Załatwianie spraw – karty informacyjne


W tej sekcji znajdą Państwo karty informacyjne do usług realizowanych w Urzędzie Gminy.
Karty będą sukcesywnie dodawane i aktualizowane.
W przypadku zapotrzebowania na opis konkretnej usługi prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą mailową na adres admin@poczta.karczmiska.pl lub w inny dogodny sposób.


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Rozgraniczenie nieruchomości

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.
 2. Załączniki:
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości będącej przedmiotem rozgraniczenia (aktualny odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny lub ostateczna decyzja lub prawomocne orzeczenie sądu);
 • wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości objętych wnioskiem o rozgraniczenie;
 • kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem odcinków granic będących przedmiotem wniosku;
 • pełnomocnictwo – w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika;

Kopię mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru mieszczącym się przy ul. Przemysłowej 4.

Formularz do pobrania
Sposób załatwienia sprawy Postępowanie wszczęte na wniosek stron może zakończyć się tylko w jeden z określonych sposobów:

 1. zawarciem przed geodetą ugody, która ma moc ugody sądowej i umorzeniem postępowania administracyjnego decyzją;
 2. wydaniem decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 3. umorzeniem decyzją postępowania administracyjnego i przekazaniem sprawy do sądu powszechnego;
 4. umorzeniem postępowania administracyjnego decyzją na podstawie art. 105 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 • stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i mienia komunalnego- Urszula Nowaczek-Czapla, parter, pok. 12, tel. (81) 828 70 26 wew. 119
Opłaty
 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej:
  • za wydanie decyzji – 10,00 zł (wg. załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: część I pkt 53),
  • za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej-część IV),
 1. Obowiązek zapłaty kosztów postępowania powstaje z chwilą ostateczności postanowienia o ustaleniu wysokości kosztów postępowania.

Koszty rozgraniczenia pokrywają strony po połowie.

 • W postępowaniu rozgraniczeniowym wójt może zażądać od stron złożenia zaliczki na pokrycie kosztów postępowania. (taką możliwość stwarza art. 262 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).
Czas załatwienia sprawy Do 60 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. W szczególności nie wlicza się terminów przewidzianych na wykonanie czynności przez upoważnionego geodetę uprawnionego, które to czynności mogą trwać kilka miesięcy.
Tryb odwoławczy
 1. Gdy zostanie wydane postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie, na postanowienie to nie przysługuje zażalenie.
 2. Gdy zostanie wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o rozgraniczenie, na postanowienie to służy zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Karczmiska. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 3. Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości: strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przekazania sprawy do sądu.
 4. Gdy zostanie wydana decyzja o umorzeniu postępowania, lub decyzja o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do sądu, od decyzji tej przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Karczmiska, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 5. Zażalenie na postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Karczmiska, który wydał decyzję w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2017 r. poz. 459 ze zm.).
 2. Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2017 r., poz. 2101).
 3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm)
 4. Sprawy techniczne i proceduralne zawarte są w Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r nr 45 poz. 453).
Inne informacje

Opis sprawy

 1. Rozgraniczenie to postępowanie mające na celu dokładne ustalenie spornych granic działki, poprzez określenie położenia linii i punktów granicznych, oznaczeniu ich trwałymi znakami na gruncie i sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji. Czynności takie wykonuje geodeta posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.
 2. Postępowanie rozgraniczeniowe ma dwie fazy: administracyjną i sądową. Postępowanie sądowe nie jest możliwe, jeśli nie zostanie wyczerpana droga administracyjna. Do fazy sądowej nie zawsze dochodzi: jeżeli strony dojdą do porozumienia lub zaakceptują decyzje administracyjną.
 3. Wniosek o wszczęcie czynności rozgraniczeniowych ma prawo złożyć każdy z właścicieli nieruchomości sąsiadujących, a także każdy ze współwłaścicieli działki. Mogą to zrobić także osoby postronne, jeśli wykażą swój interes prawny. Istnieją przypadki, w których postępowanie wszczyna się z urzędu — przeważnie wtedy, gdy zachodzi ważny interes społeczny.
 4. Po złożeniu wniosku wójt przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
 5. Jeżeli wnioskodawca nie jest stroną postępowania czy też w innych uzasadnionych przypadkach, organ może wydać decyzję o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego.
 6. Po tym okresie organ wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.
 7. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne organ wyłoni uprawnionego geodetę a następnie wyda postanowienie w którym zobowiąże strony do wpłacenia zaliczki na pokrycie kosztów postanowienia.
 8. Po podpisaniu stosownej umowy uprawniony geodeta przystępuje do analizy dostępnych dokumentów (która może trwać nawet kilka miesięcy) a następnie wzywa on strony na rozprawę rozgraniczeniową.
 9. W czasie rozprawy geodeta zapoznaje strony z przebiegiem granicy, który ustalił podczas prowadzonego przez siebie dochodzenia. Jeśli strony zgodzą się na propozycję, sprawa kończy się wspólnym podpisaniem protokołu.
 10. W sytuacji gdy niemożliwe jest odtworzenie przebiegu granicy na podstawie istniejących dowodów i dokumentów geodeta namawia strony do zawarcia umowy. Dzieje się tak także wtedy, gdy strony nie mogą dojąć do porozumienia. Umowa zawarta przed geodetą ma moc ugody sądowej.
 11. Protokoły i dokumentacja przekazywana jest Wójtowi, który może wydać następujący werdykt:
  • decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron;
  • umorzenie sprawy, jeśli w trakcie postępowania doszło do ugody;
  • umorzenie sprawy i przekazanie jej do rozpatrzenia sądowi, jeśli nie doszło do porozumienia lub jeśli nie istnieją dowody pozwalające na ustalenie granic, a nie doszło do ugody.
 12. Równocześnie z wydaniem decyzji wójt ustala w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób uiszczenia tych kosztów.
 13. Według prawa cywilnego koszty dotyczące granicy pomiędzy nieruchomościami sąsiedzi ponoszą wspólnie. Wynika to z założenia, że przeprowadzenie rozgraniczenia przynosi korzyści wszystkim stronom postępowania.
 14. Za postępowanie administracyjne nie pobiera się opłat. Strony pokrywają jednak koszty postępowania prowadzonego przez geodetę. Stała opłata nie jest ustalona, a ceny zależą od czynników indywidualnych. Na pewno będą to koszty kilku tysięcy złotych.
 15. Rozgraniczenie wykonuje się tylko w przypadku nieruchomości, których granice nie były jeszcze ustalone lub zatarły się i niemożliwe jest odtworzenie ich na podstawie dokumentów. Jeśli granice ustalono wcześniej i można je łatwo odtworzyć, to wystarczy procedura odnowienia. Polega ona na ustaleniu na podstawie znaków i dokumentów przebiegu granicy i utrwaleniu jej za pomocą znaków granicznych. Nie jest to postępowanie administracyjne. Wykonuje je uprawniony geodeta na zlecenia właścicieli gruntów.

Karta informacyjna [PDF]

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości,

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Procedury postępowania ze zwierzętami bezdomnymi

I. WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

 1. Na terenie Gminy Karczmiska odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne w szczególności, psy podejrzane o nosicielstwo chorób lub stanowiące zagrożenie dla otoczenia, a także potrącone przez pojazdy mechaniczne.
 2. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na zlecenie Gminy przez Schronisko dla Zwierząt Bezdomnych z Nowodworu, 21-100 Lubartów, prowadzone przez Małgorzatę Szumiło.
 3. Przypadki zwierząt wymagających interwencji weterynaryjnej, np. udzielenie pierwszej pomocy powypadkowej, należy zgłaszać do Pana Tadeusza Błachnio, Gabinet Weterynaryjny z siedzibą w Karczmiskach Pierwszych przy ulicy Nadrzecznej 5B, 24-310 Karczmiska, tel. kontaktowy 606 556 106 lub 81 828 71 78.

Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach należy kierować pod numery telefonów (81) 828 70 26 wew. 120 - codziennie w dni powszednie w godzinach pracy urzędu lub 730 399 299

Przekazując zgłoszenia należy podać swoje dane osobowe, miejsce przebywania zwierzęcia oraz numer kontaktowy.

WAŻNE:

 • nie wszystkie psy pojawiające się o odpowiednich porach w danej okolicy są bezdomne,
 • ludzka nieodpowiedzialność za zwierzęta, które bez nadzoru wałęsają się po Gminie naraża na niebezpieczeństwo wszystkich mieszkańców a przede wszystkim dzieci,
 • dokarmianie psów w okresie godowym (wiosna, wczesna jesień) uniemożliwia zwierzęciu powrót do swojego właściciela,
 • od mieszkańców, którzy zapewniają wałęsającemu się psu schronienie oraz wyżywienie (wchodząc tym sposobem w prawa i obowiązki jego opiekuna) zgłoszenia odbioru zwierzęcia, jako bezdomnego nie będą przyjmowane!!!
 • schronisko dla zwierząt w Nowodworze nie jest placówką charytatywną, za przyjęcie zwierząt Gmina Karczmiska ponosi wysokie koszty,
 • w przypadku umieszczenia w schronisku psa mającego właściciela, wydanie zwierzęcia nastąpi po uregulowaniu kosztów odłowienia, ewentualnego pobytu w lecznicy weterynaryjnej oraz transportu i pobytu zwierzęcia do schronisku.

 

II. SPRZĄTANIE MARTWYCH ZWIERZĄT

W zależności od miejsca, w którym się znajdujemy i pochodzenia martwego zwierzęcia sprawą zajmują się różni właściciele i zarządcy.

W świetle prawa, każdy uczestnik ruchu ma obowiązek zawiadomić odpowiednie służby o przedmiotach i przeszkodach znajdujących się na drodze. Ponadto, każdy kierowca, który potrąci lub zauważy ranne zwierzę ma obowiązek udzielenia pomocy lub zawiadomienia odpowiednich służ o potrzebie udzielenia pomocy. Za porządek na drogach odpowiadają ich zarządcy, czyli zarządca województwa, powiatu lub wójt. Podmiotem uprawnionym do wydania poleceń uprzątnięcia przeszkody utrudniającej ruch jest policja.

Zgłoszenia dotyczące wypadków drogowych z udziałem dzikich lub bezdomnych zwierząt należy bezzwłocznie przekazać pod numer telefonu 997.

Gmina Karczmiska zapewnia transport martwych zwierząt i ich utylizację jedynie w przypadku zwierząt bezdomnych i dziko żyjących.

Zgłoszenia o martwych zwierzętach należy kierować pod numery telefonów (81) 828 70 26 wew. 120 - codziennie w dni powszednie w godzinach pracy urzędu lub 730 399 299.

W przypadku, gdy znany jest właściciel martwego zwierzęcia, to on ponosi koszty uprzątnięcia i utylizacji zwłok. Aby poddać martwe zwierzę specjalnej utylizacji należy zgłosić się do firmy, która się tym zajmuje lub oddać ciało do lecznicy weterynaryjnej za dodatkową opłatą.

 

Procedury postępowania [PDF]

Informacja dla właścicieli psów

Poniżej przedstawiamy obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

I. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW:

 1. W terminie 30 dni od dnia ukończenia 3 miesiąca życia przez psa, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia obowiązkowo ZASZCZEP psa przeciwko wściekliźnie!
 2. Zabezpiecz nieruchomość w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa poza jej granice.
 3. Na tereny przeznaczone do wspólnego użytku oraz na tereny lasów psa wyprowadzaj tylko na smyczy lub w uprzęży i w kagańcu.
 4. PIES PO SOBIE NIE POSPRZĄTA! SPRZĄTAJ PO SWOIM PUPILU.

 

II. ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE WŁAŚCICIELI PSÓW:

 1. Zabrania się pozostawienie psa bez dozoru.
 2. Zabrania się puszczania psa bez możliwości jego kontroli.
 3. Zabrania się rozmnażania psów w celach handlowych, wprowadzania do obrotu oraz nabywania psów na targowiskach, targach i giełdach.
 4. Zabrania się posiadania, hodowania i trzymania na nieruchomości psów rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego prawem zezwolenia Wójta Gminy.

KTO NIE STOSUJE SIĘ DO OBOWIĄZKÓW I ZAKAZÓW

OKREŚLONYCH WYŻEJ PODLEGA KARZE

GRZYWNY LUB ARESZTU!!!

 

Informacja dla właścicieli psów [PDF]