piątek
20 października 2017
Do końca roku zostało 73 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian
Narodowy Spis Powszechny
wtorek, 01 marca 2011
Narodowy Spis Powszechny
W okresie od 1  do 17 marca 2011 r. na terenie każdej z 213 gmin województwa lubelskiego przeprowadzany jest obchód przedspisowy.

W trakcie obchodu rachmistrzowie będą zaznajamiać się z przydzielonymi sobie obwodami  oraz weryfikować  wykazy adresów zamieszkanych budynków.

Do przeprowadzenia obchodu przedspisowego w terenie upoważnia rachmistrza identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator.

Rachmistrze w czasie obchodu nie przeprowadzają  wywiadów, nie wchodzą do budynków i mieszkań oraz nie zbierają informacji od mieszkańców gminy.

Zasadniczy Spis rozpoczyna się 1 kwietnia. Tego dnia zostanie uruchomiony kanał internetowy umożliwiający samodzielny spis.

8 kwietnia w teren wyruszą rachmistrze i rozpoczną przeprowadzanie wywiadów z respondentami.

Podobnie jak to miało miejsce przy Spisie Rolnym, rachmistrze wszelkie dane zapisują tylko i wyłącznie na terminalach mobilnych. 

Rachmistrz musi mieć przy sobie legitymację spisową.

Próby spisywania przez osoby nie posiadające legitymacji proszę zgłaszać do Urzędu Gminy.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Statystycznego w Lublinie lub Głównego Urzędu Statystycznego.


Na stronie internetowej https://nsp2011demo.spis.gov.pl/nsp.form/Login.aspx udostępniona została wersja demonstracyjna formularzy dotyczących samospisu.
 
IV sesja Rady Gminy Karczmiska
piątek, 04 lutego 2011
W dniu 18 lutego 2011 r. (piątek) odbędzie się IV sesja Rady Gminy.
Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Karczmiskach i rozpoczną o godz. 9 00.

Przewidywany porządek obrad:
  1. Otwarcie Sesji i powitanie.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
  4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
  5. Podjęcie uchwał o zamierzeniach w restrukturyzacji sieci oświatowej:
a) zamiar likwidacji i reorganizacji szkół,
b) przyjęcie do realizacji zadania należącego do właściwości powiatu - prowadzenie szkoły ponadgimnazjalnej,
c) zamiar włączenia szkół do Zespołu Szkół.
  6. Podjecie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  7. Uchwalenie budżetu gminy Karczmiska na 2011 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie projektu budżetu wraz z autopoprawką Wójta Gminy,
d) przedstawienie wniosków Komisji Budżetowej o projekcie uchwały budżetowej, a także opinii tej Komisji o wnioskach pozostałych Komisji Rady Gminy zgłoszonych do budżetu,
e) stanowisko Wójta Gminy w sprawie zgłoszonych wniosków,
f) dyskusja,
g) głosowanie autopoprawki i wniosków,
h) odczytanie projektu uchwały budżetowej z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek,
i) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczmiska na 2011 rok.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  9. Podjecie uchwały w sprawie szczegółowego konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski i komunikaty.
 12. Zamknięcie obrad.
 
Śpiewająca Polska
czwartek, 13 stycznia 2011
     W marcu 2010 r. Gmina Karczmiska podpisała umowę z Narodowym Centrum Kultury z/s w Warszawie na realizację Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Śpiewająca Polska”.

Więcej…
 
IV Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek Niech kolęda serca budzi ...
piątek, 07 stycznia 2011
ZAPROSZENIE

na IV Powiatowy Festiwal
Kolęd i Pastorałek
„Niech kolęda serca budzi ...”

Tradycyjnie od kilku lat na początku stycznia w Karczmiskach rozbrzmiewać będą kolędy i pastorałki. Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karczmiskach, Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Karczmiskach, Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim i Wójt Gminy Karczmiska zapraszają na IV Festiwal Kolęd i Pastorałek „Niech kolęda serca budzi …”. Festiwal odbędzie się 15 stycznia 2011 r. w Szkole Podstawowej w Karczmiskach. Początek o godz. 10. Swój udział zapowiedziałaby chóry, soliści i zespoły wokalne z 24 szkół z terenu powiatu opolskiego i puławskiego. Jak co roku wystąpią również gościnnie zaproszone chóry, które w b.r. będą reprezentowane przez: Zespół Szkół w Makowcu, Zespół Szkół w Terespolu, Chór „Corda Cantando” z Karczmisk oraz zespół klerycki z Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.

Organizatorzy

logo


 
III edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich
piątek, 31 grudnia 2010
                             

III edycja konkursu
na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich
„Polska Wieś – dziedzictwo i przyszłość”

 

    Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza III edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

    Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Więcej…
 
Ogłoszenie
czwartek, 16 grudnia 2010
     Na podstawie art. 11 pkt 10, art. 17 pkt 10 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
> zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska
> zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska
> wraz z prognozami oddziaływania na środowisko,

w dniach: od 30 grudnia 2010 r. do 28 stycznia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Karczmiskach, w godz. 10-13. Zmianą objęte są obszary położone w obrębach geodezyjnych: Głusko Małe, Wolica oraz Wolica Kolonia.
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium i w projekcie zmiany planu odbędzie się 28 stycznia 2011 r. o godz. 10, w siedzibie Urzędu Gminy w Karczmiskach.
    Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
     Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.
     Ponadto, można wnosić uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub ustnie do protokołu, w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2011r.

Wójt Gminy


 
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Karczmiska
wtorek, 30 listopada 2010
Niniejszym zwołuję pierwszą Sesję szóstej kadencji Rady Gminy Karczmiska na dzień 02 grudnia 2010 r. (czwartek).

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej w Pałacyku w Karczmiskach i rozpoczną się o godz. 1000.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy.
5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
a) powołanie Komisji,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) głosowanie,
d) podjecie uchwały o wyborze Przewodniczącego.
7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, procedura j.w.
8. Wolne wnioski i komunikaty.
9. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
Piątej Kadencji

Roman Lipniewski


 
Cmentarzysko kurhanowe w Chodliku
wtorek, 30 listopada 2010
W dniu 24 listopada 2010 r. Lubelski Konserwator Zabytków (LWKZ) w Lublinie wpisał do rejestru zabytków województwa lubelskiego cmentarzysko kurhanowe w Chodliku gm. Karczmiska.

Więcej…
 
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
wtorek, 16 listopada 2010
Gmina Karczmiska informuje, że Zakład Usług Komunalnych w Puławach odbierze śmieci wielkogabarytowe – meble, zużyty kompletny sprzęt elektryczny (lodówki, pralki) i elektrośmieci (telewizory, komputery, odkurzacze).

Zbiórka nie dotyczy zużytych opon, gruzu budowlanego i śmieci komunalnych.

Odbiór odpadów będzie realizowany 17 listopada (środa) w miejscowościach:

Słotwiny i Słotwiny Kolonia
Sprzęt należy dostarczać do godziny 900 na plac obok remizy OSP w Słowtwinach.


Uściąż i Uściąż Kolonia  
Sprzęt należy dostarczyć do godziny 1000 na plac obok remizy OSP w Uściążu.

 
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
poniedziałek, 08 listopada 2010
Zarządzenie Nr 55/10
Wójta Gminy
Karczmiska
z dnia 3 listopada 2010r.

w sprawie sporządzenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Karczmiska, przeznaczonych do sprzedaży drodze bezprzetargowej.


Więcej…
 
Stypendia szkolne
czwartek, 04 listopada 2010
Urząd Gminy Karczmiska informuje, ze wydane zostały decyzje o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym tzw. stypendia szkolne za okres wrzesień-grudzień 2010 r. Zainteresowanych informujemy, że decyzje można odbierać w Sekretariatach Szkół Podstawowych z terenu Gminy lub Gimnazjum w Karczmiskach.
Rodziców uczniów lub pełnoletnich wnioskodawców prosimy o zgłaszanie się z fakturami lub rachunkami do Inspektora oświaty Urzędu Gminy.
Realizacja wypłaty stypendium będzie następowała po przedłożeniu kompletu dokumentów (potwierdzających dokonanie zakupów) zgodnie z wydaną decyzją, po jej uprawomocnieniu się tj. po 14 dniach od daty odebrania decyzji w terminach od 15 listopada - 20 grudnia 2010 r. w kasie Urzędu Gminy.
 
Gminne obchodzy Dnia Niepodległości
środa, 03 listopada 2010
Informuję, iż wzorem lat ubiegłych w dniu 11 listopada 2010 r. w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości zaplanowano Gminne obchody Dnia Niepodległości - tak ważnej dla naszego narodu i Ojczyzny rocznicy.

Zwracam się z gorącą prośbą do społeczności gminnej o aktywny udział w tych obchodach. Planowany przebieg Dnia Niepodległości:

1. Zbiórka przed kościołem parafialnym w Karczmiskach - godz. 1115.

2. Msza Święta za „Ojczyznę” - godz. 1130.

3. Wystąpienie okolicznościowe i część artystyczna.

4. Przemarsz pod pomnik koło GOK w Karczmiskach.

5. Złożenie wieńców i zapalenie zniczy.

6. Wystawa artystyczna w GOK oraz poczęstunek.


Proszę o uczestnictwo w obchodach oraz liczne reprezentowanie społeczeństwa gminy przez dzieci i młodzież, osoby dorosłe i starsze, poczty sztandarowe (uczniowie, strażacy, kombatanci, przedstawiciele sołectw). Kombatantom i osobom starszym Urząd Gminy spod kościoła do pomnika zapewnia transport.

Poprzez swój udział w tej uroczystości podkreślimy jej rangę i naszą postawę patriotyczną oraz powrót do tradycji obchodów DNIA NIEPODLEGŁOŚCI z okresu międzywojennego w Karczmiskach.

Gminne obchody Dnia Niepodległości to również hołd złożony wielu pokoleniom Polaków, którzy nie szczędzili sił i krwi, aby odzyskać wolność i niepodległość naszego kraju.

Wójt Gminy
 
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
czwartek, 28 października 2010
Zarządzenie Nr 53/ 10
Wójta Gminy Karczmiska
z dnia 26 października 2010r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Karczmiska, przeznaczonych do sprzedaży.Więcej…
 
Dzień otwarty Państwoje Inspekcji Sanitarnej
piątek, 08 października 2010
Dzień otwarty SANEPID - Zaproszenie
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
poniedziałek, 30 sierpnia 2010
Została wydana decyzja o zgodzie na rozpoczęcie inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol.

Obwieszczenie i zawiadomienie Wojewody Lubelskiego w powyższej sprawie.
 
Informacja
piątek, 27 sierpnia 2010
Gmina Karczmiska informuje, że do Urzędu Gminy Karczmiska w dniu 25 sierpnia 2010 r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego od Gminnego Klubu Sportowego „Bobry” z siedzibą w Karczmiskach (jako organizacji pozarządowej) pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowych o charakterze lokalnym  - turniej piłkarski dla dorosłych”*.
Więcej…
 
«« start « poprz. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 nast. » koniec »»

Pozycje: 945 - 960 z 1009

Dane teleadresowe

 
Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-26
      81 828-70-40
      81 828-70-59
fax: 81 828-70-26 wew.25
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 
 
Nr rachunku bankowego:
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
52873400080040029920000010

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

 

 

 

 

Mikroinstalacje OZE

Mikroinstalacje OZE

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Hala Sportowa


Orlik 2012

Orlik2012

Misja CHODLIK

Misja archeologiczna CHODLIK

Radośni w rozwoju

Radośni w rozwoju

Wsparcie na starcie

Czysta Gmina

Czysta Gmina

Linki

owocszl.jpgZwiązek Gmin Lubelszczyzny
Zdrowa gmina

Zielona linia


Budujemy Sportową Polskęporady prawne

Galeria zdjęć

Obraz
Copyright © 2017 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved