Informacja o kontroli jakości wody

Karczmiska, 24 kwietnia 2018 r.

GOŚ.6324.1.2018.UNC

Informacja

Wójt Gminy Karczmiska, zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.) informuje mieszkańców Gminy Karczmiska, że na podstawie raportów z badań wody:

  • w zakresie monitoringu parametrów grupy A z dnia 23.03.2018 r. Nr 163/2018, Nr 164/2018, pobranej w dniu 19.03.2018 r., oraz przekazanych w dniu 12.04.2018 r.
  • w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych Nr 396/2017, Nr 397/2017, z dnia 28.03.2018 r., pobranej w dniu 17.07.2017 r.

w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wymysłowie, punkty poboru próbek wody: studnia nr 1; studnia nr 2; sieć rozdzielcza – hydrofornia/SUW Wymysłów, sieć wodociągowa – Karczmiska Drugie ul. Wesoła 104, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdza przydatność wody do spożycia.

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 w części A w tabeli 1 i w części C w tabeli 1, 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

                                                                       Wójt Gminy Karczmiska

                                                                           /-/ Janusz Goliszek