XVII Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godzinie 0900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
 8. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy Karczmiska na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Karczmiska biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Karczmiska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karczmiska.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Karczmiskach, częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
 15. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 16. Wolne wnioski i komunikaty.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

 Jacek Nowaczek

Transmisja obrad XVI sesji Rady Gminy

Transmisja obrad XVI sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 02 stycznia 2020 r.

Transmisja obrad XVI sesji Rady Gminy

Transmisja obrad XVI sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 30 grudnia 2019 r.

XV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 1630 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja na temat przebiegu procesu sądowego z powództwa PUHP WĘGLOPOL Sp. z o.o. przeciwko Gminie Karczmiska dotyczącej budowy hali sportowej.
4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

XVI Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 0900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Wilków w zakresie działań związanych z monitoringiem składowiska odpadów w Rogowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na realizację zadania z zakresu oświetlenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karczmiska na lata 2016-2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Karczmiska na lata 2020-2023”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej na rzecz użytkownika wieczystego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
13. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2020:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy wynikającego z przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2020 rok,
c) przedstawienie wniosków i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
14. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
15. Wolne wnioski i komunikaty.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Transmisja obrad XIV sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XIV sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 28 listopada 2019 r.

XIV sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Karczmiska w roku szkolnym 2018/2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienie składu osobowego Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienie składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie petycji CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na rok 2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na 2020 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
20. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
21. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Karczmiska.
23. Wolne wnioski i komunikaty.
24. Zamknięcie obrad.

Transmisja obrad XIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XIII sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 18 października 2019 r.

XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 18 października 2019 r. (piątek) o godzinie 1700 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Wręczenie radnej zaświadczenia o wyborze.
 4. Złożenie ślubowania przez radną.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Nowaczek

XII Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska,
ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
7. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy wraz z informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Karczmiska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Karczmiskach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Karczmiskach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
13. Wolne wnioski i komunikaty.
14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 02 sierpnia 2019 r. (piątek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 r. pomocy finansowej Gminie Wojciechów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli, wobec których Gmina Karczmiska nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

X Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.
4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Karczmiska za 2018 rok:
a) debata nad Raportem o stanie Gminy Karczmiska za 2018 rok,
b) podjęcie uchwały w sprawia udzielenia Wójtowi Gminy Karczmiska wotum zaufania.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok, a także informacji o stanie mienia komunalnego:
a) prezentacja uchwały RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
b) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,
c) odczytanie uchwały RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karczmiska w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karczmiska z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
d) dyskusja nad sprawozdaniami,
e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Karczmiska z wykonania budżetu za 2018 rok,
f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej na rzecz użytkownika wieczystego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
8. Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i komunikaty.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Transmisja obrad IX sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad IX sesji Rady Gminy Karczmiska z dnia 4 czerwca 2019 r.

Transmisja obrad IX sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad IX sesji Rady Gminy Karczmiska z dnia 30 maja 2019 r.

IX Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 30 maja 2019 r. (czwartek) o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej na rzecz użytkownika wieczystego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Karczmiska.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i komunikaty.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Transmisja obrad VIII sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad VIII sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 30 kwietnia 2019 r.