czwartek
29 czerwca 2017
Do końca roku zostało 186 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian
Apel do mieszkańców
czwartek, 22 czerwca 2017
Szanowni Mieszkańcy Gminy Karczmiska

Zwracam się do Państwa z prośbą dotyczącą utrzymania porządku i czystości na terenie naszej Gminy.

Wszyscy wiemy, że estetyczna posesja nie tylko cieszy oko jej właściciela, ale przede wszystkim poprawia nasz wizerunek. Zróbmy wszystko, aby Gmina Karczmiska lśniła czystością i porządkiem, by stała się wzorem dla innych.

Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy naszego wspólnego dobra, dbajmy wszyscy razem o ład i porządek, zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom – naszym dzieciom i wnukom majątek w postaci czystych lasów, rzek i pięknej przyrody. Wspólnie dbajmy o teren tej naszej małej ojczyzny, której jesteśmy gospodarzami.

Przypominam, że w ramach obecnego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Karczmiska każdy mieszkaniec może oddać firmie odbierającej odpady komunalne dowolną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwie domowym. Ponadto raz w roku organizujemy nieodpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci i opon. Nasi mieszkańcy mogą również nieodpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczmiskach Pierwszych, wszystkie wytworzone w swoim gospodarstwie domowym segregowane odpady komunalne, w tym stare meble, wykładziny, lodówki, odpady remontowo-budowlane, chemikalia, zgodnie z obowiązującym regulaminem punktu.

Chociaż nie wypada mówić o oczywistych sprawach, to czasami trzeba o nich przypomnieć. Tak jest właśnie z wyrzucaniem śmieci do rowu, lasu czy na pobocze drogi. Wiemy, że to niewłaściwe zachowanie, ale natrafiamy na odpadki leżące w krzakach i przydrożnych rowach.
Aby ograniczyć to zjawisko apelujemy o zwracanie uwagi na osoby działające bezprawnie i ze szkodą dla nas samych. Bez pomocy Państwa, nie zlikwidujemy tego negatywnego zachowania. Apeluję o zwracanie uwagi na wyrzucanie śmieci przez okna samochodu czy tworzenie się dzikich wysypisk. Apeluję również o poszanowanie rzeczy służących nam wszystkim. Systematycznie odnotowujemy przypadki dewastacji wiat przystankowych oraz koszy na śmieci. Proszę o zwracanie baczniejszej uwagi na akty zaśmiecania lub wandalizmu i zgłaszanie zaobserwowanych sytuacji do Urzędu Gminy lub bezpośrednio na policję.

Będę bardzo wdzięczny za wszelkiego rodzaju zainicjowane akcje sprzątania swoich miejscowości. Uważam, że zaangażowanie lokalnej społeczności stopniowo doprowadzi do zmian negatywnych nawyków dotyczących śmiecenia, a przy okazji zintegruje ją. Chętnie włączymy się w takie akcje, zapewnimy Państwu wsparcie, dostarczymy niezbędny sprzęt, worki, rękawice oraz odbierzemy zebrane odpady.

Dziękuję wszystkim tym Mieszkańcom, którzy z dużą wrażliwością podchodzą do tematu czystości.

Wygląd naszego otoczenia jest świadectwem naszej kultury i świadczy o zaangażowaniu mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej. Jestem przekonany, że czystość w Gminie i należyte jej postrzeganie przyniesie nam na co dzień satysfakcję i zadowolenie.
Wójt Gminy
/-/ Janusz Goliszek

 

 
Prośba o ograniczenie poboru wody
czwartek, 22 czerwca 2017

 

W związku z panującymi wysokimi temperaturami powietrza, które mają wpływ na zwiększony pobór wody z wodociągu gminnego, Wójt Gminy Karczmiska zwraca się z prośbą do Mieszkańców o ograniczenie poboru oraz oszczędne  i racjonalne korzystanie z wody.

Jednocześnie informuję, że w przypadku nadmiernego poboru przez dłuższy okres czasu, mogą występować problemy z jej dostawą pod odpowiednim ciśnieniem.

 

 
Informacja o jakości wody
czwartek, 22 czerwca 2017
Karczmiska, 22 czerwca 2017 r.
GOŚ.6324.1.2017.UNC

Informacja


Wójt Gminy Karczmiska zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 r., poz. 328) oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) informuje mieszkańców Gminy Karczmiska, że na podstawie raportów i sprawozdań z badań wody z dnia 26.05.2017 r. Nr 272/2017, Nr 274/2017, Nr 276/2017, Nr 278/2017, przekazanych przez właściciela wodociągu, próbek wody pobranej w dniu 22.05.2017 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wolicy, oraz w Karczmiskach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdza przydatność wody do spożycia.
W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Wójt Gminy Karczmiska
/-/ Janusz Goliszek

 
Informacja o jakości wody
środa, 19 kwietnia 2017
Karczmiska, 19 kwietnia 2017 r.
GOŚ.6324.1.2017.UNC
Informacja
 
Wójt Gminy Karczmiska zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 r., poz. 328) oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) informuje mieszkańców Gminy Karczmiska, że na podstawie raportów i sprawozdań z badań wody z dnia 22.02.2017 r. Nr OLB-HK.821-65/W/17, Nr OLB-HK.821-66/W/17, z dnia 02.03.2017 r. Nr WD/155/2017 pobranej w ramach monitoringu jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Karczmiskach, oraz raportów i sprawozdań z badań wody z dnia 22.02.2017 r. Nr OLB-HK.821-67/W/17, Nr OLB-HK.821-68/W/17, Nr WD/156/2017 oraz z dnia 29.03.2017 r. Nr WD/282/2017, pobranej w ramach monitoringu jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wolicy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdza przydatność wody do spożycia.
W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 - 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Wójt Gminy Karczmiska
/-/ Janusz Goliszek


 
OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY NA TERENIE GMINY KARCZMISKA ZA ROK 2016
czwartek, 30 marca 2017
Informacja

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 r., poz. 328) Wójt Gminy Karczmiska podaje do publicznej wiadomości obszarową ocenę jakości wody Gminy Karczmiska za rok 2016 wraz z szacowaniem ryzyka zdrowotnego konsumentów.

 
Informacja o jakości wody
czwartek, 09 lutego 2017

Karczmiska, 8 lutego 2017 r.

GOŚ.6324.1.2017.UNC

 

Informacja

Wójt Gminy Karczmiska zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) informuje mieszkańców Gminy Karczmiska, że na podstawie raportów z badań wody z dnia 25.01.2017 r. Nr OLB-HK.821-23/W/17, Nr OLB-HK.821-24/W/17 pobranej w dniu 24.01.2017 r. w ramach monitoringu jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wymysłowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdza przydatność wody do spożycia.

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 część A i nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

 

Wójt Gminy Karczmiska

/-/ Janusz Goliszek

 
Informacja o naborze wniosków
czwartek, 09 lutego 2017

 

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że podobnie jak w latach poprzednich, istnieje możliwość pozyskania przez gminę dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości, którzy w roku 2017 chcą usunąć ze swoich posesji odpady niebezpieczne w postaci azbestu mogą składać wnioski do dnia 15marca2017 r.

Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Gminy Karczmiska, pokój nr 12 lub ze strony internetowej urzędu pod adresem: www.karczmiska.pl.

Dofinansowanie obejmuje 100 % kosztów związanych z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych. Nie obejmuje natomiast kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Beneficjentami powyższego programu mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie na demontaż wyrobów zawierających azbest, wnioskodawca ma obowiązek zgłosić planowaną wymianę pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim. Zgłoszenie musi być dołączone do wniosku o dofinansowanie na usunięcie i unieszkodliwianie azbestu.

Wykonawcą zadania obejmującego prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu na terenie Gminy Karczmiska będzie firma wybrana w postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Informuję jednocześnie, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Karczmiska otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Karczmiska, pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu
– tel. 81 828 70 26 wew. 15.

Załączniki do pobrania:
  - Wniosek
  - Oświadczenie wykonawcy robót

 
Informacja na temat wycinki drzew
środa, 01 lutego 2017
Ministerstwo Środowiska wyjaśnia zmiany przepisów dot. usuwania drzew


Czy na własnej działce można usunąć każde drzewo?

Czy gmina może zakazać wycinki?

Czy rolnik jest osobą fizyczną i może usuwać drzewa i
krzewy z nieruchomości rolnej bez wymaganego zezwolenia?

 


1 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 poz. 2249), która wprowadza m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów, w odniesieniu do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, opłat za usunięcie i kar za usunięcie niezgodne z przepisami. Ministerstwo Środowiska przygotowało kompendium wiedzy na temat nowych przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów, jakie wprowadziła obowiązująca ustawa a także zaprezentowano odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące nowej procedury usuwania drzew i krzewów na własnej działce.

Tekst publikacji można znaleźć na stronie ministerstwa środowiska pod adresem: https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/usuwanie-drzew-i-krzewow-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania/

 


 
Informacja o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wtorek, 24 stycznia 2017
Zmiana stawek
 
Odbiór odpadów komunalnych w roku 2017
czwartek, 22 grudnia 2016
Szanowni Państwo,
odbiór odpadów komunalnych w roku 2017 będzie się odbywał według harmonogramu dostępnego poniżej.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2017.

 
Zawiadomienie
poniedziałek, 12 września 2016
ZAWIADOMIENIE

O KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

W związku z powyższym od dnia 01.10.2016r. upoważnieni przez Wójta Gminy pracownicy Urzędu Gminy rozpoczną w terenie prace w zakresie zbierania informacji na temat zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także kontrolę posiadania przez mieszkańców umów na wywóz nieczystości płynnych i rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Karczmiska.

Informuję, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.

Proszę mieszkańców o współpracę i udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.Wójt Gminy Karczmiska
Janusz Goliszek

 
Procedury postępowania ze zwierzętami bezdomnymi
czwartek, 19 maja 2016
Procedury postępowania ze zwierzętami bezdomnymi
 
Informacja dla właścicieli psów
czwartek, 19 maja 2016
Procedury dla włascicieli psów
 
Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami
czwartek, 19 maja 2016

UCHWAŁA NR XVI/117/2016 RADY GMINY KARCZMISKA z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczmiska w roku 2016.
 
Zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
sobota, 06 lutego 2016
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XV/107/2016 Rady Gminy Karczmiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 515), od 1 marca 2016 r. zwolnienie z części opłaty za odpady będzie przysługiwało rodzinom wielodzietnym posiadającym Kartę Dużej Rodziny w następującej wysokości:
1) 20 % należnej opłaty z tytułu zamieszkiwania na nieruchomości rodziny posiadającej troje dzieci,
2) 30 % należnej kwoty opłaty z tytułu zamieszkiwania na nieruchomości rodziny posiadającej czworo dzieci,
3) 40 % należnej kwoty opłaty z tytułu zamieszkiwania na nieruchomości rodziny posiadającej pięcioro dzieci,
4) 50 % należnej kwoty opłaty z tytułu zamieszkiwania na nieruchomości rodziny posiadającej sześcioro i więcej dzieci.

W przypadku uprawnienia do przedmiotowej ulgi prosimy o złożenie do Urzędu Gminy w Karczmiskach nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.


 
Opłaty za odpady komunalne w 2016 r.
wtorek, 05 stycznia 2016
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XIII/87/2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia
3 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 stycznia 2016 r. opłaty te będą wynosić:

Rodzaj nieruchomości
Wysokość opłaty,
sposób zbiórki: segregacja/brak segregacji

Nieruchomość zamieszkała

7zł/mies./od każdej osoby – 14zł/mies./od każdej osoby


Nieruchomość niezamieszkała
Pojemnik:

60 l – 11 zł/poj./mies. – 18 zł/poj./mies.

120 l – 20 zł/poj./mies. - 36 zł/poj./mies.

240 l – 40 zł/poj./mies. – 70 zł/poj./mies.

1100 l – 178 zł/poj./mies. – 330 zł/poj./mies.

7000 l – 955 zł/poj./mies. – 1139 zł/poj./mies.

Opłaty należy uiszczać z dołu w terminach kwartalnych: do 31 marca za I kwartał, do 30 czerwca za II kwartał, do 30 września za III kwartał, do 31 grudnia za IV kwartał, gotówką
w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy P.B.S Opole Lubelskie O/Karczmiska Nr: 52 8734 0008 0040 0299 2000 0010.

W przypadku wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty korektę deklaracji należy złożyć na obowiązującym wzorze załączonym do niniejszej informacji.

Załącznik:
        Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Odbiór odpadów komunalnych w 2016 r.
środa, 16 grudnia 2015
Informujemy, iż od 1 stycznia 2016 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego usługa odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Karczmiska realizowana będzie przez konsorcjum firm:
TONSMEIER Wschód Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom oraz
EKO-KRAS Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 27D, 23-204 Kraśnik.
W ramach zawartej umowy Firma Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. odpowiedzialna będzie za odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, popiołu oraz odpadów z cmentarzy parafialnych. Natomiast do obowiązków firmy EKO-KRAS Sp. z o.o. należał będzie odbiór pozostałych frakcji odpadów komunalnych.

Odbiór odpadów prowadzony będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Karczmiska w 2016 r.


 
ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE (szambo) i PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
piątek, 04 grudnia 2015
Uprzejmie informujemy, że Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U z 2013, poz. 1399 z późn. zm.) nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku jednak kiedy nie ma ani technicznych, a nawet ekonomicznych możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej oraz do skorzystania z istniejącej sieci kanalizacyjnej, natakich właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek wyposażenia swoich domów w zbiorniki bezodpływowe (szamba), które służyć mają gromadzeniu nieczystości ciekłych. Jednakże samo posiadanie takiego zbiornika bezodpływowego nie jest wystarczające. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jasno oraz precyzyjnie reguluje obowiązki właścicieli w tym zakresie. Przede wszystkim mając na uwadze prawidłową realizację obowiązków wynikających z ustawowych zapisów, właściciele ci zobowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych. Nie można jednak samemu dobrowolnie takich zbiorników opróżniać. Taką usługę należy zlecić uprawomocnionemu do tego podmiotowi.

Na terenie Gminy Karczmiska odpowiednie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na stację zlewną posiadają przedsiębiorstwa ujęte w wykazie firm odbierających nieczystości płynne.

Prawidłowym udokumentowaniem opróżnienia zbiornika bezodpływowego z nieczystości ciekłych nie jest samo zlecenie wywozu szamba, ale zawarcie umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie. Dlatego też informujemy, iż każdy kto będzie chciał zlecić opróżnienie szamba któremukolwiek z ww przedsiębiorców powinien w pierwszej kolejności zawrzeć indywidualną umowę na tą usługę. Tylko zawarcie takiej umowy daje możliwość wywiązania się z obowiązków nałożonych ustawą. Umowa będzie podpisana tylko raz, przed pierwszym zleceniem wywozu szamba i będzie obowiązywać niezależnie od częstotliwości zlecanych wywozów. Konsekwencje uchylania się od ww obowiązków określa między innymi artykuł 10, ust. 2 i 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w myśl którego, kto nie wykonuje obowiązków podłączenia się do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy i opróżnianie go, podlega karze grzywny.

Zwracamy się z prośbą do tych Państwa, którzy jeszcze takich umów nie posiadają o niezwłoczne ich podpisanie. Natomiast osoby, które mają aktualne umowy na wywóz nieczystości płynnych są zobowiązane do ich przestrzegania.


 
Ewidencja szamb
piątek, 04 grudnia 2015
Wójt Gminy Karczmiska zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Karczmiska o wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Karczmiska lub bezpośrednio do sołtysa w terminie do 20 grudnia 2015 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U z 2013, poz. 1399 z późn. zm.) art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 Gmina Karczmiska ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Druk oświadczenia dostępny jest u Sołtysa lub na stronie internetowej Gminy Karczmiska www.karczmiska.pl, (zakładka Pliki do pobrania) lub bezpośrednio pod ogłoszeniem.

W przypadku nie złożenia oświadczenia Wójt Gminy Karczmiska będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadania zbiornika na nieczystości płynne lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.


Wójt Gminy KarczmiskaZałącznik
Oświadczenie o posiadaniu szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków


 
Zbiórka elektrośmieci
czwartek, 25 czerwca 2015

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

INFORMUJEMY, IŻ ZBIÓRKA „ELEKTROŚMIECI” ODBĘDZIE SIĘ ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYM HARMONOGRAMEM:

TERMIN ZBIÓRKI

 

NAZWA MIEJSCOWOŚCI

 6 LIPCA

(poniedziałek)

NOWORĄBLÓW, SŁOTWINY, SŁOTWINY-LIPKI-KOLONIA, SŁOTWINY PNIAKI, WYMYSŁÓW, ZABORZE, ZABORZE KOLONIA

 7 LIPCA

(wtorek)

KARCZMISKA PIERWSZE, KARCZMISKA DRUGIE

8 LIPCA

(środa)

JAWORCE, MIECZYSŁAWKA, SŁOTWINY CZERWONE ŁĄKI, UŚCIĄŻ, UŚCIĄŻ KOLONIA, ZAGAJDZIE

10 LIPCA

(piątek)

BIELSKO, CHODLIK, GŁUSKO DUŻE, GŁUSKO DUŻE KOLONIA, GŁUSKO MAŁE, GÓRKI, WOLICA, WOLICA KOLONIA

 

ODPADY W DNIU ODBIORU PROSIMY WYSTAWIAĆ DO GODZ 7.00 PRZED POSESJĘ DO UTWARDZONEJ DROGI PUBLICZNEJ.

JAKO ELEKTROŚMIECI (CZYLI ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)
ODBIERANE BĘDĄ: LODÓWKI, ZAMRAŻARKI, PRALKI, SUSZARKI, ZMYWARKI, ELEKTRYCZNE KUCHENKI, PIEKARNIKI, ODKURZACZE, MASZYNY DO SZYCIA, ŻELAZKA, TOSTERY, FRYTKOWNICE, MIKSERY, ZEGARY, WAGI, SPRZĘT OŚWIETLENIOWY (RÓŻNEGO RODZAJU LAMPY), ZABAWKI ZAWIERAJĄCE ELEKTRYCZNE LUB ELEKTRONICZNE ELEMENTY SKŁADOWE, KOMPUTERY, DRUKARKI, LAPTOPY, TELEFONY, TELEWIZORY, RADIOODBIORNIKI, ELEKTRONARZĘDZIA, ITP.

 
Informacja
czwartek, 21 maja 2015
OD.6232.19.2015
Karczmiska, 20 maja 2015 r.

Osiągnięte poziomy odzysku w 2014 r.

Urząd Gminy Karczmiska informuje, że odpady komunalne odbierane w 2015 r. od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Karczmiska przez firmę:

EKO-KRAS Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 27D, 23-204 Kraśnik
, tel. 500 140 910, 500 140 882, 500 140 873, 500 140 875, www.ekokras.pl, e-mail: ,

przekazywane są do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Puławy (tzw. RIPOK), prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Puławach, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2; tel. (081) 886-87-68, e-mail:

Zmieszane odpady komunalne po procesie mechaniczno-biologicznego przetworzenia i wydzieleniu ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, a także pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania, trafiają na składowisko odpadów zlokalizowane przy ul. Dęblińskiej 96 w Puławach. Natomiast odpady zielone przekazywane są do instalacji do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji znajdującej się przy ul. Komunalnej 35 w Puławach.
W roku 2014 Gmina Karczmiska osiągnęła następujące wymagane poziomy:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Wymagany:

powyżej 14%

Osiągnięty poziom:

37%

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Wymagany:

powyżej 38%

Osiągnięty poziom:

100%

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Wymagany:

poniżej 50%

Osiągnięty poziom:

29%

 

 Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
      1. PSZOK w Karczmiskach Pierwszych przy ul. Nadrzecznej 212A.
      2. Rozstawione na terenie Gminy Karczmiska pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – tzw. dzwony, znajdujące się w: Karczmiskach Pierwszych, ul. Centralna 10A (obok budynków ZGK), Karczmiskach Drugich, ul. Starowiejska 226 (obok tzw. „Filijki”), Głusku Dużym Kolonii 54 (obok szkoły podstawowej), Słotwinach (przy skrzyżowaniu z drogą w kierunku Uściąża), a także na placach rekreacyjnych w miejscowościach: Bielsko, Mieczysławka, Chodlik, Noworąblów, Wymysłów, Uściąż, Karczmiska Drugie, Słotwiny, Zaborze.

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
EKO-KRAS Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 27D, 23-204 Kraśnik, tel. 500 140 910, 500 140 882, 500 140 873, 500 140 875, www.ekokras.pl, e-mail: ,

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest również w PSZOK w Karczmiskach. Dodatkowo na w/w placach rekreacyjnych ustawione są pojemniki na zużyte baterie.

 
«« start « poprz. 1 2 nast. » koniec »»

Pozycje: 1 - 25 z 46
Copyright © 2017 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved