Załatwianie spraw – karty informacyjne


W tej sekcji znajdą Państwo karty informacyjne do usług realizowanych w Urzędzie Gminy.
Karty będą sukcesywnie dodawane i aktualizowane.
W przypadku zapotrzebowania na opis konkretnej usługi prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą mailową na adres admin@poczta.karczmiska.pl lub w inny dogodny sposób.


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Rozgraniczenie nieruchomości

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.
 2. Załączniki:
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości będącej przedmiotem rozgraniczenia (aktualny odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny lub ostateczna decyzja lub prawomocne orzeczenie sądu);
 • wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości objętych wnioskiem o rozgraniczenie;
 • kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem odcinków granic będących przedmiotem wniosku;
 • pełnomocnictwo – w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika;

Kopię mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru mieszczącym się przy ul. Przemysłowej 4.

Formularz do pobrania
Sposób załatwienia sprawy Postępowanie wszczęte na wniosek stron może zakończyć się tylko w jeden z określonych sposobów:

 1. zawarciem przed geodetą ugody, która ma moc ugody sądowej i umorzeniem postępowania administracyjnego decyzją;
 2. wydaniem decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 3. umorzeniem decyzją postępowania administracyjnego i przekazaniem sprawy do sądu powszechnego;
 4. umorzeniem postępowania administracyjnego decyzją na podstawie art. 105 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 • stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i mienia komunalnego- Urszula Nowaczek-Czapla, parter, pok. 12, tel. (81) 828 70 26 wew. 119
Opłaty
 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej:
  • za wydanie decyzji – 10,00 zł (wg. załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: część I pkt 53),
  • za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej-część IV),
 1. Obowiązek zapłaty kosztów postępowania powstaje z chwilą ostateczności postanowienia o ustaleniu wysokości kosztów postępowania.

Koszty rozgraniczenia pokrywają strony po połowie.

 • W postępowaniu rozgraniczeniowym wójt może zażądać od stron złożenia zaliczki na pokrycie kosztów postępowania. (taką możliwość stwarza art. 262 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).
Czas załatwienia sprawy Do 60 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. W szczególności nie wlicza się terminów przewidzianych na wykonanie czynności przez upoważnionego geodetę uprawnionego, które to czynności mogą trwać kilka miesięcy.
Tryb odwoławczy
 1. Gdy zostanie wydane postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie, na postanowienie to nie przysługuje zażalenie.
 2. Gdy zostanie wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o rozgraniczenie, na postanowienie to służy zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Karczmiska. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 3. Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości: strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przekazania sprawy do sądu.
 4. Gdy zostanie wydana decyzja o umorzeniu postępowania, lub decyzja o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do sądu, od decyzji tej przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Karczmiska, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 5. Zażalenie na postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Karczmiska, który wydał decyzję w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2017 r. poz. 459 ze zm.).
 2. Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2017 r., poz. 2101).
 3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm)
 4. Sprawy techniczne i proceduralne zawarte są w Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r nr 45 poz. 453).
Inne informacje

Opis sprawy

 1. Rozgraniczenie to postępowanie mające na celu dokładne ustalenie spornych granic działki, poprzez określenie położenia linii i punktów granicznych, oznaczeniu ich trwałymi znakami na gruncie i sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji. Czynności takie wykonuje geodeta posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.
 2. Postępowanie rozgraniczeniowe ma dwie fazy: administracyjną i sądową. Postępowanie sądowe nie jest możliwe, jeśli nie zostanie wyczerpana droga administracyjna. Do fazy sądowej nie zawsze dochodzi: jeżeli strony dojdą do porozumienia lub zaakceptują decyzje administracyjną.
 3. Wniosek o wszczęcie czynności rozgraniczeniowych ma prawo złożyć każdy z właścicieli nieruchomości sąsiadujących, a także każdy ze współwłaścicieli działki. Mogą to zrobić także osoby postronne, jeśli wykażą swój interes prawny. Istnieją przypadki, w których postępowanie wszczyna się z urzędu — przeważnie wtedy, gdy zachodzi ważny interes społeczny.
 4. Po złożeniu wniosku wójt przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
 5. Jeżeli wnioskodawca nie jest stroną postępowania czy też w innych uzasadnionych przypadkach, organ może wydać decyzję o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego.
 6. Po tym okresie organ wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.
 7. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne organ wyłoni uprawnionego geodetę a następnie wyda postanowienie w którym zobowiąże strony do wpłacenia zaliczki na pokrycie kosztów postanowienia.
 8. Po podpisaniu stosownej umowy uprawniony geodeta przystępuje do analizy dostępnych dokumentów (która może trwać nawet kilka miesięcy) a następnie wzywa on strony na rozprawę rozgraniczeniową.
 9. W czasie rozprawy geodeta zapoznaje strony z przebiegiem granicy, który ustalił podczas prowadzonego przez siebie dochodzenia. Jeśli strony zgodzą się na propozycję, sprawa kończy się wspólnym podpisaniem protokołu.
 10. W sytuacji gdy niemożliwe jest odtworzenie przebiegu granicy na podstawie istniejących dowodów i dokumentów geodeta namawia strony do zawarcia umowy. Dzieje się tak także wtedy, gdy strony nie mogą dojąć do porozumienia. Umowa zawarta przed geodetą ma moc ugody sądowej.
 11. Protokoły i dokumentacja przekazywana jest Wójtowi, który może wydać następujący werdykt:
  • decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron;
  • umorzenie sprawy, jeśli w trakcie postępowania doszło do ugody;
  • umorzenie sprawy i przekazanie jej do rozpatrzenia sądowi, jeśli nie doszło do porozumienia lub jeśli nie istnieją dowody pozwalające na ustalenie granic, a nie doszło do ugody.
 12. Równocześnie z wydaniem decyzji wójt ustala w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób uiszczenia tych kosztów.
 13. Według prawa cywilnego koszty dotyczące granicy pomiędzy nieruchomościami sąsiedzi ponoszą wspólnie. Wynika to z założenia, że przeprowadzenie rozgraniczenia przynosi korzyści wszystkim stronom postępowania.
 14. Za postępowanie administracyjne nie pobiera się opłat. Strony pokrywają jednak koszty postępowania prowadzonego przez geodetę. Stała opłata nie jest ustalona, a ceny zależą od czynników indywidualnych. Na pewno będą to koszty kilku tysięcy złotych.
 15. Rozgraniczenie wykonuje się tylko w przypadku nieruchomości, których granice nie były jeszcze ustalone lub zatarły się i niemożliwe jest odtworzenie ich na podstawie dokumentów. Jeśli granice ustalono wcześniej i można je łatwo odtworzyć, to wystarczy procedura odnowienia. Polega ona na ustaleniu na podstawie znaków i dokumentów przebiegu granicy i utrwaleniu jej za pomocą znaków granicznych. Nie jest to postępowanie administracyjne. Wykonuje je uprawniony geodeta na zlecenia właścicieli gruntów.

Karta informacyjna [PDF]

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości,

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości.
 2. Załączniki:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości np. wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny, wypis z ewidencji gruntów,
 • dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.
Formularze do pobrania Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości.
Wersja PDF
Wersja edytowalna DOCX
Sposób załatwienia sprawy Wydanie zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym nieruchomości.
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 • stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i mienia komunalnego- Urszula Nowaczek-Czapla, parter, pok. 12, tel. (81) 828 70 26 wew. 119
Opłaty Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej:

 •  za wydanie zaświadczenia o nadanym numerze – 17,00 zł.
 • za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej -część IV).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie tutejszego urzędu lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PBS w Opolu Lubelskim Oddział w Karczmiskach nr 52 8734 0008 0040 0299 2000 0010.

Czas załatwienia sprawy Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni
Tryb odwoławczy Przepisy dotyczące numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego.

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Podstawa prawna
 1. Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U z 2012 r., poz. 125),
 3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016, poz. 1827 z późn. zm.).
Dodatkowe informacje

 

 1. Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Karczmiska. Przed złożeniem wniosku można go skonsultować i sprawdzić z pracownikiem ds. ochrony środowiska, rolnictwa i mienia komunalnego Panią Urszulą Nowaczek-Czapla, parter, pok. 12.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
 3. Numery porządkowe ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
 4. Numery porządkowe budynków ustalane są z urzędu lub na wniosek zainteresowanych. O tych ustaleniach zawiadamia się  właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
 5. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, zobowiązane są, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeracji porządkowej, do umieszczenia, w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
 6. Stosownie do art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 z późn. zm.), jeśli osoba będąca właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym budynku, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Karta informacyjna [PDF]

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości [PDF]

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 125).
 2. Załączniki:
 • dla budynku istniejącego - kopię  mapy zasadniczej, ewidencyjnej lub kopię mapy  z projektem podziału nieruchomości z naniesionym budynkiem, na której kolorem wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku,
 • dla budynku w budowie lub budynku prognozowanego - kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu.
Formularze do pobrania Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.

Wersja PDF
Wersja edytowalna DOCX

Sposób załatwienia sprawy Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości.
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 • stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i mienia komunalnego- Urszula Nowaczek-Czapla, parter, pok. 12, tel. (81) 828 70 26 wew. 119
Opłaty Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej:

 • za wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru nie pobiera się opłaty skarbowej,
 • za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej -część IV).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie tutejszego urzędu lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PBS w Opolu Lubelskim Oddział w Karczmiskach nr 52 8734 0008 0040 0299 2000 0010.

Czas załatwienia sprawy Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.
Tryb odwoławczy Przepisy dotyczące numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego. Jednak w przypadku naruszenia prawa, ww. czynność podlega kontroli sądów administracyjnych. Skargę na taką czynność można wnieść, po uprzednim wezwaniu na piśmie wójta do usunięcia naruszenia prawa.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U z 2012 r., poz. 125),
 3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).
Dodatkowe informacje
 1. Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Karczmiska. Przed złożeniem wniosku można go skonsultować i sprawdzić z pracownikiem ds.  ochrony środowiska, rolnictwa i mienia komunalnego Panią Urszulą Nowaczek-Czapla, parter, pok. 12.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
 3. Numery porządkowe ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
 4. Numery porządkowe budynków ustalane są z urzędu lub na wniosek zainteresowanych. O tych ustaleniach zawiadamia się  właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
 5. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, zobowiązane są, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeracji porządkowej, do umieszczenia, w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
 6. Stosownie do art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 z późn. zm.), jeśli osoba będąca właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym budynku, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Karta informacyjna [PDF]

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego [PDF]

Zgłoszenie do eksploatacji instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wymagane dokumenty
 1. Wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
 2. Załączniki:

1) kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu),

2) kopia zgłoszenia z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z adnotacją Starostwa o nie wniesieniu sprzeciwu (oryginał do wglądu),

3) kopia dokumentacji technicznej opisująca zasady funkcjonowania zainstalowanej przydomowej oczyszczalni ścieków (wraz z certyfikatem i aprobatami technicznymi),

4) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł lub w przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej, oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

Formularz do pobrania 1. Wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (załącznik nr 1).

2. Oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego (załącznik nr 2).

Sposób załatwienia sprawy Wpis do rejestru ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków lub w przypadku sprzeciwu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, wydanie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia do tut. Urzędu.
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 • stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i mienia komunalnego- Urszula Nowaczek-Czapla, parter, pok. 12, tel. (81) 828 70 26 wew. 119

 

Opłaty Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej:

 • za przyjęcie zgłoszenia– 120,00 zł (wg. załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: część I pkt 13),
 • za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej-część IV),
 • na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz. 1827 z późn. zm.), zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach wykonanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie tutejszego urzędu lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PBS w Opolu Lubelskim Oddział w Karczmiskach nr 52 8734 0008 0040 0299 2000 0010.

Czas załatwienia sprawy

Do 30 dni (zgłoszenie uznaje się za przyjęte, jeśli 30 dni od daty zgłoszenia Wójt Gminy Karczmiska nie wniesie sprzeciwu).

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Karczmiska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Podstawa prawna 1.      Art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt. 3, art. 342 i 368 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).

2.      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., poz. 880).

3.      Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm).

4.      Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016, poz. 1827 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje

 

1.      Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

2.      Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku, gdy oczyszczone ścieki odprowadzanie są do wód lub do ziemi na grunt stanowiący własność eksploatującego.

3.      Przydomową oczyszczalnię ścieków nie można wybudować na terenach objętych siecią kanalizacyjną (obowiązkiem jest przyłączenie domu do kanalizacji sanitarnej, chyba że oczyszczalnia została wybudowana, zanim wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej).

4.      Na obszarach nieskanalizowanych możliwość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5.      Właściciel nieruchomości, na terenie której będzie eksploatowana oczyszczalnia jest obowiązany do dokonania jej zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska przed rozpoczęciem eksploatacji.

6.      Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

7.      Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

8.      Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych w zgłoszeniu. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

9.      W przypadku naruszenia warunków eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków organ właściwy może w drodze decyzji wstrzymać jej użytkowanie.

10.  Gdy eksploatacja oczyszczalni nie zostanie zgłoszona, organ ma prawo nałożyć na eksploatującego karę grzywny.

Karta informacyjna [PDF]

Załącznik nr 1 - Wniosek [RTF]
Załącznik nr 2 -Oświadczenie zgłaszającego [RTF]

Procedury postępowania ze zwierzętami bezdomnymi

I. WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

 1. Na terenie Gminy Karczmiska odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne w szczególności, psy podejrzane o nosicielstwo chorób lub stanowiące zagrożenie dla otoczenia, a także potrącone przez pojazdy mechaniczne.
 2. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na zlecenie Gminy przez Schronisko dla Zwierząt Bezdomnych z Nowodworu, 21-100 Lubartów, prowadzone przez Małgorzatę Szumiło.
 3. Przypadki zwierząt wymagających interwencji weterynaryjnej, np. udzielenie pierwszej pomocy powypadkowej, należy zgłaszać do Pana Tadeusza Błachnio, Gabinet Weterynaryjny z siedzibą w Karczmiskach Pierwszych przy ulicy Nadrzecznej 5B, 24-310 Karczmiska, tel. kontaktowy 606 556 106 lub 81 828 71 78.

Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach należy kierować pod numery telefonów (81) 828 70 26 wew. 120 - codziennie w dni powszednie w godzinach pracy urzędu lub 730 399 299

Przekazując zgłoszenia należy podać swoje dane osobowe, miejsce przebywania zwierzęcia oraz numer kontaktowy.

WAŻNE:

 • nie wszystkie psy pojawiające się o odpowiednich porach w danej okolicy są bezdomne,
 • ludzka nieodpowiedzialność za zwierzęta, które bez nadzoru wałęsają się po Gminie naraża na niebezpieczeństwo wszystkich mieszkańców a przede wszystkim dzieci,
 • dokarmianie psów w okresie godowym (wiosna, wczesna jesień) uniemożliwia zwierzęciu powrót do swojego właściciela,
 • od mieszkańców, którzy zapewniają wałęsającemu się psu schronienie oraz wyżywienie (wchodząc tym sposobem w prawa i obowiązki jego opiekuna) zgłoszenia odbioru zwierzęcia, jako bezdomnego nie będą przyjmowane!!!
 • schronisko dla zwierząt w Nowodworze nie jest placówką charytatywną, za przyjęcie zwierząt Gmina Karczmiska ponosi wysokie koszty,
 • w przypadku umieszczenia w schronisku psa mającego właściciela, wydanie zwierzęcia nastąpi po uregulowaniu kosztów odłowienia, ewentualnego pobytu w lecznicy weterynaryjnej oraz transportu i pobytu zwierzęcia do schronisku.

 

II. SPRZĄTANIE MARTWYCH ZWIERZĄT

W zależności od miejsca, w którym się znajdujemy i pochodzenia martwego zwierzęcia sprawą zajmują się różni właściciele i zarządcy.

W świetle prawa, każdy uczestnik ruchu ma obowiązek zawiadomić odpowiednie służby o przedmiotach i przeszkodach znajdujących się na drodze. Ponadto, każdy kierowca, który potrąci lub zauważy ranne zwierzę ma obowiązek udzielenia pomocy lub zawiadomienia odpowiednich służ o potrzebie udzielenia pomocy. Za porządek na drogach odpowiadają ich zarządcy, czyli zarządca województwa, powiatu lub wójt. Podmiotem uprawnionym do wydania poleceń uprzątnięcia przeszkody utrudniającej ruch jest policja.

Zgłoszenia dotyczące wypadków drogowych z udziałem dzikich lub bezdomnych zwierząt należy bezzwłocznie przekazać pod numer telefonu 997.

Gmina Karczmiska zapewnia transport martwych zwierząt i ich utylizację jedynie w przypadku zwierząt bezdomnych i dziko żyjących.

Zgłoszenia o martwych zwierzętach należy kierować pod numery telefonów (81) 828 70 26 wew. 120 - codziennie w dni powszednie w godzinach pracy urzędu lub 730 399 299.

W przypadku, gdy znany jest właściciel martwego zwierzęcia, to on ponosi koszty uprzątnięcia i utylizacji zwłok. Aby poddać martwe zwierzę specjalnej utylizacji należy zgłosić się do firmy, która się tym zajmuje lub oddać ciało do lecznicy weterynaryjnej za dodatkową opłatą.

 

Procedury postępowania [PDF]

Zezwolenie na uprawę maku i konopii włóknistych
Wymagane dokumenty 1.  Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres lub nazwę firmy, siedzibę
  i adres wnioskodawcy;
 • informacje o odmianie maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych, powierzchnię uprawy oraz  numery działek ewidencyjnych.
 1. Załączniki:
 • oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu pomieszczeniem zabezpieczającym przed kradzieżą torebki (makówki);
 • oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub art. 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.
  z 2018 r., poz. 1030 z późn. zm.);
 • umowa kontraktacji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku/konopi lub w przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z własnych upraw - zobowiązanie do przetwarzania konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem);
 • dowód zapłacenia opłaty skarbowej;
 • w przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Formularze do pobrania 1.      Wniosek o wydanie zezwolenia.

2.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.      Oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu pomieszczeniem zabezpieczającym przed kradzieżą.

4.      Oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa

Sposób załatwienia sprawy Wydanie zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej) lub decyzja administracyjna o odmowie wydania zezwolenia.
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 • stanowisko ds. mienia komunalnego - Karolina Wróblewska, parter, pok. 12, tel. (81) 828 70 26 wew. 119
Opłaty
 • Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 30 zł. (wg załącznika do ustawy
  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – część III ust. 29 pkt. 1).
 • Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej -część IV).

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie tutejszego urzędu lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PBS
w Opolu Lubelskim, Oddział w Karczmiskach nr 52 8734 0008 0040 0299 2000 0010.

Czas załatwienia sprawy Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Karczmiska.
Podstawa prawna 1.      Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 z późn. zm.).2.      Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 1044 z późn. zm.).3.      Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).4.      Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego określająca powierzchnie upraw maku i konopi włóknistych w poszczególnych gminach – wydawana corocznie.
Inne informacje

Opis sprawy

1.      Uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.

2.      Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.

3.      Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż wymienione powyżej jest zabroniona.

4.      Uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni,
w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.

5.      Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo  umów wymienionych w art. 46 ust. 2 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.

6.      Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.

7.      W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć stosowny wniosek.

8.      W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia.

9.      Zezwolenie cofa się w razie naruszenia warunków  prowadzenia działalności określonych w ustawie lub w zezwoleniu.

10.  Należy przechowywać faktury zakupu oraz etykiety z opakowań materiału siewnego stosowanych roślin.

Karta informacyjna - zezwolenie na uprawę maku i konopii włóknistych [PDF]

Wniosek o wydanie zezwolenia [DOC]

Oświadczenie o dysponowaniu pomieszczeniem [DOC]

Oświadczenie o niekaralności [DOC]

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych [DOC]

Informacja dla właścicieli psów

Poniżej przedstawiamy obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

I. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW:

 1. W terminie 30 dni od dnia ukończenia 3 miesiąca życia przez psa, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia obowiązkowo ZASZCZEP psa przeciwko wściekliźnie!
 2. Zabezpiecz nieruchomość w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa poza jej granice.
 3. Na tereny przeznaczone do wspólnego użytku oraz na tereny lasów psa wyprowadzaj tylko na smyczy lub w uprzęży i w kagańcu.
 4. PIES PO SOBIE NIE POSPRZĄTA! SPRZĄTAJ PO SWOIM PUPILU.

 

II. ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE WŁAŚCICIELI PSÓW:

 1. Zabrania się pozostawienie psa bez dozoru.
 2. Zabrania się puszczania psa bez możliwości jego kontroli.
 3. Zabrania się rozmnażania psów w celach handlowych, wprowadzania do obrotu oraz nabywania psów na targowiskach, targach i giełdach.
 4. Zabrania się posiadania, hodowania i trzymania na nieruchomości psów rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego prawem zezwolenia Wójta Gminy.

KTO NIE STOSUJE SIĘ DO OBOWIĄZKÓW I ZAKAZÓW

OKREŚLONYCH WYŻEJ PODLEGA KARZE

GRZYWNY LUB ARESZTU!!!

 

Informacja dla właścicieli psów [PDF]


Stanowisko ds. oświaty, kultury, sportu, promocji i spraw społecznych
Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z załącznikami:

 1. poświadczone kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
 2. poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego,
 3. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje, o:
 • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz okresie odbywania stażu, (w przypadku odbywania stażu w kilku placówkach należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu),
 • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
 • dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
 • uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania (w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia przez nauczyciela w okresie stażu – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia).
Formularz do pobrania Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego [PDF]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel kontraktowy zobowiązany jest złożyć w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja dołączona do tego wniosku nie spełniają wymagań formalnych, Wójt Gminy wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 7 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.O terminie i miejscu egzaminu Wójt Gminy powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.
Egzamin składa się z dwóch części, w tym:
I  -  prezentacja dorobku zawodowego;
II - odpowiedzi na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w 7 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez  nauczycieli.Nauczyciel kontraktowy, który zdał egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu.
Nauczyciel kontraktowy, który nie zdał egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu, z tym, że nauczyciel kontraktowy może przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole.
Komórka odpowiedzialna Insp. ds. oświaty, kultury, sportu, promocji i spraw społecznych (tel. 81 828 70 26 w. 111)
Opłaty brak
Czas załatwienia sprawy Do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Wnioski złożone do dnia 30 czerwca rozpatrywane są do dnia 31 sierpnia danego roku, natomiast wnioski złożone do dnia 31 października rozpatrywane są do dnia 31 grudnia danego roku.
Tryb odwoławczy Nauczycielowi kontraktowemu, któremu organ nadający  stopień awansu zawodowego odmówił nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, przysługuje odwołanie od wydanej decyzji do Lubelskiego Kuratora Oświaty Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin, przekazane za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393);
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjne-go (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
Inne informacje Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Gminy Karczmiska,
Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska, tel. 81 828 70 26 w. 25, sekretariat@poczta.karczmiska.pl

Karta informacyjna [PDF]

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego [PDF]

Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły lub ośrodka
 

 

 

 

Wymagane dokumenty

Wniosek dot. zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły lub ośrodka składają rodzice (opiekunowie prawni) wraz z załącznikami:

 1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka/ucznia,
 2. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka/ucznia,
 3. Potwierdzenie przyjęcia/uczęszczania dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły lub ośrodka wydane przez dyrektora szkoły lub placówki,
 4. Potwierdzenie przyjęcia/uczęszczania dziecka/ucznia do oddziału integracyjnego, wydane przez dyrektora szkoły lub placówki,
 5. kserokopia dowodu rejestracyjnego wnioskodawcy.
Formularz do pobrania Wniosek w sprawie dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola, ośrodka [PDF]
 

 

 

 

 

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek dot. zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły lub ośrodka składa się do Wójta Gminy wraz z załącznikami.

Jeżeli wniosek i dokumentacja dołączona do tego wniosku nie spełniają wymagań formalnych, Wójt Gminy wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Po stwierdzeniu  kompletności wniosku i wymaganych dokumentów – Wójt Gminy pismem informuje wnioskodawcę o załatwieniu sprawy, załączając umowę o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, która określa wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu i opieki, okres obowiązywania umowy oraz zasady wypłaty środków dla wnioskodawcy.   

Komórka odpowiedzialna Insp. ds. oświaty, kultury, sportu, promocji i spraw społecznych (tel. 81 828 70 26 w. 111)
Opłaty brak
Czas załatwienia sprawy Do 30 dni od daty złożenia wniosku i wszystkich wymaganych dokumentów.
Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
Podstawa prawna
 1. Art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
 2. Art. 39 ust 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjne-go (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
Inne informacje Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska, tel. 81 828 70 26 w. 25, sekretariat@poczta.karczmiska.pl

Karta informacyjna [PDF]

Wniosek w sprawie dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola, ośrodka [PDF]

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa pracodawca w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego.2. Do wniosku załącza potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:

1) pracodawca:

a) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestru CEIDG (prowadzonej działalności gospodarczej),

b) kopie umowy spółki, jeżeli o dofinansowanie ubiega się spółka,

c) w przypadku pracodawców będących osobami prawnymi również dokumenty potwierdzające  uprawnienie wnioskodawcy w zakresie czynności prawnych związanych z wnioskiem i załącznikami, a jeżeli wniosek składa pełnomocnik – stosowne pełnomocnictwo,

2) osoba prowadząca przygotowanie zawodowe (instruktor praktycznej nauki zawodu) - potwierdzenie spełnienia jednego z niżej podanych warunków:

a) posiada kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli,

b) posiada co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego naucza, lub
w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego naucza i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie, co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu,

c) jeżeli nie posiada tytułu mistrza w zawodzie – powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o którym mowa w pkt b oraz:

- świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, ktorego będą nauczać, lub

- świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

- świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego stadium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz  co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego naucza oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie, nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz, co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego naucza;

oraz w przypadku, gdy osoba prowadząca przygotowanie zawodowe nie jest pracodawcą, dokumenty potwierdzające, że osoba ta jest osoba prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudnioną u pracodawcy;

3) stosunku pracy z młodocianym pracownikiem:

a) umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

b)  świadectwo pracy młodocianego pracownika, bądź świadectwa pracy w przypadku, gdy młodociany pracownik realizował przygotowanie zawodowe u kilku pracodawców;

4) ukończenia przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika w wynikiem pozytywnym:

a) świadectwo ukończenia dokształcania teoretycznego (świadectwo Zasadniczej Szkoły Zawodowej), gdy młodociany ukończył naukę zawodu albo świadectwo ukończenia gimnazjum, gdy młodociany ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy,

b) dyplom potwierdzający uzyskanie  kwalifikacji zawodowych, w przypadku, gdy uczeń odbywał praktyczną naukę zawodu u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – zaświadczenie o złożonym egzaminie czeladniczym lub świadectwo czeladnicze, albo w przypadku, gdy uczeń ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy – zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego.

3. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielona zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. W związku z tym pracodawca powinien przedłożyć:

1) Wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

2) Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w roku, w którym ubiega się o pomoc w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

3) Inne dokumenty (załączniki) niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dot. w szczególności  wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia, na pokrycie których ma być przenaczona pomoc de minimis.

Formularze do pobrania Wniosek oraz załączniki:

1) wzór wniosku,

2) potwierdzenie realizacji przez młodocianego obowiązku doskonalenia teoretycznego,

3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,4) instrukcja wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

5) instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza,

6) oświadczenie pracodawcy o otrzymaniu pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu takiej pomocy,

7) informacja o procentowym udziale Spółki,

8) zaświadczenie o zawarciu umowy z młodocianym.

Sposób załatwienia sprawy Wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika składa pracodawca w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego wraz z kompletem dokumentów. Zachowanie terminu jest warunkiem koniecznym – wniosek złożony po upływie tego terminu nie może być pozytywnie rozpatrzony (decyzja odmowna). Załączone kopie dokumentów składane przez wnioskodawcę (każda strona) zawierają potwierdzenie ich zgodności z oryginałem, datę oraz podpis i pieczątkę pracodawcy. Jeżeli osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony z podaniem pełnego imienia i nazwiska (w sposób czytelny) oraz pełnionej funkcji. Jeżeli wniosek lub dokumentacja dołączona do wniosku nie spełniają wymagań formalnych, Wójt Gminy wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.Zebrany materiał dowodowy jest postawą przyznania (lub nie przyznania) przez Wójta Gminy dofinansowania pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika w formie decyzji administracyjnej. W sytuacji przyznania pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego - załącznikiem do  przekazanej decyzji jest zaświadczenie o przyznaniu pomocy de minimis. Pracodawca odbiera decyzję osobiście lub za pośrednictwem poczty na wskazany we wniosku adres – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Pracodawca otrzymuje dofinansowanie na wskazane we wniosku konto, po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej oraz przekazaniu środków Funduszu Pracy przez Wojewodę na konto Gminy.

Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i zgodnie z art.122 ustawy Prawo oświatowe wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu do 8 081,00 zł, przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu  kształcenia,
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, za każdy pełny miesiąc kształcenia – 254,00 zł.

Komórka odpowiedzialna Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu, promocji i spraw społecznych (tel. 81 828 70 26 w. 111)
Opłaty Nie pobiera się.
Czas załatwienia sprawy Do 30 dni od daty złożenia wniosku.
W sprawach skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji strona ma prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa strona w Sekretariacie Urzędu Gminy, Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska (I piętro).
Podstawa prawna 1) Art. 122 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 ze zm.),

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232),

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 grudnia 2016 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2094),

6) Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.),

7) Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przed podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.),

8) Art. 190-206 ustawy z 27 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108),

9) Rozporządzenie Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.).

Inne informacje Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Gminy, Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska, tel. 81 828 70 26 w. 25, sekretariat@poczta.karczmiska.pl

 

1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Karczmiska,  pracodawca powiadamia Wójta Gminy. Wraz z zawiadomieniem pracodawca załącza umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

2. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika przyznaje właściwy Wójt (Burmistrz) ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

3. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego, lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

4. Pracodawca składa jeden wniosek o dofinansowanie kosztów dla jednego młodocianego.

5. Do czasu nie złożenia przez wnioskodawcę wymaganych dokumentów (informacji, zaświadczeń, oświadczeń) – Wójt Gminy nie udziela pracodawcy kosztów dofinansowania na młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 ze zm.).

6. W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Karta informacyjna [PDF]