Transmisja obrad XXXIII sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 24 września 2021 r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH

Projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi
oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Wójt Gminy Karczmiska
zaprasza do udziału w konsultacjach

Termin konsultacji: 04 października 2021 r.       

Forma konsultacji: spotkanie dyskusyjne w dniu 04 października 2021 r. o godz. 1000
w Urzędzie Gminy w Karczmiskach, ul. Centralna 6.

Uczestnicy konsultacji mogą wyrażać opinie i składać uwagi do projektu – na spotkaniu dyskusyjnym.

Zainteresowane podmioty mogą również piśmie zgłaszać swoje uwagi do Programu na formularzu konsultacyjnym stanowiącym Załączniki Nr 2 do Zarządzenia 66/2021 Wójta Gminy Karczmiska z 21 września 2021 r. do wyznaczonego terminu spotkania.

 

      Zastępca Wójta Gminy

                                                                                  (-) Tatiana Łabęcka-Jaroszuk

Pełna treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej [BIP]

XXXIII Sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 24 września 2021 r. (piątek) o godzinie 1700 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Karczmiskach ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karczmiska (działka 3502/3 Karczmiska Pierwsze).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (działka 783 Chodlik).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (działka 724 Karczmiska Drugie).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (działka 901 Chodlik).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (działka 482 Uściąż).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy Karczmiska z działalności międzysesyjnej.
 14. Wolne wnioski i komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

Program Czyste Powietrze

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Informujemy, że od 29 czerwca 2021 w Urzędzie Gminy Karczmiska uruchomiony został Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Punkt czynny będzie we wtorek i czwartek w godz. 8.30-13.30

Informacja telefoniczna 81 8287026 wew. 110

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Karczmiska aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Punkt będzie służył Mieszkańcom w zakresie informowania na temat możliwości skorzystania z Programu, wsparcia Mieszkańców w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, przygotowania wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów.

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Strona główna programu

https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Ulotka informacyjna

 

Więcej o: Tajemnice przyrody w Gminie Karczmiska

Tajemnice przyrody w Gminie Karczmiska

W 3. edycji programu ,,Lider wiedzy i ochrony środowiska” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie, wzięła udział uczennica V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, pochodząca z Gminy Karczmiska – Katarzyna Nowaczek.

Jednym z zadań do realizacji było przygotowanie projektu autorskiej ścieżki przyrodniczej poza szkołą z wykorzystaniem form ochrony przyrody, gatunków chronionych i parków wiejskich/miejskich oraz zaplanowanie jej przebiegu w terenie, a następnie rozpowszechnienie i wdrożenie projektu w mediach.

Uczestniczka przygotowała własną ścieżkę dydaktyczną pod nazwą ,,Tajemnice przyrody”, której trasa w całości znajduje się na terenie naszej gminy. Liczy ona około 8,5 km. Zaczyna się w Zespole dworsko – parkowym w Karczmiskach Pierwszych, zahacza o najpopularniejsze pomniki przyrody w okolicy, takie jak: Platan klonolistny, Grab pospolity, Lipa drobnolistna i Dąb ,,Władek” z Zagrzęby. Idąc zgodnie z trasą ścieżki, możemy podziwiać ciekawe i chronione gatunki roślin w pobliskim lesie, a także ekosystemy wodne. Ścieżka przyrodnicza ,,Tajemnice przyrody” kończy się na Nadwiślańskiej Kolejce Wąskotorowej, która stanowi bardzo ciekawą atrakcję turystyczną.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą i do zwiedzania pobliskich, lecz bardzo ciekawych miejsc.

Broszura – Ścieżka dydaktyczna “Tajemnice przyrody” [PDF]

Więcej o: „Narodowe czytanie” w Karczmiskach

„Narodowe czytanie” w Karczmiskach

„Narodowe czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach włączyła się akcję „Narodowego czytania” w 2016r. Wówczas czytaliśmy fragmenty powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W kolejnych latach organizowaliśmy wspólne czytanie: „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, nowel polskich – ośmiu dzieł klasyki literatury obrazujących sto lat dziejów Polski, a w roku ubiegłym – „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

„Narodowe czytanie” corocznie trwa przez cały wrzesień, a my zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego czytania „Moralności pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej,
w dniu 8 września b.r. od godz. 10.

Obwieszczenie Wójta Gminy Karczmiska

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) – zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Karczmiska uchwał:

Nr XIX/111/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska,

Nr XXX/161/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/111/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczmiska.

Granice terenów objętych zmianą planu przedstawione są na załącznikach graficznych do uchwały Nr XXX/161/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r., zamieszczonych wraz z treścią uchwały na BIP Urzędu Gminy Karczmiska: https://ugkarczmiska.bip.lubelskie.pl.

Wnioski dotyczące obszarów objętych zmianą planu mogą być składane w terminie 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Karczmiska w formie pisemnej na adres: 24-310 Karczmiska, ul. Centralna 17, z podaniem imienia i nazwiska, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej do Wójta Gminy Karczmiska, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Karczmiska, pokój nr 24 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@poczta.karczmiska.pl oraz na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: /gminakarczmiska/SkrytkaESP w terminie 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Karczmiska.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Karczmiska danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje osobie od której dane pozyskano, jeżeli nie wpływa na ochronę jej praw i wolności.

Wójt Gminy Karczmiska
/-/
Janusz Goliszek

Obwieszczenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ogłoszenie o przetargu


Wójt Gminy Karczmiska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Karczmiska położonej w miejscowości Słotwiny

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej w jednostce ewidencyjnej 061203_2 Karczmiska, w obrębie ewidencyjnym 0010 Słotwiny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 539 o pow. 0,9862 ha. Nieruchomość stanowi własność Gminy Karczmiska i opisana jest w księdze wieczystej nr LU1O/00032100/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość jest zabudowana budynkami oraz infrastrukturą po wygaszonej szkole podstawowej. Położona jest bezpośrednio przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej. W ewidencji gruntów działka posiada wpisany użytek: Bi – inne tereny zabudowane.

Zarządzenie o przetargu wraz z pełną treścią ogłoszenia dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej


Więcej o: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest ustawowo zobowiązany do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację możemy złożyć w formie elektronicznej na stronie: https://zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Karczmiska.

Termin złożenia deklaracji dla nowo powstałych budynków wynosi 14 dni, dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy.

Strona internetowa programu CEEB

Do pobrania:
Deklaracja Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Deklaracja Formularz B – budynki niemieszkalne

Wydawanie paczek żywnościowych

Ochotnicza Straż Pożarna w Karczmiskach
informuje, że w dniach:

1) 30 sierpnia 2021 r. w godz. 16-19,
2) 31 sierpnia 2021 r. w godz. 16-18,
3) 01 września 2021 r. w godz. 16-18,
4) 02 września 2021 r. w godz. 16-17.

w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Karczmiskach Pierwszych, ul. Opolska 37

będą wydawane paczki żywnościowe w III turze
w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Żywność będzie wydawana dla uprawnionych osób zakwalifikowanych
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach.

Zapraszamy po odbiór paczek.

Krzysztof Karaś
Prezes OSP
w Karczmiskach

Transmisja obrad XXXII Sesji Rady Gminy Karczmiska

Transmisja obrad XXXII Sesji Rady Gminy Karczmiska
odbytej 23 sierpnia 2021 r.

XXXII sesja Rady Gminy Karczmiska

Sesja odbędzie się 23 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 1500 w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Karczmiska porozumienia w sprawie przystąpienia, do opracowania i wdrażania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Józefów nad Wisłą, Gminę Łaziska, Gminę Karczmiska na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w latach 2020-2021 pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na realizacje zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2547L dr. pow. 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) – Kol. Rzeczyca – Zaborze – Niezabitów dł. 7,248 km, nr 2612 L Karczmiska – Kol. Rzeczyca dł. 2,618 km oraz nr 2236L Niezabitów – Łubki – Wojciechów dł. 2,523 km”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie stanowiska w sprawie propozycji wydzielenia 30 procent środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 i podziału ich pomiędzy powiaty ziemskie.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy Karczmiska z działalności międzysesyjnej.
 10. Wolne wnioski i komunikaty.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek

FESTYN RODZINNY

6 sierpnia w Karczmiskach odbył się piknik rodzinny pod hasłem #SZCZEPIMYSIĘ.
Impreza była połączona z akcją promocyjną szczepień przeciw COVID-19. W ramach akcji w godz. 9.00-13.00 prowadzone były szczepienia w mobilnym punkcie szczepień, w którym wszyscy zainteresowani mogli zaszczepić się bez wcześniejszego umawiania się. W trakcie trwania festynu działał również punkt Narodowego Spisu Powszechnego. Z powodu niekorzystnej aury strefa atrakcji dla dzieci została przeniesiona na teren Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Karczmiskach. A tam na dzieci czekały kreatywne stoiska przygotowane przez profesjonalnych animatorów. Największą atrakcją dla dzieci był szczudlarz, modelowanie balonów, zaplatanie kolorowych warkoczyków, brokatowe tatuaże oraz dmuchaniec. Animatorzy prowadzili również gry i zabawy z chustą i liną animacyjną. Były też narty wieloosobowe, limbo oraz mega twister.

W wolnych chwilach uczestnicy mogli chrupać pyszny popcorn oraz zajadać się watą cukrową.

Pomimo złej pogody frekwencja na pikniku dopisała a nasi goście mogli z tych przyjemności korzystać bezpłatnie.

Więcej “FESTYN RODZINNY”

Harmonogram zebrań sołeckich w 2021 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW ZEBRAŃ SOŁECKICH NA KTÓRYCH BĘDZIE UCHWALANY FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 R.

Lp. Termin zebrania Miejsce i godzina zebrania
1. 16.08.2021 (poniedziałek) 18 00 Karczmiska Pierwsze Kolonia Sala konferencyjna UG Karczmiska
2. 17.08.2021 (wtorek) 17 00 Bielsko Dom Sołtysa
18 00 Górki Dom Sołtysa
3. 27.08.2021 (piątek) 18 00 Wymysłów Remiza OSP
4. 30.08.2021 (poniedziałek) 18 00 Uściąż Remiza OSP
5. 02.09.2021 (czwartek) 17 00  Kolonia Uściąż Dom Sołtysa
6. 06.09.2021 (poniedziałek) 16 00 Słotwiny- Czerwone Łąki Dom Sołtysa
7. 08.09.2021 (środa) 16 00 Mieczysławka Dom Sołtysa
8. 10.09.2021 (piątek) 16 00 Słotwiny Remiza OSP
9. 10.09.2021 (piątek) 18 00 Zaborze Remiza OSP
10. 14.09.2021 (wtorek) 18 00 Karczmiska Drugie Remiza OSP Karczmiska Pierwsze
11. 15.09.2021 (środa) 18 00 Chodlik Remiza OSP
12. 17.09.2021 (piątek) 18 00  Wolica Remiza OSP
18 00   Kolonia Wolica
13. 20.09.2021 (poniedziałek) 18 00 Noworąblów Remiza OSP
14. 22.09.2021 (środa) 17 00 Zagajdzie Altanka przy placu zabaw
15. 23.09.2021 (czwartek) 19 00 Kolonia Głusko Duże Remiza OSP
19 00 Głusko Małe
16. 27.09.2021 (poniedziałek) 17 00 Karczmiska Pierwsze Remiza OSP Karczmiska Pierwsze

Spisz się przez internet – Narodowy spis powszechny powszechny ludności i mieszkań 2021

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
Nie czekaj do 30 września!
Wejdź na spis.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99 i spisz się!
Na samospis przez Internet lub telefon na infolinii masz czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!

Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany:
– samodzielnie przeprowadzić samospis internetowy w aplikacji dostępnej na stronie spis.gov.pl,
– przekazać dane zgodne ze stanem faktycznym.

PODCZAS SPISU ZAPEWNIAMY CI PAKIET GWARANCJI

1. GWARANCJA KORZYŚCI

Przekazując swoje dane w spisie stwarzasz sobie i społeczeństwu szansę na:

 • przygotowanie najlepszych rozwiązań dotyczących potrzeb twojej społeczności lokalnej;
 • poczucie satysfakcji z dobrze wykonanego obowiązku obywatelskiego;
 • szansę na wygranie przez zamieszkiwaną gminę cennych nagród w konkursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę!

2. GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

Dane, które przekażesz w spisie są:

 • poufne i chronione prawnie – objęte tajemnicą statystyczną,
 • zanonimizowane i zaszyfrowane,
 • przechowywane na serwerze użytkowanym tylko przez GUS,
 • zabezpieczone nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

W momencie zakończenia wypełniania ankiety przekazane informacje otrzymują status danych statystycznych, są chronione i niedostępne dla osób nieuprawnionych.
Za nieprawne wykorzystanie danych grozi kara pozbawienia wolności!

3. GWARANCJA RÓWNEGO TRAKTOWANIA

W spisie pytamy o te same informacje każdego mieszkańca Polski.
Masz niepowtarzalną szansę wpłynąć na kształt swojej przyszłości. Zacznij już dziś odpowiadając na pytania, zawarte w formularzu spisowym.

4. GWARANCJA WYGODY

Spisu możesz dokonać w dogodnym dla Ciebie miejscu i o najlepszej dla Ciebie porze. Korzystając z aplikacji do samospisu nie poniesiesz żadnych kosztów, przeznaczysz tylko trochę czasu.
Jeśli zdecydujesz się skorzystać z pomocy rachmistrza – zadzwoń na infolinię pod numer 22 279 99 99 i poproś o przeprowadzenie spisu bądź umów się w dogodnym czasie na rozmowę z rachmistrzem.

5. GWARANCJA JAKOŚCI

Spis powszechny jest najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Dane przekazane w spisie są najwyższej jakości, bo spełniają warunki:

 • powszechności (obejmują ludność i mieszkania),
 • jednoczesności (obrazują stan w tym samym momencie),
 • periodyczności (odbywają się co 10 lat).

Spisy realizowane są zgodnie z polskimi aktami prawa oraz zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, jak UE i ONZ, dlatego jakość danych umożliwia dokonywanie porównań międzynarodowych.

Masz pytania?
Zadzwoń na infolinię spisową:
22 279 99 99

#LiczymySięDlaPolski