Kontrola zbiorników bezodpływowych

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
NA TERENIE GMINY KARCZMISKA

 

Wójt Gminy Karczmiska na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021, poz. 888 z późń. zm.) jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, oczyszczali ścieków oraz kontroli ich funkcjonowania i opróżniania. W związku z powyższym Wójt Gminy Karczmiska zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Karczmiska o wypełnienie oświadczenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba), przydomowej oczyszczalni ścieków lub jego braku oraz podłączeniu do sieci kanalizacyjnej i dostarczenie do Urzędu Gminy w Karczmiskach w terminie nieprzekraczalnym do dnia 31.03.2022 r.

W przypadku nie złożenia oświadczenia Wójt Gminy Karczmiska będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadania zbiornika na nieczystości płynne. Jednocześnie informujemy, że w przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Należy pamiętać, że rachunki muszą potwierdzić regularność wywozu ścieków. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do opróżniania zbiorników bezodpływowych (tzw. szamba) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię ziemi, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

Wójt Gminy Karczmiska

Janusz Goliszek

Załącznik: Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany zniesienia urzędowej  nazwy miejscowości Słotwiny-Lipki-Kolonia
(rodzaj: część wsi Słotwiny) i nadanie jej nazwy Lipki (rodzaj: wieś)

Zapraszamy mieszkańców wsi Słotwiny oraz Słotwiny-Lipki-Kolonia do udziału w konsultacjach społecznych przeprowadzonych na podstawie Zarządzenia Nr 6/2022 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w celu poznania opinii w sprawie zmiany urzędowej  nazwy miejscowości Słotwiny-Lipki-Kolonia (rodzaj: część wsi Słotwiny)
i nadanie jej nazwy Lipki (rodzaj: wieś).

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 24.01.2022 r. do dnia 31.01.2022 r., poprzez badanie ankietowe.

Formularz ankietowy należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Karczmiska lub przesyłając drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze ul. Centralna 17,  24-310 Karczmiska.

Załącznik: Ankieta konsultacji

Więcej o: Konsultacje z mieszkańcami w sprawie wykorzystania nagrody wygranej w konkursie “Rosnąca odporność”

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie wykorzystania nagrody wygranej w konkursie “Rosnąca odporność”

OGŁOSZENIE!!

Wójt Gminy Karczmiska zaprasza Mieszkańców do zgłoszenia propozycji wykorzystania nagrody (1 mln zł) jaką otrzymaliśmy z tytułu zwycięstwa w konkursie „Rosnąca odporność”.

Przy formułowaniu propozycji należy uwzględnić  to, iż środki muszą być przeznaczone na cel publiczny związany z przeciwdziałaniem COVID – 19.

Termin zgłaszania propozycji upływa z dniem 23 stycznia 2022 roku.

Wójt Gminy

                                                                                              Janusz Goliszek

Udział w ankiecie nie wymaga logowania.

Ankieta jest anonimowa.
Gmina Karczmiska nie zbiera żadnych danych umożliwiających identyfikację osób udzielających odpowiedzi.

Więcej o: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest ustawowo zobowiązany do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację możemy złożyć w formie elektronicznej na stronie: https://zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Karczmiska.

Termin złożenia deklaracji dla nowo powstałych budynków wynosi 14 dni, dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy.

Strona internetowa programu CEEB

Do pobrania:
Deklaracja Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Deklaracja Formularz B – budynki niemieszkalne

Przypomnienie o terminie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 31 stycznia 2022 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dnia 31 stycznia 2022 r. upływa termin:

 • składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021 w danym punkcie sprzedaży,
  oraz
 • wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku 2022.

Opłatę w należnej wysokości wnosi się:

 • gotówką w kasie Urzędu Gminy
 • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu:
  P.B.S Opole Lubelskie O/Karczmiska Nr: 52 8734 0008 0040 0299 2000 0010

Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.

Załącznik: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021

 

Dodatek osłonowy

OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców Gminy Karczmiska, że realizując zapisy ustawy o dodatku osłonowym zadanie to powierzono
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Karczmiskach, Karczmiska Pierwsze, ul. Opolska 33.

Telefon: 81 828 70 76

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego przyjmowane będą od 07 stycznia 2022 roku.

                                                                           Wójt Gminy

                                                                                              (-) Janusz Goliszek

Załącznik: Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/175/2021 Rady Gminy Karczmiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 5201 z późn. zm.), od dnia 1 stycznia 2022 r. opłaty te wynoszą:

Wysokość miesięcznej opłaty ze względu na sposób zbiórki odpadów
segregacja  stawka podwyższona za odpady
odebrane jako nieselektywne
23,00 zł od każdej osoby  zamieszkującej  46,00 zł od każdej osoby zamieszkującej

Opłaty należy uiszczać z dołu w terminach kwartalnych: do 31 marca za I kwartał, do 30 czerwca za II kwartał, do 30 września za III kwartał, do 31 grudnia za IV kwartał – gotówką, kartą płatniczą lub telefonem w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, utworzony dla każdego płatnika w celu rozliczeń tej opłaty.

Ogłoszenie o dniu wolnym

Uprzejmie informuję, iż na podstawie Zarządzenia nr 97/2021 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 28 grudnia 2021 r. ustalam dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy Urzędu Gminy Karczmiska w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę 1 stycznia 2022 r.

 Wójt Gminy
Janusz  Goliszek

Więcej o: Informacja o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z podjęciem dnia 26 listopada 2021 r. przez Radę Gminy Karczmiska uchwały nr XXXV/175/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłata za odpady od stycznia 2022 r. będzie wynosić 23,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Ulga w opłacie za odbiór i gospodarowanie odpadami

Właściciele jednorodzinnych gospodarstw domowych w gminie Karczmiska, którzy posiadają własne kompostowniki, mogą uzyskać bonifikatę w opłacie za odbiór odpadów komunalnych. Fakt posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne należy zgłosić do Urzędu Gminy w Karczmiskach poprzez złożenie nowej deklaracji na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Od 1 stycznia 2022 roku ulga wynosić będzie 2,00 zł za każdą osobę zgłoszoną w deklaracji dla nieruchomości jednorodzinnych posiadających kompostowniki.

Informacja o kompostowaniu

Źródło: https://naszesmieci.mos.gov.pl/dla-mediow/artykuly/58-kompostowanie-jak-zaczac

Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarowanie odpadów, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Kompostownik można kupić albo zrobić samemu.

 • Gotowy kompostownik ogrodowy można kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych.
 • Drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.
 • Kompostowanie w pryzmie to najprostszy sposób kompostowania, polega na układaniu warstwami materiałów biodegradowalnych.

Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione. Miejsce, które wybierzemy powinno być nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego kompostu. Świetnym rozwiązaniem jest ulokowanie kompostownika w bezpośrednim sąsiedztwie krzewów i roślin kwitnących, których wydzielane zapachy mogą stanowić naturalną barierę dla zapachów powstających podczas procesu rozkładu substancji organicznych.

Najprostszym rozwiązaniem jest gotowy kompostownik ogrodowy z tworzyw sztucznych. Układa się w nim warstwami zgromadzony wcześniej materiał lub dokłada na bieżąco. Najlepiej sprawdza się w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo resztek roślinnych.

Kompostownik drewniany można wykonać z desek lub okorowanych i zaimpregnowanych belek. Zaczynamy od wkopania w ziemię czterech elementów narożnych, po czym na przemian układamy deski poziome. Między deskami należy pozostawić wąskie szpary, aby zapewnić odpowiednią wentylację, niezbędną do powstawania kompostu.

Budowę kompostownika w pryzmie rozpoczynamy od ułożenia warstwy połamanych gałęzi (1-5 cm grubości), zaczynając od najgrubszych. Dzięki temu uzyskamy tzw. warstwę drenażową. Jest to także swoisty system wentylacyjny, bez którego powstawanie kompostu jest niemożliwe. Po ułożeniu gałęzi należy wysypać warstwę materiału, który będzie pochłaniać wodę wymywającą z górnych warstw substancje mineralne. Można zastosować do tego ziemię ogrodową, torf, słomę lub stary, częściowo rozłożony już kompost. Powyżej będziemy układać odpady biodegradowalne, przekładane ziemią ogrodową, drobno rozkruszoną gliną lub iłem. Dobrze jest też dodawać na początek nieco gotowego kompostu. Gdy pryzma osiągnie wysokość ok. 120 cm (jednak nie więcej niż 1,5-2m), należy ją okryć ziemią lub słomą. Pryzmę należy regularnie podlewać wodą lub, jak niektórzy, gnojówką roślinną z pokrzywy, rumianku i krwawnika. Istotne jest także przerzucanie kompostu – dzięki temu proces rozkładu materii przyspiesza.
Na zimę pryzmę trzeba okryć materiałem izolacyjnym, aby umożliwić dalszy rozkład materiału.

Co wrzucamy do kompostownika? Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.), a także słomę i siano.

Nie wrzucamy do kompostownika mięsnych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych roślin ogrodowych, gruzu czy śmieci z odkurzacza.

Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten można skrócić nawet do 2 miesięcy). Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej plonami.

Ogłoszenia o przetargach


 

WÓJT GMINY KARCZMISKA ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości 3502/3, o powierzchni 0,4739 ha, położonej w Karczmiskach Pierwszych, zabudowanej budynkiem hali sportowej o powierzchni zabudowy 1490,4 m², pow. użytkowej 1755,0 m² wraz z wyposażeniem.

Pełna informacja o przetargu w BIP Urzędu Gminy Karczmiska.

 


 

WÓJT GMINY KARCZMISKA ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości 3499, o powierzchni 0,1390 ha, położonej w Karczmiskach Pierwszych.

Pełna informacja o przetargu w BIP Urzędu Gminy Karczmiska.

 


 

Ogłoszenie o dniu wolnym

Uprzejmie informuję, iż na podstawie Zarządzenia nr 92/2021 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 08 grudnia 2021 r. ustalam dzień 24  grudnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy Urzędu Gminy Karczmiska w zamian za dzień świąteczny przypadający w  wolną sobotę 25 grudnia 2021 r.

 

 Wójt Gminy
Janusz  Goliszek

Więcej o: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

Informujemy, iż dnia 2 grudnia 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2227).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Ustawa wprowadza zmiany w wysokości limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów oraz limitu zużycia oleju napędowego  w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła z 30 do 40 litrów.

Według nowych regulacji roczny limit ustala się jako sumę:

 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Następuje również zmiana terminu wypłaty zwrotu podatku w przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu z 14 dni do 2 miesięcy od dnia, gdy decyzja przyznająca zwrot podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu stała się ostateczna.

Ponadto zgodnie z ww. ustawą minister właściwy do spraw rozwoju wsi monitoruje przekroczenie limitu wydatków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i w razie potrzeby wdraża mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w następnym roku.

Odnośnik do ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000222701.pdf

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne
w sprawie zniesienia urzędowej  nazwy części miejscowości Słotwiny tj. Słotwiny-Czerwone Łąki
i nadanie jej nazwy Czerwone Łąki

Zapraszamy mieszkańców wsi Słotwiny oraz Słotwiny-Czerwone Łąki do udziału w konsultacjach społecznych przeprowadzonych na podstawie zarządzenia Nr 86/2021 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 19 listopada 2021 r. w celu poznania opinii w sprawie zniesienia urzędowej  nazwy części miejscowości Słotwiny tj. Słotwiny-Czerwone Łąki i nadanie jej nazwy Czerwone Łąki.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 29.11.2021 r. do dnia 3.12.2021 r., poprzez badanie ankietowe.

Formularz ankietowy należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Karczmiska
lub przesyłając drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Karczmiska: Karczmiska Pierwsze ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Ankieta konsultacji społecznych

XXXV Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 26 listopada 2021 r. (piątek) o godzinie 830 w Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Przedstawienie informacji Wójta Gminy Karczmiska o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Karczmiska za rok szkolny 2020/2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Karczmiska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na realizację zadań z zakresu oświetlenia.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Wilków w zakresie działań związanych z monitoringiem składowiska odpadów w Rogowie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat (działka nr 2135/1 Karczmiska Pierwsze).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat (działka nr 1661 Karczmiska Pierwsze).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, na okres 5 lat (działki nr: 3502/4, 1108/2, 1106 Karczmiska Pierwsze).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na rok 2022.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na 2022 rok.
 28. Przedstawienie uzasadnienia do określenia wysokości planowanych stawek podatku leśnego obowiązujących na terenie gminy Karczmiska na rok 2022.
 29. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2020.
 30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 31. Sprawozdanie Wójta Gminy Karczmiska z działalności międzysesyjnej.
 32. Wolne wnioski i komunikaty.
 33. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Dofinansowanie Polski Ład

W dniu 25.10.2021 r. na stronie internetowej programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu „Polski Ład” została opublikowana lista beneficjentów pierwszego, pilotażowego naboru wniosków.

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie każda jednostka samorządu mogła zgłosić maksymalnie trzy propozycje zadań.

Wnioskami złożonymi w dniu 27 lipca 2021 r. przez Gminę Karczmiska zostały objęte zadania:

 • Remont drogi gminnej nr 108030L w miejscowości Wolica Kolonia o długości 990 m – wnioskowana kwota dofinansowania 585 760,25 zł;
 • Przebudowa drogi gminnej nr 108027L (ul. Nadrzeczna w m. Karczmiska Pierwsze) –wnioskowana kwota dofinansowania 1 241 568,24 zł;
 • Przebudowa drogi gminnej nr 113494L w zakresie budowy chodnika z wjazdami od km 0+990 do km 2+525 – ul. Starowiejska w m. Karczmiska Drugie – wnioskowana kwota dofinansowania 1 099 643,10 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia naboru Gmina Karczmiska otrzymała dofinansowanie
w wysokości 1 099 643,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 113494L w zakresie budowy chodnika z wjazdami od km 0+990 do km 2+525- ul. Starowiejska w m. Karczmiska Drugie”. Przyznane wsparcie finansowe stanowi 95 % przewidywanej wartości robót budowlanych.