Informacja o wynikach przetargu

Karczmiska, dnia 06 października 2021 r.

GOŚ.6845.1.2021.ZB

 

Informacja

o wynikach pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Karczmiska, położonej w miejscowości Słotwiny,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 539

 1. Przetarg odbył się w dniu 06 października 2021 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Karczmiska przy ul. Centralnej 17 w Karczmiskach Pierwszych.
 2. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 04 października 2021 r. nie zostało wpłacone wadium i w związku z tym brak było osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.
 3. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy

Janusz Goliszek

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH

Projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi
oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Wójt Gminy Karczmiska
zaprasza do udziału w konsultacjach

Termin konsultacji: 04 października 2021 r.       

Forma konsultacji: spotkanie dyskusyjne w dniu 04 października 2021 r. o godz. 1000
w Urzędzie Gminy w Karczmiskach, ul. Centralna 6.

Uczestnicy konsultacji mogą wyrażać opinie i składać uwagi do projektu – na spotkaniu dyskusyjnym.

Zainteresowane podmioty mogą również piśmie zgłaszać swoje uwagi do Programu na formularzu konsultacyjnym stanowiącym Załączniki Nr 2 do Zarządzenia 66/2021 Wójta Gminy Karczmiska z 21 września 2021 r. do wyznaczonego terminu spotkania.

 

      Zastępca Wójta Gminy

                                                                                  (-) Tatiana Łabęcka-Jaroszuk

Pełna treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej [BIP]

XXXIII Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 24 września 2021 r. (piątek) o godzinie 1700 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Karczmiskach ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karczmiska (działka 3502/3 Karczmiska Pierwsze).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (działka 783 Chodlik).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (działka 724 Karczmiska Drugie).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (działka 901 Chodlik).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (działka 482 Uściąż).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy Karczmiska z działalności międzysesyjnej.
 14. Wolne wnioski i komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Program Czyste Powietrze

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Informujemy, że od 29 czerwca 2021 w Urzędzie Gminy Karczmiska uruchomiony został Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Punkt czynny będzie we wtorek i czwartek w godz. 8.30-13.30

Informacja telefoniczna 81 8287026 wew. 110

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Karczmiska aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Punkt będzie służył Mieszkańcom w zakresie informowania na temat możliwości skorzystania z Programu, wsparcia Mieszkańców w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, przygotowania wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów.

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Strona główna programu

https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Ulotka informacyjna

 

Więcej o: „Narodowe czytanie” w Karczmiskach

„Narodowe czytanie” w Karczmiskach

„Narodowe czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach włączyła się akcję „Narodowego czytania” w 2016r. Wówczas czytaliśmy fragmenty powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W kolejnych latach organizowaliśmy wspólne czytanie: „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, nowel polskich – ośmiu dzieł klasyki literatury obrazujących sto lat dziejów Polski, a w roku ubiegłym – „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

„Narodowe czytanie” corocznie trwa przez cały wrzesień, a my zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego czytania „Moralności pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej,
w dniu 8 września b.r. od godz. 10.

Obwieszczenie Wójta Gminy Karczmiska

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) – zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Karczmiska uchwał:

Nr XIX/111/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska,

Nr XXX/161/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/111/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska.

Granice terenów objętych zmianą planu przedstawione są na załącznikach graficznych do uchwały Nr XXX/161/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r., zamieszczonych wraz z treścią uchwały na BIP Urzędu Gminy Karczmiska: https://ugkarczmiska.bip.lubelskie.pl.

Wnioski dotyczące obszarów objętych zmianą planu mogą być składane w terminie 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Karczmiska w formie pisemnej na adres: 24-310 Karczmiska, ul. Centralna 17, z podaniem imienia i nazwiska, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej do Wójta Gminy Karczmiska, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Karczmiska, pokój nr 24 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@poczta.karczmiska.pl oraz na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: /gminakarczmiska/SkrytkaESP w terminie 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Karczmiska.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Karczmiska danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje osobie od której dane pozyskano, jeżeli nie wpływa na ochronę jej praw i wolności.

Wójt Gminy Karczmiska
/-/
Janusz Goliszek

Obwieszczenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ogłoszenie o przetargu


Wójt Gminy Karczmiska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Karczmiska położonej w miejscowości Słotwiny

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej w jednostce ewidencyjnej 061203_2 Karczmiska, w obrębie ewidencyjnym 0010 Słotwiny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 539 o pow. 0,9862 ha. Nieruchomość stanowi własność Gminy Karczmiska i opisana jest w księdze wieczystej nr LU1O/00032100/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość jest zabudowana budynkami oraz infrastrukturą po wygaszonej szkole podstawowej. Położona jest bezpośrednio przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej. W ewidencji gruntów działka posiada wpisany użytek: Bi – inne tereny zabudowane.

Zarządzenie o przetargu wraz z pełną treścią ogłoszenia dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej


Więcej o: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest ustawowo zobowiązany do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację możemy złożyć w formie elektronicznej na stronie: https://zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Karczmiska.

Termin złożenia deklaracji dla nowo powstałych budynków wynosi 14 dni, dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy.

Strona internetowa programu CEEB

Do pobrania:
Deklaracja Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Deklaracja Formularz B – budynki niemieszkalne

XXXII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 23 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 1500 w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Karczmiska porozumienia w sprawie przystąpienia, do opracowania i wdrażania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Józefów nad Wisłą, Gminę Łaziska, Gminę Karczmiska na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w latach 2020-2021 pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na realizacje zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2547L dr. pow. 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) – Kol. Rzeczyca – Zaborze – Niezabitów dł. 7,248 km, nr 2612 L Karczmiska – Kol. Rzeczyca dł. 2,618 km oraz nr 2236L Niezabitów – Łubki – Wojciechów dł. 2,523 km”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie stanowiska w sprawie propozycji wydzielenia 30 procent środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 i podziału ich pomiędzy powiaty ziemskie.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy Karczmiska z działalności międzysesyjnej.
 10. Wolne wnioski i komunikaty.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Harmonogram zebrań sołeckich w 2021 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW ZEBRAŃ SOŁECKICH NA KTÓRYCH BĘDZIE UCHWALANY FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 R.

Lp. Termin zebrania Miejsce i godzina zebrania
1. 16.08.2021 (poniedziałek) 18 00 Karczmiska Pierwsze Kolonia Sala konferencyjna UG Karczmiska
2. 17.08.2021 (wtorek) 17 00 Bielsko Dom Sołtysa
18 00 Górki Dom Sołtysa
3. 27.08.2021 (piątek) 18 00 Wymysłów Remiza OSP
4. 30.08.2021 (poniedziałek) 18 00 Uściąż Remiza OSP
5. 02.09.2021 (czwartek) 17 00  Kolonia Uściąż Dom Sołtysa
6. 06.09.2021 (poniedziałek) 16 00 Słotwiny- Czerwone Łąki Dom Sołtysa
7. 08.09.2021 (środa) 16 00 Mieczysławka Dom Sołtysa
8. 10.09.2021 (piątek) 16 00 Słotwiny Remiza OSP
9. 10.09.2021 (piątek) 18 00 Zaborze Remiza OSP
10. 14.09.2021 (wtorek) 18 00 Karczmiska Drugie Remiza OSP Karczmiska Pierwsze
11. 15.09.2021 (środa) 18 00 Chodlik Remiza OSP
12. 17.09.2021 (piątek) 18 00  Wolica Remiza OSP
18 00   Kolonia Wolica
13. 20.09.2021 (poniedziałek) 18 00 Noworąblów Remiza OSP
14. 22.09.2021 (środa) 17 00 Zagajdzie Altanka przy placu zabaw
15. 23.09.2021 (czwartek) 19 00 Kolonia Głusko Duże Remiza OSP
19 00 Głusko Małe
16. 27.09.2021 (poniedziałek) 17 00 Karczmiska Pierwsze Remiza OSP Karczmiska Pierwsze

Szczepieniobus w Gminie Karczmiska

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że w dniu 6 sierpnia w godzinach od 9.00 do 13.00 na placu przy Gminnej Bibliotece i Domu Kultury będzie Mobilny Punkt Szczepień – SZCZEPIENIOBUS.

Osoby zainteresowane będą mogły zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson.

Wszystkich chętnych zapraszam do zaszczepienia się.

harmonogram działania szczepipeniobusa w powiecie opolskim

Cyfrowe GOKi

Plakat

W poniedziałek 19 lipca w godzinach 17:00-20:00 przed Halą Sportową w Karczmiskach odbędą się bezpłatne animacje i warsztaty z zakresu robotyki, cyfryzacji i programowania.

Będzie to piknik rodzinny promujący projekt „Cyfrowe GOKi w podregionie puławskim”, w którym uczestniczy Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach.

W trakcie wydarzenia odbędą się m.in. gry i zabawy z animatorami, warsztaty z programowania, robotyki i cyfryzacji oraz quizy dla dzieci i dorosłych z nagrodami. Dodatkową atrakcją będą mega maty edukacyjne (np. szachy, warcaby, Twister, Stópki, Klasy, Chińczyk).
Organizatorem eventu jest Fundacja VCC z Lublina.
Zapraszamy!

XXXI Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 28 lipca 2021 r. (środa) o godzinie 900 w Hali Sportowej w Karczmiskach ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Karczmiska za 2020 rok.

a) debata nad Raportem o Stanie Gminy Karczmiska za 2020 rok,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania Wójtowi Gminy wotum zaufania.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok, a także informacji o stanie mienia komunalnego.

a) prezentacja uchwały RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
b) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karczmiska w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.
c) odczytanie uchwały RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karczmiska w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karczmiska z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
d) dyskusja nad sprawozdaniami,
e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Karczmiska z wykonania budżetu za 2020 rok,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

7. Wolne wnioski i komunikaty.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Zaproszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Karczmiska dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Karczmiska Raportu o stanie Gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Na sesji Rady Gminy Karczmiska, która odbędzie się w dniu 28 lipca 2021 r., o godzinie 900 w Hali Sportowej w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, Wójt Gminy Karczmiska przedstawi Raport o stanie Gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy.

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas powyższej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Karczmiska. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Karczmiska wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Karczmiska, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy – a więc do dnia 27 lipca 2021 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Karczmiska zgłoszenia.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Karczmiska do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 27 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w pokoju Nr 32 – Biuro Rady Gminy Karczmiska.

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie od dnia 14 lipca 2021 r., w Urzędzie Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, w pokoju Nr 32 – Biuro Rady Gminy Karczmiska oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Karczmiska.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Zgłoszenie do debaty

Ogłoszenie – Zgłaszanie strat w uprawach rolnych

Przypominamy rolnikom z terenu naszej gminy, że cały czas przyjmujemy wnioski o oszacowanie strat od poszkodowanych w uprawach polowych.
Druki wniosków dostępne są na stronie Urzędu Gminy Karczmiska, w punkcie obsługi klienta oraz w pokoju nr 10. Dotychczas wpłynęło 157 wniosków. Niezwłocznie komisja wyruszy w teren i wnioski z szacowania szkód będą przekazane do Wojewody o dofinansowanie. Dla potrzeb komisji, każdy rolnik oprócz wniosku zobowiązany jest przedłożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2021.

Nie znamy wysokości pomocy jaką Państwo otrzymacie. Dotychczasowe wsparcie rządowe wynosiło kilkaset złotych do hektara. Wobec ogromu strat ślemy monity do instytucji rządowych, parlamentarzystów, Prezydenta RP, aby pomoc była adekwatna do strat, tym bardziej, że rolnicy w tym roku mieli ograniczone możliwości ubezpieczenia od mrozu i gradobicia.

Sprawą zupełnie odrębną jest zgłoszenie zniszczeń lub strat w Biurze Powiatowym ARiMR dotyczące dopłat bezpośrednich i innych realizowanych programów. Wobec różnych, często sprzecznych opinii i interpretacji Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wystąpiliśmy do ARiMR o zajęcie jednoznacznego stanowiska co do konieczności zgłaszania szkód, załączania dokumentacji fotograficznej itp.

Poniżej publikujemy zapytanie z Urzędu Gminy i odpowiedź ARiMR.

Zapytanie Urzędu Gminy do Biura Terenowego ARiMR w Opolu Lubelskim

Odpowiedź Biura Terenowego ARiMR na zapytanie

Apel Wójta Gminy

Apel o pomoc finansową dla Gminy Karczmiska
na usuwanie skutków nawałnicy

Szanowni Państwo,

wieczorem 24 czerwca 2021 r. nad Gminą Karczmiska przeszła trąba powietrzna z ulewnym deszczem i gradem. Ulewne deszcze powtórzyły się w kolejnych dniach. Na szczęście nikt z ludzi nie ucierpiał. Nastąpiły jednak bardzo poważne zniszczenia w kilkudziesięciu gospodarstwach domowych i rolnych. W wyniku uderzenia pioruna spłonęła stodoła wraz z wieloma urządzeniami. Pozrywane zostały linie energetyczne pozbawiając na wiele dni prądu i wody całe miejscowości. Do dnia dzisiejszego we wsi Górki nie ma prądu. Do wielu miejsc nie można dojechać. W Gminie w sposób szczególny została zniszczona infrastruktura drogowa oraz zabytkowy park, w którym zostało zniszczonych ponad 70 drzew, w tym pomnik przyrody.

Gmina Karczmiska liczy 5600 mieszkańców i jest gminą typowo wiejską o bardzo ograniczonych dochodach własnych. Dochody Gminy Karczmiska na 2021 r. zaplanowane są w łącznej wysokości 25 mln. zł. Rozmiar tragedii i strat jest tak wielki, że zarówno Gmina, jak i poszkodowani mieszkańcy nie są  w stanie sami poradzić sobie z tym problemem.

Jako samorząd gminny czujemy się odpowiedzialni za pomoc wszystkim poszkodowanym, którzy tak pilnie jej potrzebują.
Staramy się jak najszybciej pomóc poszkodowanym oraz przywrócić stan dróg do przejezdności.

Do urzędu masowo wpływają zgłoszenia uszkodzeń budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych oraz upraw rolnych. W dalszym ciągu oceniamy także szkody w mieniu gminnym. Wiemy już na pewno, że przywrócenie stanu mienia, szczególnie dróg gminnych sprzed kataklizmu pogodowego wymagać będzie poniesienia wielomilionowych nakładów. Ta ciężka praca, która stoi przed nami, wymaga solidarności i wzajemnego wsparcia. Nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym problemem bez pomocy z zewnątrz, dlatego w imieniu swoim oraz całej wspólnoty samorządowej, zawracam się do Państwa z apelem i wielką prośbą o pomoc finansową na usuwanie skutków nawałnicy w Gminie Karczmiska.

Każda pomoc jest dla nas bezcenna i z góry dziękujemy w imieniu wszystkich poszkodowanych za gest dobrej woli.

Wszyscy, którzy zechcą nas wspomóc w tym trudnym czasie prosimy o dokonywanie dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy Gminy Karczmiska: 09 8734 0008 0040 0299 2000 0590 z dopiskiem „Pomoc dla Gminy Karczmiska na usuwanie skutków nawałnicy”.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny ze Skarbnikiem Gminy pod numerem telefonu 081 828 70 26 wew. 104.

Za wszelką okazaną pomoc serdecznie dziękuję.

Wójt Gminy

Janusz Goliszek

W celu obejrzenia zdjęć uszkodzeń proszę kliknąć w przycisk “Więcej”.

Więcej “Apel Wójta Gminy”