Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające na rok szkolny 2018/2019

Poniżej przedstawiamy informację i podstawowe dokumenty dot. postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i do klasy pierwszej szkoły podstawowej na terenie Gminy Karczmiska.

Wójt Gminy w Zarządzeniu Nr 1/2018 z 25 stycznia 2018 r. ustalił harmonogram czynności rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Karczmiska (Zał. Nr 1).

Do Przedszkola w Karczmiskach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy. Rodzice od 1 lutego 2018 r. składają deklarację, a od 1 marca 2018 r. wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (Zał. Nr 2 i Nr 3).
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w Przedszkolu, na I etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę będą brane następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objecie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość – tj. 5 pkt za 1 kryterium.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego
i jeżeli dalej przedszkole dysponuje wolnymi miejscami uwzględnia się kryteria określone przez Uchwałę Nr XXXIV/193/2017 Rady Gminy Karczmiska z dnia 31 marca 2017 r. – II etap postępowania (Zał. Nr 4).

Do klasy I Szkoły Podstawowej w Karczmiskach (Szkół Filialnych) przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Rodzice od 1 lutego 2018 r. składają kartę zgłoszenia, a od 1 marca 2018 r. wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (Zał. Nr 5 i Nr 6).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria przyjęte przez Uchwałę Nr XXXIV/192/2017 Rady Gminy Karczmiska z dnia 31 marca 2017 r. – II etap postępowania (Zał. Nr 7).

Zapraszamy zainteresowanych rodziców uczniów i wychowanków szkół i placówek z terenu Gminy do zapoznania się z informacjami i kontakt z placówkami i szkołami ws. rekrutacji do Przedszkola w Karczmiskach i klasy I Szkoły Podstawowej w Karczmiskach na rok szkolny 2018/2019.

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Karczmiska.
 2. Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej.
 3. Wniosek o przyjęcie do przedszkola.
 4. Uchwała Nr XXXIV/193/2017 Rady Gminy Karczmiska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Karczmiska.
 5. Karta zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
 6. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
 7. Uchwała Nr XXXIV/192/2017 Rady Gminy Karczmiska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły prowadzonej przez Gminę Karczmiska, której ustalono obwód.