Informacja o jakości wody

Karczmiska, 11 stycznia 2019 r.

GOŚ.6324.1.2019.KW

Informacja

Wójt Gminy Karczmiska, zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2018 r., poz. 1152 z późń. zm.) informuje mieszkańców Gminy Karczmiska, że na podstawie raportów z badań wody:

  • w zakresie monitoringu parametrów mikrobiologicznych grupy B z dnia 9.02.2018 r. Nr OLB-HK.821-23/W/18, Nr OLB-HK.821-24/W/18, pobranych w dniu 6.02.2018 r. przeprowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ramach przeprowadzonego monitoringu jakości wody,
  • w zakresie monitoringu parametrów grupy A, rozszerzonego o enterokoki, sprawozdania z badań wody z dnia 10.08.2018 r. Nr 568/2018; Nr 570/2018 oraz w zakresie monitoringu parametrów grupy B z dnia 10.08.2018 r. Nr 569/2018 oraz z dnia 27.08.2018 r. Nr 349815/18/SOK, pobranych w dniu 7.08.2018 r. przeprowadzonych przez zarządcę wodociągu Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karczmiskach w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zaborze, gmina Karczmiska.

    Zastępca Wójta Gminy Karczmiska

/-/ Katarzyna Socha