Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany zniesienia urzędowej  nazwy miejscowości Słotwiny-Lipki-Kolonia
(rodzaj: część wsi Słotwiny) i nadanie jej nazwy Lipki (rodzaj: wieś)

Zapraszamy mieszkańców wsi Słotwiny oraz Słotwiny-Lipki-Kolonia do udziału w konsultacjach społecznych przeprowadzonych na podstawie Zarządzenia Nr 6/2022 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w celu poznania opinii w sprawie zmiany urzędowej  nazwy miejscowości Słotwiny-Lipki-Kolonia (rodzaj: część wsi Słotwiny)
i nadanie jej nazwy Lipki (rodzaj: wieś).

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 24.01.2022 r. do dnia 31.01.2022 r., poprzez badanie ankietowe.

Formularz ankietowy należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Karczmiska lub przesyłając drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze ul. Centralna 17,  24-310 Karczmiska.

Załącznik: Ankieta konsultacji

Więcej o: Konsultacje z mieszkańcami w sprawie wykorzystania nagrody wygranej w konkursie “Rosnąca odporność”

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie wykorzystania nagrody wygranej w konkursie “Rosnąca odporność”

OGŁOSZENIE!!

Wójt Gminy Karczmiska zaprasza Mieszkańców do zgłoszenia propozycji wykorzystania nagrody (1 mln zł) jaką otrzymaliśmy z tytułu zwycięstwa w konkursie „Rosnąca odporność”.

Przy formułowaniu propozycji należy uwzględnić  to, iż środki muszą być przeznaczone na cel publiczny związany z przeciwdziałaniem COVID – 19.

Termin zgłaszania propozycji upływa z dniem 23 stycznia 2022 roku.

Wójt Gminy

                                                                                              Janusz Goliszek

Udział w ankiecie nie wymaga logowania.

Ankieta jest anonimowa.
Gmina Karczmiska nie zbiera żadnych danych umożliwiających identyfikację osób udzielających odpowiedzi.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Na podstawie § 1 uchwały nr V/28/2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 24 marca 2015 r., w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Karczmiska, niniejszym informujemy, że zakończono konsultacje z mieszkańcami.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 86/2021 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 19 listopada 2021 r., w sprawie przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące zniesienia urzędowej nazwy części miejscowości Słotwiny tj. Słotwiny-Czerwone Łąki i nadania jej nazwy Czerwone Łąki. Mieszkańcy w czasie przeprowadzonych z nimi konsultacji wypowiedzieli się za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości: Słotwiny Czerwone Łąki – jako części wsi Słotwiny i nadanie nowej nazwy Czerwone Łąki – wieś.

Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Słotwiny oraz Słotwiny-Czerwone Łąki przeprowadzono poprzez badanie ankietowe.

Do udziału w konsultacjach uprawnionych było 390 osób. W konsultacjach udział wzięło 29 mieszkańców. Mieszkańcy pozytywnie odnieśli się do zaproponowanych zmian, jednogłośnie opowiedzieli się za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Słotwiny-Czerwone Łąki i nadanie jej nazwy Czerwone Łąki.

Została wniesiona jedna opinia następującej treści: „Jak najbardziej, mają sołectwo to niech nazywa będzie „Czerwone Łąki”, aby osoby spoza rejonu nie błądzili po Słotwinach”.

Informacja o konsultacjach została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz przekazana sołtysom Słotwin oraz Słotwin-Czerwonych Łąk.

Karczmiska, dn. 10 grudnia 2021 r.

Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska

Protokół z konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne
w sprawie zniesienia urzędowej  nazwy części miejscowości Słotwiny tj. Słotwiny-Czerwone Łąki
i nadanie jej nazwy Czerwone Łąki

Zapraszamy mieszkańców wsi Słotwiny oraz Słotwiny-Czerwone Łąki do udziału w konsultacjach społecznych przeprowadzonych na podstawie zarządzenia Nr 86/2021 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 19 listopada 2021 r. w celu poznania opinii w sprawie zniesienia urzędowej  nazwy części miejscowości Słotwiny tj. Słotwiny-Czerwone Łąki i nadanie jej nazwy Czerwone Łąki.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 29.11.2021 r. do dnia 3.12.2021 r., poprzez badanie ankietowe.

Formularz ankietowy należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Karczmiska
lub przesyłając drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Karczmiska: Karczmiska Pierwsze ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Ankieta konsultacji społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH

Projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi
oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Wójt Gminy Karczmiska
zaprasza do udziału w konsultacjach

Termin konsultacji: 04 października 2021 r.       

Forma konsultacji: spotkanie dyskusyjne w dniu 04 października 2021 r. o godz. 1000
w Urzędzie Gminy w Karczmiskach, ul. Centralna 6.

Uczestnicy konsultacji mogą wyrażać opinie i składać uwagi do projektu – na spotkaniu dyskusyjnym.

Zainteresowane podmioty mogą również piśmie zgłaszać swoje uwagi do Programu na formularzu konsultacyjnym stanowiącym Załączniki Nr 2 do Zarządzenia 66/2021 Wójta Gminy Karczmiska z 21 września 2021 r. do wyznaczonego terminu spotkania.

 

      Zastępca Wójta Gminy

                                                                                  (-) Tatiana Łabęcka-Jaroszuk

Pełna treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej [BIP]

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że Zarządzeniem Nr 13/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. ogłosił wyniki i zatwierdził podział środków na realizację zadań pożytku publicznego w Gminie Karczmiska na 2021 r. z zakresu: kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – do konkursu ogłoszonego w dniu 25 lutego 2021 r.

                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                  (-) Janusz Goliszek

Treść Zarządzenia wraz z załącznikami.

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Karczmiska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu przyjęcia
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska na lata 2021 – 2026”.

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze gminy.

Uwagi można przesyłać w formie papierowej i elektronicznej w terminie do 24 grudnia 2020 r.

Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców Gminy Karczmiska na temat projektu strategii, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego problemy społeczne i proponujące efektywne rozwiązania.

Konsultacje będą prowadzone poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów, itp.

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące.

Wypełniony formularz należy:

  • odesłać w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@poczta.karczmiska.pl lub
  • złożyć w Urzędzie Gminy w Karczmiskach (sekretariat) ul, Centralna 17, 24-310 Karczmiska (liczy się data wpływu).

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

INFORMACJA
o przystąpieniu do prac nad opracowaniem
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Informuję o rozpoczęciu prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska.

Opracowanie i wdrożenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczmiska na lata 2021 – 2026 będzie miało na celu sprecyzowanie i zweryfikowanie najważniejszych problemów społecznych w Gminie, a także określenie sposobów ich rozwiązania. Dokument składać się będzie z syntetycznej diagnozy stanu istniejącego, analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz celów strategicznych.

Główne etapy prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Karczmiska:

  1. Zebranie danych o sytuacji w Gminie (diagnoza).
  2. Analiza zebranych danych i informacji.
  3. Opracowanie i zredagowanie tekstu strategii.
  4. Konsultacje społeczne strategii.
  5. Uchwalenie strategii.

Więcej “Ogłoszenie”

Ogłoszenie o konsultacjach

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH

Projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi
oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Wójt Gminy Karczmiska
zaprasza do udziału w konsultacjach

Termin konsultacji: 09 października 2020 r.       

Forma konsultacji: spotkanie dyskusyjne w dniu 09 października 2020 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Karczmiskach, ul. Centralna 17.

Uczestnicy konsultacji mogą wyrażać opinie i składać uwagi do projektu – na spotkaniu dyskusyjnym.

Zainteresowane podmioty mogą również piśmie zgłaszać swoje uwagi do Programu na formularzu konsultacyjnym stanowiącym Załączniki Nr 2 do Zarządzenia 46/2020 Wójta Gminy Karczmiska z 25 września 2020 r. do wyznaczonego terminu spotkania.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami [BIP]

Informacja Wójta Gminy

Drodzy Mieszkańcy Gminy Karczmiska!

Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy poświęcili swój czas i zechcieli wypowiedzieć się wypełniając ANKIETĘ.
Wpłynęło aż 397 odpowiedzi. W ankiecie zadaliśmy Państwu pytania dotyczące udzielenia pomocy Powiatowi Opolskiemu na wykonanie modernizacji dwóch dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Karczmiska.
Większość, bo 233 osoby głosowały za udzieleniem pomocy Powiatowi Opolskiemu, 174 osoby były przeciwne. 124 osoby spośród głosujących jako źródło środków na pomoc wskazało sprzedaż mienia gminnego, 95 osób uważało, że należy zrezygnować z już zaplanowanych inwestycji gminnych, pozostali nie wskazali źródła finansowania pomocy.

Udzielenie pomocy Powiatowi Opolskiemu było tematem szerokich konsultacji społecznych, w ramach których odbyłem spotkanie z Sołtysami oraz z Radnymi Rady Gminy i Radnymi Powiatowymi z terenu Gminy Karczmiska.

Wynikiem konsultacji społecznych jest zgoda na udzielenie pomocy finansowej na warunkach wyrażonych stanowiskiem Rady Powiatu z dnia 15 czerwca 2020 roku w Sprawie Finansowania Inwestycji Drogowych (sfinansowanie przez GMINĘ 50% wkładu własnego danej inwestycji POWIATOWEJ) .

W dniu 30 lipca 2020 roku złożyłem Przewodniczącemu Rady Gminy w Karczmiskach projekt uchwały intencyjnej (wyrażenie woli współfinansowania modernizacji dróg powiatowych) z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej w celu jej uchwalenia.

Wyrażam nadzieję, że tak oczekiwana przez Mieszkańców Gminy Karczmiska inwestycja Powiatu Opolskiego dojdzie w końcu do skutku.

Janusz Goliszek
Wójt Gminy Karczmiska

Więcej o: Ankieta

Ankieta

Drodzy Mieszkańcy Gminy Karczmiska!

W związku z tym, że otrzymaliśmy prośbę Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego na dofinansowanie inwestycji powiatowych:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2547L – 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) – Kol. Rzeczyca – Zaborze – Niezabitów na odcinkach 1+700-2+212, 2+240-2+741, 5+553-9+0,95, dł. 4,575 km” – kwota pomocy 571 181 zł,

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612L Karczmiska – Kolonia Rzeczyca na odcinku od 3+016 do km 5+250 długości 2,234 km” – kwota pomocy 357 539 zł,

a Gmina Karczmiska nie dysponuje wolnymi środkami na udzielenie pomocy, chciałbym poznać Państwa opinię w tej sprawie.
Jedyną możliwością udzielenia pomocy jest rezygnacja z realizacji niektórych zadań gminnych bądź sprzedaż gminnego mienia.

 

Mając na uwadze termin jaki wyznaczyło nam Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim na udzielenie odpowiedzi (tj. do 31.07.2020 r) bardzo proszę o wypełnienie ankiety najpóźniej do 28.07.2020 r.  (ankieta jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy Karczmiska jak również w siedzibie urzędu w punkcie obsługi klienta).

Informuję, że w ramach konsultacji zwołałem zebranie sołtysów na dzień 28 lipca oraz spotkanie radnych Rady Gminy na dzień 29 lipca.

Wójt Gminy

Janusz Goliszek

Ankieta jest anonimowa.
Gmina Karczmiska nie zbiera żadnych danych umożliwiających identyfikację osób udzielających odpowiedzi.

28.07.2020 r. – Badanie ankietowe zostało zakończone.

Więcej o: Informacja o budżecie gminy na rok 2020

Informacja o budżecie gminy na rok 2020

Szanowni Państwo,

Projekt Budżetu Gminy na 2020 r, na podstawie materiałów prezentujących potrzeby jednostek jak co roku, przygotowała Skarbnik Gminy. Jest to najważniejszy dokument pozwalający na funkcjonowanie wszystkim instytucjom samorządu lokalnego jak również na wykonywanie wszelkich koniecznych do realizacji zadań na terenie gminy.

Rada Gminy w Karczmiskach w dniu 2 stycznia 2020 r. uchwaliła przedstawiony przez Wójta Gminy projekt budżetu Gminy Karczmiska na 2020 r. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie oraz wszystkie komisje Rady.

Więcej “Informacja o budżecie gminy na rok 2020”

Więcej o: Podsumowanie I debaty Gmina Karczmiska 2000 – 2020

Podsumowanie I debaty Gmina Karczmiska 2000 – 2020

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za aktywny udział w ankiecie dotyczącej Gminy Karczmiska.

Badanie zostało zakończone i nie można już oddać w nim głosu.

Poniżej znajdują się wyniki ankiety wraz z pozostałymi prezentacjami omawianymi podczas debaty odbytej 20 lutego.

 

Prezentacja o Gminie Karczmiska [PDF]

Prezentacja o Gminie Karczmiska – Finanse w latach 2000-2020 [PDF]

Prezentacja wyników badania ankietowego [PDF]

 

Transmisja debaty “Gmina Karczmiska 2000 – 2020”
odbytej 20 lutego 2020 r.

 

Debata dotycząca wypracowania koncepcji „Programu Rozwoju Gminy Karczmiska” na lata 2022-2030

Więcej o: Ankieta dla mieszkańców gminy Karczmiska

Ankieta dla mieszkańców gminy Karczmiska

Szanowni Mieszkańcy Gminy Karczmiska!

W trosce o naszą Gminę i jej rozwój proponujemy Państwu ankietę, której wypełnienie nie zajmie więcej niż 10 min. Zależy nam, aby wszystkim w naszej Gminie żyło się jak najlepiej dlatego też prosimy o Państwa opinie, które wyrazicie wypełniając poniższą ankietę.
Dane uzyskane z ankiety zostaną zebrane i posłużą do zweryfikowania planów rozwoju Gminy Karczmiska.

 

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY KARCZMISKA

 

Ankieta jest anonimowa.
Nie są zbierane żadne dane umożliwiające identyfikację osoby wypełniającej ankietę.

Dziękuję za wypełnienie ankiety.

Janusz Goliszek
Wójt Gminy

 

Aktualizacja 03.03.2020 r.

Ankietowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w badaniu.

Komunikat w sprawie debaty nad Raportem o stanie gminy

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Karczmiska dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Karczmiska raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Na sesji Rady Gminy Karczmiska, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r., o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, Wójt Gminy Karczmiska przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy.

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas powyższej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Karczmiska. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Karczmiska wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Karczmiska, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy – a więc do dnia 27 czerwca 2019 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Karczmiska zgłoszenia.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Karczmiska do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 27 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w pokoju Nr 32 – Biuro Rady Gminy Karczmiska.

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie od dnia 12 czerwca 2019 r., w Urzędzie Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, w pokoju Nr 32 – Biuro Rady Gminy Karczmiska oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Karczmiska.

                                                                                              Przewodniczący

   Rady Gminy Karczmiska

Jacek Nowaczek

Zgłoszenie do debaty

Publiczne wyłożenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wójt Gminy Karczmiska zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumenty do wglądu będą dostępne od 11 grudnia 2017 r. do 12 stycznia 2018 r. w budynku Urzędu Gminy Karczmiska, w pok. 14 w godzinach od 700 do 1500 oraz są dostępne w BIP Urzędu Gminy pod adresem: https://ugkarczmiska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78&p1=szczegoly&p2=1220157

Udstępniony jest także formularz pomocniczy do wnoszenia uwag do projektu MPZP.