Informacja o jakości wody

Karczmiska, 22 marca 2019 r.

GOŚ.6324.5.2019.KW

 

Informacja

Wójt Gminy Karczmiska, zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2018 r., poz. 1152 z późń. zm.) informuje mieszkańców Gminy Karczmiska, że na podstawie raportów z badań wody:

  • w zakresie monitoringu parametrów grupy A, rozszerzonego o enterokoki, żelazo i mangan z dnia 08.03.2019 r. Nr OLB-HK.821-47/W/19, Nr OLB-HK.821-48/W/19, pobranej w dniu 05.03.2019 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Uściąż w punktach zgodności:
  • sieć rozdzielcza, hydrofornia/SUW Uściąż,
  • sieć wodociągowa, Mieczysławka 7.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdza przydatność wody do spożycia.

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 w części A w tabeli 1, w części C w tabeli 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

                                                                       Zastępca Wójta Gminy Karczmiska

/-/ Katarzyna Socha

Informacja o jakości wody

Karczmiska, 22 marca 2019 r.

GOŚ.6324.6.2019.KW

Informacja

Wójt Gminy Karczmiska, zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2018 r., poz. 1152 z późń. zm.) informuje mieszkańców Gminy Karczmiska, że na podstawie raportów z badań wody:

  • w zakresie monitoringu parametrów grupy A, rozszerzonego o enterokoki z dnia 08.03.2019 r. Nr OLB-HK.821-45/W/19, Nr OLB-HK.821-46/W/19, pobranej w dniu 05.03.2019 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zaborze w punktach zgodności:
  • sieć rozdzielcza, hydrofornia Zaborze
  • sieć wodociągowa, Słotwiny 62.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdza przydatność wody do spożycia.  

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 w części A w tabeli 1, w części C w tabeli 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zastępca Wójta Gminy Karczmiska

/-/ Katarzyna Socha