikników naukowych i innych działań promujących grodzisko w Chodliku, pozyskiwania środków zewnętrznych na ochronę dziedzictwa kulturowego. Podkreślił dobrą współpracę z Lubelskim Konserwatorem Zabytków, Powiatem Opolskim, Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, czy w ostatnich latach z IAiE PAN i Misją Archeologiczną w Chodliku. Swoje wystąpienie zakończył informacją o nabyciu w lipcu b.r. przez Gminę prawa własności do grodziska w Chodliku.

W dalszej części spotkania dr Łukasz Miechowicz omówił prowadzane badania Archeologiczne w Kotlinie Chodelskiej od końca XIX w. do chwili współczesnej. Przedstawił sylwetki badaczy starożytności i miłośników archeologii prowadzących badania w Kotlinie Chodelskiej, w tym: Władysława Olechnowicza, ks. Antoniego Chotyńskiego z Wilkowa, prof. Aleksandra Gardawskiego, prof. Stanisławę Hoczyk-Siwkową czy Pawła Lisa. Zaprezentował wyniki i efekty badań archeologów w Chodliku, Żmijowiskach, Kłodnicy i Podgórzu. Kolejna część wystąpienia była poświęcona pracy i wynikom badań naukowych (w latach 2010-2017) Misji Archeologicznej w Chodliku z ramienia IAiE PAN w Warszawie. Dr Miechowicz przedstawił kilka programów naukowych i nowoczesnych techniki, z których korzystała Misja podczas badań (technologia Lotnicza Skaningu Laserowego LiDAR czy metoda elektrooporowa). Archeolodzy mogą pochwalić się odkryciem szeregu nowych stanowisk archeologicznych na obszarach leśnych, w tym cmentarzyska kurhanowego, wału podłużnego, licznych fragmentów naczyń glinianych i zabytków metalowych, czy utworzeniem Wirtualnego Muzeum Chodlika (www.chodlik.edu.pl). Kierownik Misji przedstawił też plany na najbliższe lata, w tym współpracy z Gminą Karczmiska, Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych w Warszawie, Lasami Państwowymi, Konserwatorem Zabytków w Lublinie i innymi podmiotami. Uzupełnieniem prezentacji były filmy i zdjęcia zrobione z drona, które ukazywały prace i efekty badań archeologów z Misji oraz wzbudziły zainteresowanie uczestników (jeden z filmów został wysoko oceniony w europejskim konkursie).

Po przerwie uczestnicy spotkania zwiedzili wystawę pt. „Chodlik odrywane dziedzictwo”, która została włączona w wojewódzkie Obchody Europejskie Dni Dziedzictwa oraz otrzymali wydaną na konferencję publikację pt. „Wczesnośredniowieczne grody w Kotlinie Chodelskiej”.
Następnie rozpoczęła się debata. Głos zabrało szereg osób, które podnosiły m.in.: dobrą organizację konferencji i współpracę władz lokalnych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz promocji Chodlika i Kotliny Chodelskiej z IAiE PAN i Misją Archeologiczną, nadzorem konserwatorskim i nadleśnictwem. Zabierający głos wskazywali zależności w prowadzeniu badań i ochronie dziedzictwa oraz ich wpływu na rozwój aktywnej turystyki (np. poprzez przejęcie turystów z Kazimierza Dolnego) oraz kwestie rozszerzenia współpracy i promocji w realizacji zadań do powiatu kraśnickiego i puławskiego.
W trakcie debaty pojawił się pomysł podpisania listu intencyjnego pomiędzy współpra-cującymi podmiotami (przyjęty z aprobatą) oraz rozpoczęcia prac nad projektem utworzenia w Chodliku Centrum Naukowego i wykorzystania nowoczesnych technik tzw. „rozszerzonej rzeczywistości”.

Na zakończenie konferencji zarówno Janusz Goliszek jak i dr Łukasz Miechowicz podziękowali uczestnikom za udział w konferencji, za ciekawą debatę i wnioski oraz zaprosili zebranych na wycieczkę po stanowiskach archeologicznych Kotliny Chodelskiej.

Galeria zdjęć: