Informacja o jakości wody

Karczmiska, 13 grudnia 2018 r.

GOŚ.6324.1.2018.UNC

Informacja

Wójt Gminy Karczmiska, zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) informuje mieszkańców Gminy Karczmiska, że na podstawie raportów z badań wody:

  • w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B, z dnia 29.11.2018 r. Nr 855/2018/LUB, Nr 856/18/LUB, Nr 857/18/LUB pobranej w dniu 26.11.2018 r.,

w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wymysłów, którego zarządcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karczmiskach, w punktach zgodności:

  • sieć rozdzielcza – hydrofornia/SUW Wymysłów,
  • sieć wodociągowa – Wymysłów 5,
  • sieć wodociągowa – Karczmiska Drugie 7.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdza przydatność wody do spożycia.

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 w części A w tabeli 1, w części C w tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2294).

Wójt Gminy Karczmiska

/-/ Janusz Goliszek