poniedziałek
21 sierpnia 2017
Do końca roku zostało 133 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian
Ogłoszenie o konkursie
środa, 15 lutego 2017
WÓJT GMINY KARCZMISKA
OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Pełna treść ogłoszenia na podmiotowej stronie BIP.
Wzór formularza ofertowego (doc).
 
WAŻNE! Ogłoszenie dot. ptasiej grypy
środa, 15 lutego 2017

Uwaga!!! Zagrożenie ptasią grypą

W związku z zagrożeniem związanym z ptasią grypą, Urząd Gminy Karczmiska informuje, że powiatowi lekarze weterynarii kontrolują gospodarstwa na terenie Gminy Karczmiska.

Na dzień dzisiejszy na terenie gminy nie stwierdzono ogniska, lecz zagrożenie jest prawdopodobne.

Przypomina się również o obowiązku przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które zobowiązują m.in. do:

  1. trzymania drobiu (kur, kaczek, gęsi itp.) w zamknięciu, ponieważ ogranicza to kontakt z dzikimi ptakami i zmniejsza ryzyko zakażenia wirusem od dzikiego ptactwa,
  2. zabezpieczenia paszy i wody dla ptactwa domowego przed dostępem dzikich ptaków, utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki i nie pojenie drobiu wodą pochodzącą z tych zbiorników,
  3. zgłoszenia do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób (zgłoszenia można dokonać także w Urzędzie Gminy Karczmiska, pokój nr 9),
  4. zawiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego lekarza weterynarii o wystąpieniu u drobiu objawów chorobowych lub padnięć.

Niestosowanie się do zaleceń grozi nałożeniem kary finansowej.

Uwaga!!!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo niebezpieczny dla gospodarstw hodowlanych. Pojawienie się ogniska ptasiej grypy czyli wystąpienie jednego chorego osobnika oznacza konieczność wybicia nie tylko całej populacji, ale także wszystkich sztuk drobiu w promieniu trzech kilometrów. W tym przypadku na granicach strefy zapowietrzonej na jezdniach zostaną również ustawione maty dezynfekcyjne dla pojazdów drogowych.


 
XXXIII Sesja Rady Gminy Karczmiska
środa, 15 lutego 2017

XXXIII Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się 27 lutego 2017 r. (poniedziałek).

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska  i rozpoczną o godzinie 800.

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
7. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na rok 2017.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i komunikaty.
10. Zamknięcie obrad.
 
Turniej piłki halowej
wtorek, 14 lutego 2017
Turniej piłki halowej
 
Informacja o naborze wniosków
czwartek, 09 lutego 2017

 

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że podobnie jak w latach poprzednich, istnieje możliwość pozyskania przez gminę dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości, którzy w roku 2017 chcą usunąć ze swoich posesji odpady niebezpieczne w postaci azbestu mogą składać wnioski do dnia 15marca2017 r.

Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Gminy Karczmiska, pokój nr 12 lub ze strony internetowej urzędu pod adresem: www.karczmiska.pl.

Dofinansowanie obejmuje 100 % kosztów związanych z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych. Nie obejmuje natomiast kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Beneficjentami powyższego programu mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie na demontaż wyrobów zawierających azbest, wnioskodawca ma obowiązek zgłosić planowaną wymianę pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim. Zgłoszenie musi być dołączone do wniosku o dofinansowanie na usunięcie i unieszkodliwianie azbestu.

Wykonawcą zadania obejmującego prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu na terenie Gminy Karczmiska będzie firma wybrana w postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Informuję jednocześnie, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Karczmiska otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Karczmiska, pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu
– tel. 81 828 70 26 wew. 15.

Załączniki do pobrania:
  - Wniosek
  - Oświadczenie wykonawcy robót

 
Erasmus+ Learning through outdoor activities based on multiple intelligences
niedziela, 05 lutego 2017
Od 30 do 31 stycznia 2017 roku nasza szkoła była gospodarzem  spotkania nauczycieli zaangażowanych w projekt Erasmus+ Learning through outdoor activities based on multiple intelligences. Goście z Hiszpanii, Włoch i Niemiec omawiali zadania projektowe, planowali kolejne spotkanie, które odbędzie się w maju również w naszej szkole, uczestniczyli w spotkaniu z panią wicewójt. Zwiedzili także Lublin.

Wszyscy zgodnie stwierdzili że z przyjemnością ponownie odwiedzą naszą szkołę i gminę  za kilka miesięcy.

Galeria zdjęć
M. Romanowska
 
Informacja na temat wycinki drzew
środa, 01 lutego 2017
Ministerstwo Środowiska wyjaśnia zmiany przepisów dot. usuwania drzew


Czy na własnej działce można usunąć każde drzewo?

Czy gmina może zakazać wycinki?

Czy rolnik jest osobą fizyczną i może usuwać drzewa i
krzewy z nieruchomości rolnej bez wymaganego zezwolenia?

 


1 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 poz. 2249), która wprowadza m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów, w odniesieniu do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, opłat za usunięcie i kar za usunięcie niezgodne z przepisami. Ministerstwo Środowiska przygotowało kompendium wiedzy na temat nowych przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów, jakie wprowadziła obowiązująca ustawa a także zaprezentowano odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące nowej procedury usuwania drzew i krzewów na własnej działce.

Tekst publikacji można znaleźć na stronie ministerstwa środowiska pod adresem: https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/usuwanie-drzew-i-krzewow-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania/

 


 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty ds. projektów w biurze LGD "Owocowy Szlak"
poniedziałek, 30 stycznia 2017

Zarząd LGD "Owocowy Szlak" ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. projektów w Biurze LGD "Owocowy Szlak".
 
Informacja o naborze wniosków
poniedziałek, 30 stycznia 2017

wfos.png

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin

tel.: (081) 532 17 64, www.wfos.lublin.pl,


NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU EKODOM

WFOŚiGW w Lublinie informuje, że przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku) z możliwością umorzenia 30% kapitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym i 25% na pozostałe przedsięwzięcia.
Nabór wniosków potrwa od
1 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód, wzrost udziału energii pochodzącej z OZE w końcowym zużyciu energii, upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji na terenie województwa lubelskiego.

BENEFICJENCI

Do zaciągnięcia pożyczki uprawnione są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania na podstawie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub posiadające udział we współwłasności budynku lub lokalu mieszkalnego położonego na terenie województwa lubelskiego. W przypadku współwłasności istnieje możliwość składania wniosku przez jednego ze współwłaścicieli, za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWNIU

1. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym, w tym: gaz, biomasa (do paliw ekologicznych nie zalicza się ekogroszku).
2. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy.
3. Wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe.
4. Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej.
5. Zakup i montaż kolektorów słonecznych.
6. Zakup i montaż pomp ciepła.
7. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.
8. Zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystującej energię wiatru.
9. Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, w siedzibie WFOŚiGW w Lublinie ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, tel. (81) 532 17 64 (wew. 116, 117, 132, 133). Wszelkie dodatkowe informacje, formularz wniosku z załącznikami oraz regulamin dofinansowania są dostępne na stronie internetowej: www.wfos.lublin.pl

 
Ogólnopolskie spotkanie chórów
piątek, 27 stycznia 2017
Spotkanie chrów
 
Dzień Babci i Dziadka w Żłobku
środa, 25 stycznia 2017
20 stycznia 2017 r. w Żłobku w Karczmiskach odbyły się obchody z okazji Dnia Babci i Dziadka.

W uroczystości w imieniu Wójta Gminy Pana Janusza Goliszka udział wzięła Pani Elżbieta Seredyn Zastępca Wójta Gminy Karczmiska. Zastępca Wójta złożyła babciom i dziadkom najserdeczniejsze życzenia. Na uroczystość przybyło wiele babć i dziadków a nawet pradziadkowie. Dzieci zaprezentowały się w krótkiej części artystycznej: śpiewały i tańczyły, składały życzenia oraz podarowały każdej babci i dziadkowi własnoręcznie wykonane serce. Dzień Babci i Dziadka zakończył się wspólną zabawą ze śpiewem i tańcami. Ponadto babcie i dziadkowie obejrzeli prace wykonane przez wnuków na zajęciach, nagrania z realizowanych zajęć ruchowych, muzycznych, z języka angielskiego i innych odbywających się w żłobku.

Miłe spotkanie, roześmiane miny babć i dziadków oraz wnucząt to efekt wspólnie spędzonego czasu w rodzinnej atmosferze w Żłobku w Karczmiskach.

Dyrektor Żłobka
Grażyna Zaborska
 
Komunikat wyborczy
środa, 25 stycznia 2017


KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
W LUBLINIE
z dnia 19 stycznia 2017 roku 
Ogłoszenie LGD Owocowy Szlak
środa, 25 stycznia 2017
 
Informacja o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wtorek, 24 stycznia 2017
Zmiana stawek
 
Ankietowe badania rolne
piątek, 20 stycznia 2017
badania_rolne_w_2017
 
Informacja w sprawie płatności kartą płatniczą
czwartek, 19 stycznia 2017

Informujemy, że w Kasie Urzędu Gminy Karczmiska wprowadzona została usługa płatności kartami płatniczymi.

Płatności można dokonywać z tytułu opłat ponoszonych w Urzędzie Gminy, tj: podatki, odpady komunalne, opłaty skarbowe i inne.

Usługa jest w pełni bezkosztowa dla klientów.
Od operacji wykonanych kartą nie są pobierane dodatkowe opłaty i prowizje.

Uruchomienie usługi płatności bezgotówkowych nastąpiło w ramach pilotażowego projektu uruchomienia akceptacji płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 97 - 112 z 979
 
Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-26
      81 828-70-40
      81 828-70-59
fax: 81 828-70-26 wew.25
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 
 
Nr rachunku bankowego:
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
52873400080040029920000010

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Hala Sportowa


Orlik 2012

Orlik2012

Misja CHODLIK

Misja archeologiczna CHODLIK

Radośni w rozwoju

Radośni w rozwoju

Wsparcie na starcie

Czysta Gmina

Czysta Gmina

Linki

owocszl.jpgZwiązek Gmin Lubelszczyzny
Zdrowa gmina

Zielona linia


Budujemy Sportową Polskęporady prawne

Galeria zdjęć

Obraz
Copyright © 2017 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved