Ogłoszenie o sprzedaży

Wójt Gminy Karczmiska
ogłasza rokowania
na sprzedaż nieruchomości – działka nr 234.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa – działka nr 234 o pow. 0,1141 ha, położona w obrębie 08, w Karczmiskach Drugich przy ulicy Słonecznej dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1O/00035690/1.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej – MR i terenie przeznaczonym do produkcji rolniczej-MR. Działka nie ma dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość jest niezabudowana z nasadzeniami porzeczki czarnej.
Ze względu na ograniczone możliwości zagospodarowania nieruchomości jako samodzielnej oraz brak dostępu do drogi publicznej, rokowania zostały ograniczone do właścicieli działek sąsiadujących z działką nr 234 tj. właścicieli działek nr 230, 233, 235, 240 obręb 08, w Karczmiskach Drugich.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 25 lipca 2017 roku, natomiast drugi w dniu 15 września 2017 r. Ze względu na brak oferentów przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100), w tym: wartość gruntu 15 000,00 zł, wartość nasadzeń 3 000,00 zł. Do ceny ustalonej w rokowaniach doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Cena działki nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. Nabywca przyjmie nieruchomość w stanie istniejącym.

Rokowania odbędą się w dniu 19 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Karczmiska przy ul. Centralnej 17 w Karczmiskach Pierwszych.