Ogłoszenie w sprawie Kornika ostrozębnego

Nadleśnictwo Puławy informuje, że od roku 2016 w drzewostanach sosnowych obserwuje się gradację kornika ostrozębnego (lps acuminatus). Na terenie lasów należących do Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Puławy prowadzone są prace ograniczające występowanie kornika poprzez usuwanie drzew zasiedlonych oraz monitoring rozwoju populacji. Pomimo intensywnych działań zmierzających do ograniczenia populacji tego szkodnika, obserwuje się stały wzrost zasięgu jego występowania.

Kornik ostrozębny zasiedla drzewa we wszystkich klasach wieku, żerując pod cienką rudą korowiną w górnej partii koron. Pierwszymi objawami są szarzejące, a następnie rudziejące igliwie oraz charakterystycznie spękana i odstająca kora z otworami wylotowymi. Zaatakowane drzewa występują w grupach po kilka, kilkanaście sztuk. Najskuteczniejszą metodą walki ze szkodnikiem jest stały monitoring drzewostanów sosnowych, wyszukiwanie i usuwanie drzew opanowanych, wywożenie drewna poza strefę zagrożenia oraz niszczenie pozostałości pozrębowych (najskuteczniejsze jest palenie).

Biorąc pod uwagę fakt, że obszar terytorialny Nadleśnictwa Puławy charakteryzuje się dużą mozaikowatością lasów państwowych i lasów innych form własności, istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia gradacji kornika ostrozębnego na terenach niebędących w zarządzie Nadleśnictwa Puławy. W związku z powyższym Nadleśnictwo zwraca się z prośbą o wykonanie przez właścicieli lasów na swoim terenie zabiegów ograniczających populację kornika ostrozębnego poprzez usuwanie drzew zasiedlonych oraz spalanie/wywiezienie pozostałości po usuniętych drzewach (wierzchołki i gałęzie). Podstawą prawną tych działań jest art. 9 ustawy o lasach,
z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. 1991 nr 101 poz. 444), mówiący że:

Art. 9.

  1. W celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów właściciele lasów są obowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenie naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do:
    2) zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych.