Spotkanie Wójta Gminy z organizacjami pozarządowymi

W dniu 15 grudnia 2017 r. odbyło się w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury (GBiDK) w Karczmiskach spotkanie Wójta Gminy Karczmiska  się z przedstawicielami organizacji pozarządowych (NGO). W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele przedsiębiorców związanych z działalnością turystyczną z terenu Gminy Karczmiska oraz P. Tomasz Lipiński reprezentujący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Animatorów i Koordynatorów „Helio”.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej z nich – P. Sławomir Goliszek (inspektor Urzędu Gminy Karczmiska) podsumował Program współpracy Gminy Karczmiska z NGO w 2017 r. Przedstawił wyniki konkursów ogłoszonych przez Wójta Gminy oraz zadań realizowanych w ciągu roku. Podziękował NGO za realizację zadań oraz ich aktywność w społeczności lokalnej oraz Piotrowi Długoszowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Karczmiskach i Ewie Nowaczek – Dyrektorowi GBiDK w 2017 r. za stałe wspieranie samorządu i NGO w realizowanych zadaniach. Wśród organizacji, które w b.r. realizowały zadania publiczne ze środków budżetu Gminy były: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zaborze, Ochotnicza Straż Pożarna w Słotwinach, Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Karczmiska, Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras Lublin, Ochotnicza Straż Pożarna w Karczmiskach i Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy. Dodatkowo S. Goliszek omówił kalendarz planowanych imprez w Gminie Karczmiska w 2018 r., który będzie dostępny na stronach internetowych Urzędu Gminy.
W drugiej części spotkania Pan Tomasz Lipiński wprowadził zebranych w tematykę ekonomii społecznej. Ukazał rosnącą rolę sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie oferowane przez OWES dla samorządu, NGO i przedsiębiorców. Poruszył tematykę wypracowywania lokalnych planów wspierania rozwoju ekonomii społecznej oraz zawiązywania partnerstw w różnorodnych dziedzinach, m.in.: zakresie ograniczania skali ubóstwa, wykluczenia społecznego czy tworzeniu miejsc pracy w formie spółdzielni socjalnej. Przedstawił też możliwości i formy pomocy ze strony OWES: szkoleniowej, doradczej, prawnej, księgowej i  marketingowej.
Następnie odbyła się dyskusja na tematami poruszanymi przez P. Tomasza Lipinskiego oraz możliwościami realizacji zadań na terenie Gminy Karczmiska, a jej efektem były następujące końcowe wnioski:

  • Zorganizowanie na terenie Gminy Karczmiska partnerstwa lokalnego, z udziałem samorządu, NGO oraz przedsiębiorców,
  • Określenie katalogu usług turystycznych – jako oferty w celu przyciągnięcia turystów do Gminy Karczmiska,
  • Zaplanowanie działań promocyjnych Gminy Karczmiska w zakresie rozwoju turystyki i podmiotów z branży turystycznej z terenu Gminy Karczmiska,
  • Włączenie w planowane spotkanie inne podmioty takie jak: Powiat Opolski, LGD „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim, LOT Kraina Lessowych Wąwozów zs. w Nałęczowie, czy archeologów z Misji Archeologicznej w Chodliku,
  • Przedstawicielka Vital Hause s.c. P. Agnieszka Panecka zaproponowała, by kolejne spotkanie przedstawicieli NGO i branży turystycznej z terenu Gminy odbyło się w styczniu 2018 r. w Uściążu Kolonii – propozycję przyjęto.

Do końcowych wniosków odniósł się  P. Janusz Goliszek – Wójt Gminy, który potwierdził, że Gmina włączy się w działania wynikające z dzisiejszego spotkania tj. o charakterze promocyjnym, rozwoju turystyki czy uruchamiania spółdzielni socjalnych, gdyż podejmowano już pewne działania w tym zakresie. Podkreślił, że bardzo ceni sobie aktywność NGO i przedsiębiorców w zakresie turystyki i będzie wspierał tego typu działania.

Na zakończenie P. Wójt złożył zebranym najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, a Pani Ewa Nowaczek zaprosiła zebranych na 19 grudnia 2017 r. do GBiDK, gdzie odbędzie się Forum Integracji Międzypokoleniowej.