piątek
20 października 2017
Do końca roku zostało 73 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian
XXXIX Sesja Rady Gminy Karczmiska
czwartek, 19 października 2017

XXXIX Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się 26 października 2017 r. (czwartek).

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska  i rozpoczną o godzinie 900.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XXXVII i Nr XXXVIII  Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Przyjęcie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi.
6. Uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
8. Zmiana uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
9. Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach wraz ze Szkołami Filialnymi w Głusku i Słotwinach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Karczmiskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Macieja Rataja w Karczmiskach wraz ze Szkołami Filialnymi w Głusku i Słotwinach.
10.  Przedłożenie informacji o stanie realizacji zadań oświaty w roku szkolnym 2016/2017.
11.  Przedłożenie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
12.  Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14.  Wolne wnioski i komunikaty.
15.  Zamknięcie obrad.

 

 
Dofinansowanie kosztów kształcenia zatrudnionych młodocianych
środa, 18 października 2017

Pracodawca, który zawarł umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, może otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Pełna treść informacji o dofinansowaniu

Załączniki:
1. Wzór wniosku.
2. Potwierdzenie realizacji przez młodocianego obowiązku doskonalenia teoretycznego.
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
4. Instrukcja wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
5. Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza.
6. Oświadczenie pracodawcy o otrzymaniu pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu takiej pomocy.
7. Informacja o procentowym udziale Spółki.
8. Zaświadczenie o zawarciu umowy z młodocianym.

 

 
Informacja na temat instalacji kolektorów słonecznych
środa, 18 października 2017
Solary
 
Zaproszenie na konferencję
czwartek, 12 października 2017
 
Solary - ogłoszenie
środa, 11 października 2017
 
100-lat OSP Karczmiska
środa, 11 października 2017
100 lat OSP Karczmiska

8 października 2017 r. odbył się jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Karczmiskach, woj. lubelskie. Był to podniosły dzień, który zapisał się w najnowszej historii jednostki oraz ważne wydarzenie w gminie Karczmiska. Działalność najstarszej i najbardziej zasłużonej tego typu organizacji w gminie i jednej z najstarszych i najbardziej zasłużonych w powiecie opolskim zasługuje na uznanie. Jubileusz stanowił też podziękowanie za społeczną służbę obecnym członkom jak i kilku pokoleniom strażaków z Karczmisk, którzy od początku powstania jednostki nie szczędzili sił i pracy dla dobra wspólnego gminy, powiatu, województwa i kraju.

Dzięki współpracy pracowników Urzędu Gminy, ks. Stanisława Furmanika, Władysława Szczypy z Polskiej Organizacji Wojskowej z Puław oraz po uzyskaniu zezwolenia władz okupacyjnych 17 listopada 1917 r. utworzono Ochotniczą Straż Ogniową w Karczmiskach. Założycielami straży byli: Antoni Nowaczek, Szymon Mokijewski, Michał Goliszek, Władysław Siedliski, Franciszek Wciseł, Adam Pawełczak, Seweryn Cześniak, Władysław Ochalski, Stanisław Jakubicki i ks. Stanisław Furmanik.
 

Więcej…
 
Informacja OPS Karczmiska
środa, 11 października 2017

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach informuje, iż najbardziej potrzebujące osoby z terenu gminy Karczmiska mogą zgłaszać się do siedziby tut. Ośrodka w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Pomoc jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Do weryfikacji uprawnień i otrzymania skierowania wymagane jest złożenie zaświadczeń/oświadczeń o dochodach.

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769), tj. pomoc udzielana jest w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej. Kwota kryterium dochodowego do uzyskania pomocy żywnościowej wynosi 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł na osobę w rodzinie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczmiskach, Karczmiska Pierwsze, ul. Opolska 33 lub pod nr tel. 81828 70 76.

Żywność na podstawie otrzymanych skierowań wydawana będzie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Karczmiskach w wyznaczonych terminach.

 
Zaproszenie na fitness
środa, 11 października 2017
 
Zaproszenie na rajd rowerowy
środa, 11 października 2017
 
Konkurs fotograficzny
wtorek, 10 października 2017

 

Wójt Gminy Karczmiska zaprasza wszystkich zainteresowanych
do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym i plastycznym pn.
„Moje spotkanie z przyrodą”


 


Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przekazać do 30 listopada 2017 r.:

   - w formie elektronicznej na adres e-mail: w temacie konkurs fotograficzny ”Moje spotkanie z przyrodą” (pojedyncza wiadomość nie może przekraczać 20 MB) albo

    - dostarczyć na płycie CD/DVD zapakowanej w kopertę z dopiskiem konkurs „Moje spotkanie z przyrodą”, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą na adres: Urząd Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Technika wykonania zdjęć i prac jest dowolna. Zdjęcia muszą być zgodne z celem konkursu i wykonane na terenie gminy Karczmiska.

Celem konkursu jest m.in. zgromadzenie dokumentacji fotograficznej i prac plastycznych wytworów i okazów przyrody nieożywionej i ożywionej oraz zanikających gatunków, zmieniających się widoków natury i krajobrazu na terenie gminy Karczmiska, które zostaną zaprezentowane na wystawie podczas lokalnego święta „Święto Bobru", wybranie zdjęć i prac plastycznych, które zostaną wykorzystane do projektu i wydruku kalendarzy przyrodniczych na rok 2018, upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych wiedzy o naszym dziedzictwie naturalnym, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, a także możliwościach jej ochrony.

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Karczmiska.
 

 

 
Ostrzezenie o silnym wietrze
czwartek, 05 października 2017
ostrzezenie_o_silnym_wietrze_05.10.2017.pdfcrop.jpg
 
Informacja
poniedziałek, 02 października 2017
WFOSInformacja dotycząca finansowania zadania w zakresie nasadzeń zieleni przy Urzędzie Gminy Karczmiska.

Gmina Karczmiska informuje, że realizacja zadania pn. „Nowe nasadzenia zieleni na terenach użyteczności publicznej w Gminie Karczmiska” w 2017 r. jest dotowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie umowy nr 373/2017/D/OP z dnia 29.09.2017 r.

 
XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska
środa, 27 września 2017

XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się 29 września 2017 r. (piątek).

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Karczmiska  i rozpoczną o godzinie 1800.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.|
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2017 r. pomocy finansowej  Gminie Brusy.
4.      Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2017.
5.      Wolne wnioski i komunikaty.
6.      Zamknięcie obrad.

 
Ogłoszenie o konsultacjach
piątek, 22 września 2017

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH

Projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Wójt Gminy Karczmiska
zaprasza do udziału w konsultacjach

Termin konsultacji: 29.09.2017 r.

Forma konsultacji: spotkanie dyskusyjne w dniu 29.09.2017 r. o godz. 9.00
w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach, ul. Centralna 6.


Uczestnicy konsultacji mogą wyrażać opinie i składać uwagi do projektu w formie pisemnej
– na spotkaniu dyskusyjnym.

Uczestnicy na piśmie zgłaszają swoje uwagi na formularzu konsultacyjnym stanowiącym Załączniki Nr 2 do Zarządzenia 37/2017 Wójta Gminy Karczmiska z 21 września 2017 r.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami w BIP Urzędu.

 
Zaproszenie na wystawę grzybów
czwartek, 21 września 2017
zaproszenie_na_wystawę_grzybów
 
Komunikat ZGK w Karczmiskach
czwartek, 21 września 2017
Komunikat
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 1 - 16 z 1009

Dane teleadresowe

 
Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-26
      81 828-70-40
      81 828-70-59
fax: 81 828-70-26 wew.25
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 
 
Nr rachunku bankowego:
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
52873400080040029920000010

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

 

 

 

 

Mikroinstalacje OZE

Mikroinstalacje OZE

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Hala Sportowa


Orlik 2012

Orlik2012

Misja CHODLIK

Misja archeologiczna CHODLIK

Radośni w rozwoju

Radośni w rozwoju

Wsparcie na starcie

Czysta Gmina

Czysta Gmina

Linki

owocszl.jpgZwiązek Gmin Lubelszczyzny
Zdrowa gmina

Zielona linia


Budujemy Sportową Polskęporady prawne

Galeria zdjęć

Obraz
Copyright © 2017 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved